ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 18.03                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети март                                         две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 97 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподател – Х.Я.Г., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат С.К., редовно упълномощен.

Ответник по оспорването – РДНСК – гр. Бургас, редовно призовани, явява се юрисконсулт К., редовно упълномощена.

Заинтересовани страни – Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството – гр. София, редовно призовани, не изпращат представител.

 Заинтересована страна – Община Поморие, редовно призовани, не изпращат представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете представената от административния орган преписка.

Представям и моля да приемете преписка №94СС-239/05.01.2009 година на Областен управител Бургас, касаеща процесния имот във връзка с подадено от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството искане за издаване на акт за държавна собственост и в тази връзка си позволявам да Ви обърна вниманието на последния документ в тази преписка, а именно писмо №12-251/17.12.2004 г., с което Областният управител иска от Изпълнителната агенция да представи надлежно одобрени строителни книжа от Община Поморие.

Представям на съда за сведение и извадка от Правилника за капитално строителство от 1973 г. - текстове,  които считам, че са относими към настоящия спор, до колкото административният орган се позовава на тях.

Нямам други доказателствени искания

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат представените с административната преписка документи.

По отношение на представените от процесуалния представител на жалбоподателя документи, моля да ми дадете възможност да се запозная с тях в тридневен срок, тъй като са в голям обем и в момента не съм в състояние да взема становище по тях.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. По отношение на тези, представени от процесуалния представител на жалбоподателя, ще се произнесе в следващо съдебно заседание, след представяне на писмено становище по тях от представителя на ответника по оспорването, което същият следва да стори в тридневен срок от днес.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДАВА възможност на ответника по оспорването в тридневен срок от днес да заяви писмено становището си по представените в днешно съдебно заседание документи от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.04.2009 година от 11.30 часа, за която дата страните уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: