Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас,6 април 2011г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести март, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                      

При секретар М.В., като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 97 по описа за 2011 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по реда на чл. 297 ал.2 АПК.

            Образувано е по жалба на „СИБАНК”АД гр. София, представлявано от Ф.Т.Д.М.Я. и А. Д.Д., подадена от процесуалния представител юрисконсулт Радостин Стойчев Стоянов против отказ за спиране на изпълнително производство, обективиран в писмо изх.№ ОН- 641- 00- 047 от 12.01.2011г., подписано от Началник на РДНСК Югоизточен район, представляващ по същество отказ да бъде конституиран жалбоподателя като страна / длъжник/ в изпълнителни производства, образувани въз основа на заповеди № РД- 14- 090/06.02.2006г.; № РД- 14- 091/06.02.2006г. и № РД- 14- 092/06.02.2006г., издадени от Началника на ДНСК София.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител адв. Табакова поддържа жалбата. Представя писмено становище.

            Ответника по оспорването, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Алексиева изразява становище за неоснователност на оспорването, като се обосновава с наличието на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи.

Жалбата е допустима. Подадена е  от лице, имащо право на такава предвид удостоверено право на собственост върху имота и сградите в него, три от които представляват незаконен строеж, подлежащ на премахване. Спазен е изискуемия за оспорването срок. Оспореният акт е с характер на постановление по см. на чл. 282 ал.4 АПК.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

С влезли в сила Заповеди № РД- 14- 090/06.02.2006г. / в сила на 27.06.2007г./; № РД- 14- 091/06.02.2006г. / в сила на 4.06.207г./ и № РД- 14- 092/06.02.2006г. / в сила на 6.01.2007г./, е разпоредено премахване на незаконен строеж „Двуетажни сгради № 1,2 и 3”, намиращи се в поземлен имот № 1116 по неодобрен кадастрален план на гр. Обзор- южен плаж, местност „Мишелика”. Задължението за премахване е вменено на „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост „ ЕООД гр. Ловеч – изпълнител на незаконните строежи.

Производствата по изпълнение на посочените заповеди са започнало и отправяне на покани по реда на чл.277 ал.1 АПК до „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост „ ЕООД гр. Ловеч и „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост „ ЕООД гр. София по всяка една заповед за доброволно изпълнение на заповедите за премахване на незаконните строежи. Поканите са получени от „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост „ ЕООД гр. София на 19.11.2008г. Поканата за доброволно изпълнение на Заповед № РД- 14- 092/06.02.2006г. е била публикувана на интернет сайта на ДНСК гр.София на 22.04.2010г.

На 8.07.2009г. и 7.08.2009г. са съставени протоколи, с които се констатира, че заповедите не са изпълнени доброволно и такива, за предварително проучване на принудителното изпълнение на премахването на незаконния строеж.

С акт № БС- 2155-09-359 /30.12.2010г.; № БС- 2155-09- 357/30.12.2010г. и № БС- 2155-09- 361/30.12.2010г. Зам.началника на ДНСК гр. София е възложил на осн.чл.225 ал.4 ЗУТ и чл.271 ал.3, чл.286 АПК на „СМК-МОНТАЖИ”АД гр.Бургас, изпълнението на Заповеди № РД- 14- 090/06.02.2006г.; № РД- 14- 091/06.02.2006г. и № РД- 14- 092/06.02.2006г., което следва да се извърши в периода 10.01.2011г. до 15.02.2011г.. Контрола по изпълнение на принудителното изпълнение е възложен на Началник Сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район.

Не са ангажирани доказателства тези актове да са съобщени на длъжника.

На 17.01.2011г. са съставени протоколи за установяване на състоянието на строежите, посочени в изпълнителните основания и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение по отношение на трите сгради- предмет на изпълнението.

На 12.01.2011 г. до Началника на РДНСК Бургас е изпратено писмо от „СИБАНК”АД гр. София, с което се иска „отсрочване на изпълнението” по премахване на двуетажни къщи за сезонно обитаване с №1-3, находящи се в ПИ с идентификатор 53045.503.137 / стар идентификатор 1116/ и се заявява промяна в собствеността. Иска се „ да бъде освободен предишния длъжник по изпълнението „Корона арбитраж” ЕООД гр. София”, като същият бъде уведомен за „настъпилата промяна на длъжника по изпълнителното производство”.Подателят на писмото, настоява срещу него като длъжник да бъдат извършени действията по чл. 277 и сл. АПК.

Макар и не особено точно с оглед буквата на закона, „СИБАНК”АД гр. София иска от органа по изпълнението да прекрати изпълнителното производство по отношение на „Корона арбитраж” ЕООД гр. София при хипотезата на чл.288 ал.1 т.1 АПК и конституира него в качеството на длъжник по образуваните за изпълнение на Заповеди № РД- 14- 090/06.02.2006г.; № РД- 14- 091/06.02.2006г. и № РД- 14- 092/06.02.2006г.

Към искането е приложен препис от постановление за възлагане на недвижим имот по реда на публична продан, издадено на 10.05.2010г. от частен съдебен изпълнител Георги Михалев / рег.№ 703, район на действие- Бургаски окръжен съд/, влязло в сила на 22.12.2010г.

По силата на този акт „СИБАНК”АД гр. София, придобива собствеността върху ПИ с идентификатор 53045.503.137 / стар идентификатор 1116/ по кадастралната карта на гр. Обзор, с обща площ 11 833 кв.м., както и върху 33 сгради с идентификатори по кадастралния регистър и 5 сгради, необозначени по кадастралната скица и басейн.

С писмо изх.№ ОН- 641- 00- 047 от 12.01.2011г., подписано от Началник на РДНСК Югоизточен район е отказано спиране на изпълнителното  производство, като е указан процесуален ред за постигане на този резултат.

Съдът, приема че по същество писмото обективира отказ да бъде конституиран като длъжник в производството жалбоподателя и по отношение на него да бъдат извършени предписаните от закона изпълнителни действия.

Актът е незаконосъобразен.

Разпоредбата на чл. 274 ал.2 АПК, определя кои лица могат за имат качеството на страни в изпълнителното производство и това са гражданите и организациите, както и органите, посочени в изпълнителното основание, или техните правоприемници.

В случая субект на задължението за премахване на незаконните строежи, посочен в изпълнителното основание / влезлите в сила заповеди/ е бил „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост „ ЕООД гр. Ловеч.

Към датата на образуване на производствата по изпълнение на заповеди № РД- 14- 090/06.02.2006г.; № РД- 14- 091/06.02.2006г. и № РД- 14- 092/06.02.2006г.- изпращане на покани за доброволно изпълнение от 12.11.2008г. и 22.04.2010г. правоприемник на „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост „ ЕООД гр. Ловеч е „КЛАС Холидейс” ООД гр. Бургас по силата на Договор № РД- 01-339/ 07.01.2004г. за приватизационна продажба на дялове, представляващи 100% от капитала на „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост „ ЕООД гр. Ловеч / приет като доказателство по делото/.  Поради това дори поканите за доброволно изпълнение са изпратени на ненадлежна страна по идпълнителните производства.

„СИБАНК”АД гр. София, представлявано от Ф.Т.Д. М.Я. и А.Д.Д. придобива собствеността върху имота, в който са построени подлежащите на премахване сгради на 10.05.2010г. / датата на издаване на постановлението за възлагане на недвижим имот по реда на публична продан/, според разпоредбата на чл. 496 ал.2 ГПК.

Тъй като придобиването на недвижим имот по реда на публичната продан е деривативно основание за придобиване на собственост, без съмнение „СИБАНК”АД гр. София е правоприемник на лицето, дължащо изпълнение на задължение, породено от изпълнителните основания - № РД- 14- 090/06.02.2006г.; № РД- 14- 091/06.02.2006г. и № РД- 14- 092/06.02.2006г..

Ето защо, към 10.05.2010г. за органа по изпълнението са били налице предпоствавки за приложение разпоредбата на чл. 282 ал.1 т.1 АПК, т.е. за прекратяване на изпълнителните производства по отношение на „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост „ ЕООД гр. Ловеч  и насочване на изпълнението към надлежния длъжник „СИБАНК”АД гр. София.

Като не е сторил това, а е постановил отказ, органа по изпълнението е приложил неправилно закона.

От 10.05.2010г., както бе посочено по- горе, „СИБАНК”АД гр. София има качеството на длъжник по см. на чл. 274 ал.2 пр. последно АПК в производството по изпълнение на заповеди № РД- 14- 090/06.02.2006г.; № РД- 14- 091/06.02.2006г. и № РД- 14- 092/06.02.2006г. и по отношение на него следва да бъдат извършени действията предписани с разпоредбите на чл. 271,276, 277 АПК, респ. чл. 225 и 228 ЗУТ.

Ето защо и на осн. чл.298 ал.1 и 4 от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

РЕШИ:

 

 

ОТМЕНЯ отказ за спиране на изпълнително производство, обективиран в писмо изх.№ ОН- 641- 00- 047 от 12.01.2011г., подписано от Началник на РДНСК Югоизточен район, представляващ по същество отказ да бъде конституирана „СИБАНК”АД гр. София, като страна / длъжник/ в изпълнителни производства, образувани въз основа на заповеди № РД- 14- 090/06.02.2006г.; № РД- 14- 091/06.02.2006г. и № РД- 14- 092/06.02.2006г., издадени от Началника на ДНСК София.

Изпраща преписката на Началник на РДНСК Югоизточен район за изпълнение на указанията по тълкуване и прилагане на закона.

Решението не подлежи на обжалване.

                                                           

                                                                        СЪДИЯ: