О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 21.01.2011г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи януари две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №97 по описа за 2011г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на „СИБАНК”АД гр. София, представлявано от Ф.Т.Д. М.Я. и А. Д.Д.в, подадена от процесуалния представител юрисконсулт Р.С. С. против отказ за спиране на изпълнително производство, обективиран в писмо изх.№ ОН- 641- 00- 047 от 12.01.2011г., подписано от Началник на РДНСК Югоизточен район.

            В жалбата е формулирано и искане за спиране на изпълнението до произнасяне на съда с влязъл в сила акт по жалбата.

            Искането е допустимо, а разгледано по същество е основателно.

            Жалбоподателят твърди, че на 22.12.2010г. е придобил собственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Обзор- южен плаж, местността „Мешелика”,представляващ ПИ с идентификатор 53045.503.137 в едно с намиращите се в него 38 сгради по силата на постановление за възлагане на недвижим имот по реда на публична продан. Според постановлението площта на имота е 11 833 кв.м., със стар идентификатор 1116. Сочи, че на 10.01.2011г. неизвестно лице е започнало да демонтира съществуващи постройки в имота му. При извършена проверка е установил, че за три от постройките има влезли в сила заповеди за премахване, чието изпълнение е започнало с отправяне на покана до бившия собственик за доброволно премахване. При тези факти е поискал от органа по изпълнението да спре производството, като даде възможност на жалбоподателя да се запознае с наличните по него доказателства, предвид разпоредбата на чл. 274 ал.2 АПК.

            По тези факти е постановен и оспорения отказ.

Настоящата жалба е подадена чрез органа по изпълнението, който е предоставил на съда само преписи от актовете, подлежащи на изпълнение. Последните установяват, че в ПИ пл.№1116 по неодобрен кадастрален план на гр. Обзор- южен плаж, местност „Мишелика” са изградени три постройки, подлежащи на премахване като незаконни. В изпълнителните основания като длъжник по изпълнението е посочен „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост”ЕООД гр. Ловеч.

Същевременно е установено, че ПИ пл.№1116 е изнесен на публична продан за задължения на „Корона турс” ЕООД гр. София към „СИБАНК”АД гр. София.

Тъй като от приложените по делото доказателства, съдът не е в състояние да формира извод относно законосъобразността на извършваните изпълнителни действия и предвид представените от длъжника преписи от протоколи за установяване състоянието на строежа и строителната площадка започване на принудителното изпълнение, касаещи обекти в ПИ пл.№1116, изпълнителните действия следва да бъдат спрени до произнасяне с влязъл в сила акт по настоящото дело.

Този извод се налага ,предвид съществуващата възможност на жалбоподателя да бъдат причинени значителни и трудно поправими вреди от изпълнението.

В подкрепа на този извод е и обстоятелството, че обектите, посочени в изпълнителните основания са индивидуализирани по начин различен от този в постановлението за възлагане на недвижим имот. В този смисъл е основателно съмнението на жалбоподателя, че изпълнението може да бъде насочено върху неподлежащи на премахване обекти. 

            Ето защо и на осн. чл. 297 ал.2 и 4 АПК съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

           

Спира производството по изпълнение на Заповеди № РД- 14- 090/06.02.2006г.; № РД- 14- 091/06.02.2006г. и № РД- 14- 092/06.02.2006г., издадени от Началника на ДНСК гр. София.

Насрочва делото за разглеждане в съдебно заседание на 16.03.2011г. в 11.30 часа с призоваване на страните.

Указва на ответника да представи всички документи, касаещи изпълнението на посочените административни актове.

Указва на страните да ангажират доказателства в подкрепа на становището си по спора.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

           

                                                           СЪДИЯ:………………………………