ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 15.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 97 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Х.Я.Г., редовно уведомен, се явява адвокат К., редовно упълномощен.

За ответника по оспорването – РДНСК – гр. Бургас, редовно уведомени, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

Заинтересованата страна – Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към МЗГ – гр. София, редовно уведомена, не изпраща представител.

Заинтересованата страна – Община Поморие, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпило е писмено становище от процесуалния представител на ответника по оспорването относно представените от жалбоподателя писмени документи в съдебно заседание на 18.03.2009 година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Поддържам становището си. Считам, че макар и допустими, документите са неотносими като доказателства по спора.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства документите, представени от жалбоподателя на 18.03.2009 година, като по тяхната относимост ще вземе становище с окончателния съдебен акт. Предвид липсата на други доказателствени искания следва да се приключи съдебното дирене и се даде ход по същество.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени в съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя на 18.03.2009 година /от л. 58 до л. 106 от делото, включително/.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите жалбата на моя доверител и да отмените обжалваната Заповед №36/18.12.2008 година на Началника на  РДНСК – гр. Бургас като неправилна и незаконосъобразна.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Заповедта, на първо място, не е мотивирана, на второ място е вътрешно противоречива. Въпреки, че в първи абзац се твърди, че обектът се ползва без да е въведен в експлоатация, в същото време Началникът на РДНСК – гр. Бургас, твърди, че обектът е бил въведен в експлоатация по реда на Правилника за капиталното строителство от 1973 година. Дори и този правилник предвижда каквото и да е  изграждане на обекти да става след изготвяне на необходимите строителни книжа – нещо, което го няма. Всичко останало, по скромното ми мнение, като действия на компетентния административен орган за изясняване на всички обстоятелства, съобразно решението на ВАС и определението на Административен съд – гр. Бургас, с което бе отменена предходната Заповед №105/2007 г. и преписката, върната на административния орган за събиране на доказателства и произнасяне, естествено не е направено. В този смисъл считам жалбата за основателна и моля да я уважите, да присъдите на доверителя ми направените разноски и да ми дадете подходящ срок за подробни писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Компетентността на Началника на РДНСК е в условията на обвързана компетентност. В случая не следва да са налице предпоставките, визирани в чл. 178, ал. 1 от ЗУТ. В случая административният орган е преценил, че не са налице тези предпоставки, което е основание за необразуване на производство, както и за прекратяване на образувано такова. В случай, че Началникът на РДНСК – гр. Бургас би решил да издаде заповед за забрана за ползване, същата би била в противоречие с §16, ал. 1 от ДР на ЗУТ.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение, като потвърдите заповедта на Началника на РДНСК – гр. Бургас.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: