Р Е Ш Е Н И Е   

 

    /16.04.2010 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети март, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Председател: Галина Радикова

      Членове: Лилия Александрова

  Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Станимир Христов, изслуша докладваното от съдия Веселин Енчев КНАХД № 97/2010 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 1664/30.11.2009 година по НАХД № 3362/2009 година на Районен съд – гр. Бургас (РС) е отменено наказателно постановление № 5114/27.05.2009 година (НП) на началник група в сектор „ПП” в ОД – Бургас на МВР, с което на П.Г.С. ***, за нарушение на чл. 21 ал.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 182 ал.2 т.4 ЗДвП, са наложени две административни наказания -  „глоба” в размер на 100 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец.

Недоволен от решението, административнонаказващият орган обжалва същото пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. Твърди, че решението на РС е постановено в нарушение на материалния закон и при несъобразяване с доказателствата по делото.

Иска решението на РС да бъде отменено, като бъде постановено друго, с което да бъде потвърдено НП.

Ответната страна оспорва жалбата.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че обжалваното решение е законосъобразно.

 Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна.

В оспореното решение РС е изследвал обективно обстоятелствата по установяване на административното нарушение и налагането на санкцията. Фактическата обстановка е изяснена правилно, а решението е мотивирано. Съдът е взел предвид всички съществени обстоятелства по делото, които са обсъдени в съвкупност.  В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения.

Правилно РС е установил, че средството за измерване на скоростта на движение, с което е установено нарушението – “TSS”, посочено в АУАН, не е от одобрен тип и вписано в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване към Българския институт по метрология. Нарушението е съществено, затова РС законосъобразно е отменил НП.

По изложените съображения, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

        

ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 1664/30.11.2009 година по НАХД № 3362/2009 година на Районен съд – гр. Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: