ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 979 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Б.Н.Г. се явява лично.

За малолетните жалбоподатели Р.И.Х. и Л.И.Х. се явява особеният представител адвокат М.Т..

Явява се ответникът- директор на дирекция „Социално подпомагане” Карнобат- Д.Д..

Явява се вещото лице Д.Б..

 

СТРАНИТЕ- да се даде ход на дело

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба с вх.№ 863/27.01.2015 г. от жалбоподателя Б.Н.Г. с приложени към нея писмени доказателства и искане същите да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

СЪДЪТ докладва постъпила молба от жалбоподателя Б.Н.Г. с вх.№1508/12.02.2015г. с приложени към нея писмени доказателства. С молбата е направено искане за отмяна на определение № 1127/03.06.2014г., по което съдът се е произнесъл в закрито заседание.

СЪДЪТ констатира, че заключението на допуснатата по делото съдебно-психологическа експертиза е депозирано в съда на 11.02.2015 г., като във връзка с несвоевременното му представяне вещото лице е подало писмено заявление с вх.№1249/05.12.2015г.

Жалбоподател Г. - Не съм запозната със заключението на вещото лице и не мога да заявя, дали да се изслуша в днешното съдебно заседание.

 

СЪДЪТ връчи препис от заключението на страните и предостави възможност на същите да се запознаят със съдържанието му.

 

Жалбоподател Г. – Запознах се със заключението. Възразявам вещото лице да бъде изслушано днес.

Ответник Д. – Предоставям на съда.

Адвокат Т. – Предоставям на съда.

 

СЪДЪТ, с оглед възражението на жалбоподателя и като взе предвид, че заключеното на съдебно-психологическата експертиза не е депозирано в законоустановения срок, намира, че е налице пречка за изслушването му в днешното съдебно заседание.

 

Адвокат Т.- Запознах се с молбата на жалбоподателя. Не ми е известно кой е адвокатът Драгнев и какво е участието му в това дело. За мен няма яснота по въпроса. По представените с молбата доказателства- предоставям на съда.

Ответник Д. – Предоставям на съда относно представените доказателства.

Жалбоподател Г.- Представям също копия от вестниците, които са описани в молбата ми под № 11 и 12 в описа. Същите бяха пуснати в пощенската ни кутия.

 

СЪДЪТ, след изслушване на страните и като констатира, че част от приложените към молбите доказателства са представени и вече са приети по делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото писмо изх.№509/01.10.2011г. от Районен съд Айтос до Б.Н.Г., ведно с копие от е-мейл, социален доклад от Д.Я.Д.- директор на дирекция „СП” Карнобат № ЗД-110/17.04.2007г., разпечатки от интернет страниците на ТВ „Скат” – 8 листа, от „Карлово ТВ” - 2 листа, от електронно издание „Черноморски фар”- 3 л. и „Флагман”- 3 л., както и жалба с вх.№ЗД-94ДД/0005 от 10.05.2010г. на Д. К. Г. ***., писмо №497/26.11.2012г. от Директора на ОУ „Хр.Смирненски” гр. Карнобат до „г-жа Х.“, доклад № 882/28.11.2012г. от Д. Х.- класен ръководител на Л.И.Х. и доклад за психическото състояние на Р.И.Х. №891/04.12.2012г. от класен ръководител Т., заявление от Б. Н.Г. № 880/28.11.2012г., Писмо №552/18.12.2012г. на директора на ОУ „Христо Смирненски” гр.Карнобат, писмо №554/19.12.2012г. от директора на ОУ „Христо Смирненски” гр.Карнобат, и ксерокопия на страници от вестници- от в. Черноморски фар- 1 лист и от в.”Шоу”- 1 лист.

НЕ ПРИЕМА като доказателства следните документи, приети  с определения от предходни заседания и приложени по делото: жалба от Е. И. У. (на л.75 от делото), докладна записка от С. А. И.- мл.полицейски инспектор при РУП Карнобат (на л.207 от делото), заявление на И. Х.Х. до директора на ОУ „Хр.Смирненски” гр. Карнобат (на л.115 от делото), молба от Т. С. В. – Р. (на л.220 от делото), доклади за резултати от ползване на социална услуга в ЦОП- 2 бр. по отношение на децата Р.И.Х. и Л.И.Х. (на л.215 и л. 216 от делото).

 

Жалбоподател Г. – Няма да соча други доказателства.

Ответник Д. – Нямам други доказателствени искания.

Адвокат Т. – Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед изслушване заключението на съдебно-психологическата експертиза

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.02.2015 г. от 10.00 ч., за които дата и час страните и вещото лице са уведомени в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: