ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 979 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Б.С.Й., редовно призована по пощата чрез известие за доставяне на л.59, не се явява и не се представлява.

За ответника директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от 29.09.2016г. от адвокат И.Д., пълномощник на жалбоподателката Б.С., с която иска делото да бъде отложено за друга дата, тъй като за днешната дата пълномощникът е ангажиран от други негови доверители да се яви във ВКС по обжалване на решение по гр.д. 2596/15г. на Окръжен съд Пловдив. Към молбата са представени доказателства, които удостоверяват ангажимента на адвокат Д., във връзка с необходимостта на днешната дата да се яви пред ВКС.

Съдът констатира, че по делото липсват доказателства, че адвокат Д. е пълномощник на жалбоподателката Б.Й..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – По хода на делото предоставям на съда.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки да бъде даден ход на делото. АПК дава възможност при възникване на внезапно препятствие делото да бъде отложено, но това препятствие следва да е кумулативно както за страната, така и за нейния пълномощник. В процесният случай страната не е изложила твърдения, че за нея съществува препятствие да осъществи защитата си по делото, а аргументите на адвокат Д. не могат да бъдат отнесе към настоящия спор, тъй като същия не е пълномощник на жалбоподателката по това дело, доколкото липсват доказателства за такова упълномощаване.

По изложените съображения и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против решение №69/29.03.2016г. на директор на ТД на НАП, с което е оставена без уважение жалба вх.№3151/15.03.2016г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис на л.2 от делото.

 

Съдът констатира, че в жалбата не се съдържат искания по доказателствата. В молбата за отлагане на адвокат Д. също не се съдържат такива искания. Единствено, в условията на евентуалност, е посочено, че ако съдът не уважи искането за отлагане на делото, адвокат Д. е поискал да му бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, като взе предвид становището на ответната страна, както и факта, че жалбоподателката няма доказателствени искания, на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия считам, че разпореждането на публичния изпълнител е правилно и законосъобразно. Също така решението, с което е оставено без уважение жалбата против това разпореждане също е правилно и законосъобразно. Действително задължението е погасено по давност като главница, но лихвите са възникнали в по-късни етапи и в тази връзка тяхната давност не е изтекла до подаване на възражението. Ето защо считам, че жалбата трябва да бъде оставане без уважение и следва да бъде потвърдено решението на директора на ТД на НАП Бургас като правилно и законосъобразно.

Моля да осъдите жалбоподателката да заплати разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателката Б.Й. в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: