ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети декември                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 979 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Б.Н.Г. се явява лично.

Явяват се малолетните жалбоподатели Р.И.Х. и Л.И.Х.- лично и с назначения от съда особен представител адвокат М.Т..

За ответната страна дирекция „Социално подпомагане” Карнобат се явява директорът Д.Д..

Явява се социалният работник З.С. за изслушване на малолетните деца, определена със заповед на директора на ДСП- Бургас.

 

Съдът изведе от залата децата Р.И.Х., Л.И.Х., придружени от социалния работник З.С..

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото искане от жалбоподателката Б.Г., в качеството на законен представител на малолетните Р.И.Х. и Л.И.Х., за отвод на състава на съда.

Съдът УКАЗВА на жалбоподателката Г. да конкретизира искането, като заяви дали в лично качество или като законен представител на малолетните деца прави искане отвод на съдията-докладчик, доколкото децата се представляват от назначения особен представител.

 

Жалбоподателят Г.- Правя искането от името на тримата, защото процесуалният представител на децата е назначен напълно неправилно. Съдът е назначил този адвокат, позовавайки се на твърденията на И. Х. и в същото време директно в определението на съда за назначаването му е цитиран И. Х., цитирате го в мотивите на определението. По този начин аз нямам право да вкарвам доказателства и ще се вземат под внимание само твърденията на г-н И. Х.. В определението си посочвате същите мотиви като мотивите от заповедта на Дирекция „Социално подпомагане”, както и цитирате твърденията на И. Х..

 

СЪДЪТ връчи искането за отвод на останалите страни по делото за запознаване със съдържанието му.

 

Жалбоподателят Г.- Поддържам искането за отвод на съдия Атанасова. Съдът преднамерено е взел предвид твърденията на И. Х. и е назначил особен представител на децата.

 

Адвокат Т.- Моля съдът да ми позволи да извикам охраната. Мисля, че емоционалните изблици на жалбоподателката ескалират.

 

СЪДЪТ предупреди жалбоподателя да спазва реда в съдебната зала, като намира за ненужно на този етап да се търси съдействие от ОД „Охрана“. След запознаване на страните с молбата за отвод, съдът предостави възможност на същите да заявят становище.

Адвокат Т.- Намирам в цялост възражението за несъстоятелно, а искането моля да не бъде уважавано. Изложените съображения излизат извън предмета на настоящото производство. Тълкуваните писмени доказателства, включая и тези приложени към искането, не касаят спора, а в същото време наведените твърдения, които се изтъкват като основание за искания отвод, намирам за несъстоятелни. Моля да не бъде уважавано това искане.

Ответникът Д.- Запознавайки се набързо с искането, в което се коментира и се уведомява, че социалните работници защитават интересите на И. Х. заявявам, че това не отговаря на истината. Не съм съгласна с искането за отвод на съда и моля да не бъде уважавано.

 

СЪДЪТ, след като изслуша страните, по направеното от жалбоподателката Б.Н.Г. в лично качество искане, намира, че не са налице установените в чл.22, ал.1 от ГПК предпоставки за отвод на съдията-докладчик. Не са налице особени отношения на съдията Атанасова с някоя от страните, нито заинтересованост от изхода на делото. В определението от 03.07.2014г. съдът не е формирал изводи относно релевантните за спора факти, поради което не е налице и твърдяната в молбата на жалбоподателя Г., предубеденост на съдията- докладчик. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя Б.Н.Г. за отвод на съдията-докладчик Атанаска Атанасова.

 

Жалбоподател Г. - Да се даде ход на делото.

Адвокат Т. - Да се даде ход на делото.

Ответник Д.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя Б.Н.Г. с вх. № 9238/05.12.2014г., с приложени доказателства. Препис от молбата се връчи на останалите страни по делото за запознаване.

 

Жалбоподателят Г.- Към молбата прилагам и нови доказателства.

Адвокат Т. - Във връзка с молбата, на стр.1 от същата, доколкото разбирам е направено искане за изискване от трето неучастващо в настоящото производство лице- инстанция, да се представят писмени доказателства. Искането не е направено в надлежната форма съгласно разпоредбата на чл.192, ал.1 от ГПК със самостоятелна молба. Това искане моля да не бъде уважавано. На следващо място смятам, че изтъкнатите доводи за липса на дати, в които бащата е трябвало да осъществява режим на свиждане са лесно установими от диспозитива на влязлото в сила съдебно решение, където е постановено как следва да се извършват тези свиждания.

Жалбоподателят Г.- Как да не са важни датите?

СЪДЪТ предупреди жалбоподателя Г. да спазва реда в съдебната зала и да не заявява становището си, преди и́ бъде предоставена възможност за това, прекъсвайки останалите страни.

Адвокат Т.- Всички останали аргументи, изложени на стр.2 и стр.3 от жалбата, относно начина на провеждане на срещи на бащата с детето, така както са разбирани или както би следвало да бъдат провеждани от гледна точка на майката, са въпроси, които са от правно естество и следва да бъдат ценени от съда, без да коментирам начина, по който са изложени аргументите. Що се отнася до написаното на стр.4 и стр.5 - цитирани са текстове и са сочени писмени доказателства, които нямат отношение към предмета на това съдебно производство. Моля съдът да укаже на жалбоподателката и да се ограничи в събирането и представянето на доказателства само в рамките на това производство, по-конкретно за тези, релевантни за настоящия спор, а не по принцип за всички отношения между страните. Що се отнася до приложените писмени доказателства, същите аз лично смятам за неотносими към настоящия спор, но в случай, че ги приемете и приложите към кориците на делото, считам, че същите изцяло подкрепят тезата, застъпена в атакуваните административни актове за наличие на родителско отчуждение.

Ответник Д.- Виждам, че се искат отново неща за прилагане. Заявявам, че всичко, което има в дирекцията е предоставено на съда…

Жалбоподателят Г., прекъсвайки ответника- Искахме от дирекция „СП“ да се представят докладите, но отново не се представиха. Социалните укриха докладите, а те бяха разпространени от И. Х..

 

СЪДЪТ предупреди жалбоподателя Г., че при следващо нарушение на реда в съдебната зала ще бъде санкционирана.

 

Жалбоподателят Г.- Седем неща има несъответни. Аз съм представила тези доклади, отговорите на прокуратурата по преписките на трите жалби до Районна прокуратура Карнобат и отговора на Окръжна прокуратура Бургас, които са точно във връзка с настоящото дело. Това са жалби, успоредни на трите жалби на И. Х., заради които е издадено задължителното предписание. То си е упоменато там. Относими са към предмета на делото, защото те точно показват, в тези прокурорски преписки се вижда за какво са.

 

СЪДЪТ намира направените от жалбоподателката Г. доказателствени искания за частично основателни. Депозираните от И. Х. *** и до Окръжна прокуратура жалби, касаещи отношенията между жалбоподателя и трето лице, са ирелевантни за настоящия спор, в който следва да се установи налице ли са основания за издаване на оспореното предписание за осигуряване психологическа помощ на децата, а и същите са приложени по делото. Датите за осъществяване на срещите между децата и бащата Х., които жалбоподателят Г. се домогва да установи чрез изисканите документи, се установяват от приложени по делото писмени доказателства и по-конкретно от съдебното решение, с което е определен режимът на лични контакти. По чия вина този режим не е спазен, е обстоятелство, ирелевантно за настоящия спор. Ето защо, искането за прилагане на посочените доказателства съдът намира за неоснователно.

Жалбоподателят Г. - Не е съществено искането ми ли, та това е най-важното, да се уточнят тези четири дати.

 

Съдът, с оглед горните съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателката Г. да бъдат изискани посочените в молбата документи от Районна прокуратура Карнобат и Окръжна прокуратура Бургас.

 

Жалбоподателят Г.- Ето затова Ви искам отвод. Вие не ми давате възможност да представям доказателства. Посочила съм, приложила съм жалбите на И. Х. и там е посочил всички дати и същите тези дати противоречат на решението, което той не спазва, в което му е посочено на кои дати е имал възможност да посещава децата си и искам да се направи съпоставка на съдържанието на жалбите до прокуратурата, с твърденията, които той прави до социалните. Три жалби до районна прокуратура и три жалби до Дирекция „Социално подпомагане” с различно съдържание. Никъде не се говори за кражби и насилие, защото точно районната прокуратура е органът, който може да се сезира за това.

 

Адвокат Т. – По молбата изразих становище, но по допълнителните доказателствени искания, които преповтарят приложенията в докладваната молба, намирам, че същите са неотносими към предмета на спора, поради което моля да не бъдат приемани и прилагани. Искам да обърна внимание, че личното възприятие на жалбоподателката и тълкуването на закона, което жалбоподателката прави, не може и не следва да бъде меродавно за съда. В крайна сметка, това е ноторно известно. Моля да съобразите поведението на жалбоподателката и да бъде санкционирана.

Ответник Д. – Да не бъдат приети като доказателствата жалбите до прокуратурата.

 

СЪДЪТ, след като изслуша страните, намира приложените към молбата на жалбоподателката Г. четири броя жалби от И. Х., три от които до Районна прокуратура Карнобат и една до Окръжна прокуратура Бургас, както и представените докладна записка, писмо от районна прокуратура Карнобат, до районен съд Карнобат, молба от Татяна Врабчева Русева до районен съд Карнобат, молба от И. Х. по гр.д. №674/2013г. до Районен съд Карнобат, за неотносими към предмета на спора и счита, че същите не следва да се приемат като доказателства. Съдът намира за относими приложените към молбата на жалбоподателката Г. заявление от И. Х. до директора на Основно училище …

Жалбоподателката Г.- А, значи до прокуратурата не са относими, а другите са относими.

 

СЪДЪТ, след неколкократни предупреждения към жалбоподателката и като взе предвид, че същата не спазва реда в съдебното заседание, прекъсвайки както изявленията на страните, така и произнасянето на съда, намира, че са налице основания същата да бъде санкционирана, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЛАГА, на основание чл. 91, ал.1, вр. чл.89, т.1 от ГПК, глоба в размер на 100 лева на жалбоподателя Б.Н.Г..

УКАЗВА на жалбоподателя Г., че при следващо нарушение на реда в съдебната зала ще бъде отново санкционирана с глоба в размер от 100 лева до 1200 лева, съгласно разпоредбата на чл.91, ал.2 от ГПК и може да бъде отстранена от съдебната зала.

На основание чл.92 от ГПК жалбоподателят може да подаден в едноседмичен срок от днес молба за отмяна на глобата до съда, който е наложил същата.

 

Жалбоподателят Г. - Бъдете сигурна, че ще го съборя това определение, вие не се запознахте обстойно с документите, които представям.

 

СЪДЪТ намира за относими към предмета на делото останалите приложени към молбата на жалбоподателя Г. документи, а именно: заявление до директора на Основно училище „Христо Смирненски” от И. Х.; доклад от Д. Х., класен ръководител на Л.Х.; доклад за психическото състояние на Р.И.Х. от 28.11.2012г.; доклад за резултат от ползваната социална услуга в ЦОП Карнобат относно детето Л.Х. от 28.11.2012г.; доклад за резултат от ползваната социална услуга в ЦОП Карнобат относно детето Р.Х. от 28.11.2012г., както и заповед за незабавна защита. Същите ще спомогнат за изясняване на делото, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и с оглед изложените по-горе съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА като доказателства по делото четири броя жалби от И. Х., три от които до Районна прокуратура Карнобат и една до Окръжна прокуратура Бургас, както и докладна записка от Стойчо И., писмо от Районна прокуратура Карнобат до Районен съд Карнобат, молба от Т. . Р. – вещо лице по гр.д.674/13, молба от И. Х. ***1г.

ПРИЕМА заявление до директора на Основно училище „Христо Смирненски” от И. Х.; доклад от Д. Х., класен ръководител на Л.Х.; доклад за психическото състояние на Р.И.Х. от 28.11.2012г.; доклад за резултат от ползваната социална услуга в ЦОП Карнобат относно детето Л.Х. от 28.11.2012г.; доклад за резултат от ползваната социална услуга в ЦОП Карнобат относно детето Р.Х. от 28.11.2012г., както и заповед за незабавна защита

 

Жалбоподателят Г. - Имам искане. Вътре в документите, които са приложени в моята молба, има седем точки, искам да се обоснова защо ги искам всички тези неща. Вие не ми приехте доказателствата, но както искате, характери различни.

 

СЪДЪТ отправя ново предупреждение към жалбоподателката Г., че ще бъде отново санкционирана, включително и за обида на съда.

 

Жалбоподателят Г.- Вие ме обиждате, като не ми приехте доказателствата, с които аз се защитавам.

 

Ответник Д.- Няма да соча други доказателства.

Адвокат Т.- Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ констатира, че протоколът, посочен под №15 в описа на доказателствата, представени от ответната страна, е наличен в кориците на приложеното адм.д. №522/2013г. на Административен съд Бургас. С оглед на това, определението от 18.07.2014 г., с което ответната страна е задължена да представи същия, следва да се отмени. По делото са приложени също доклад от център за обществена подкрепа, касаещ детето Р.Х. и доклад за резултат от ползването на социална услуга в Център за обществена подкрепа гр.Карнобат, поради което неоснователно те са изискани повторно с определението от 26.09.2014 г. Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 26.09.2014г., с което е задължена ответната страна на осн. чл.190, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, да представи в срок до следващото съдебно заседание доклад от Център за обществена подкрепа, касаещ детето Р.Х. и доклад за резултат от ползването на социална услуга в Център за обществена подкрепа гр.Карнобат.

 

СЪДЪТ намира, че с оглед изясняване на делото е необходимо да бъде извършена съдебно-психологическа експертиза, която да даде заключение относно следното: налице ли е родителско отчуждение на децата Л.И.Х. и Р.И.Х. от бащата И. Х.; как се отразява на децата липсата на контакт с него; изпитват ли децата емоционално страдание и напрежение от фактическата раздяла на родителите; изпитват ли чувства на тъга, гняв, изпитват ли страдание при спомена за бащата и какви са представите им за него. При положителен отговор на тези въпроси, вещото лице да посочи необходимо ли е да се вземат мерки и какви мерки биха били адекватни, в т.ч. дали предприетите от Дирекция „Социално подпомагане” Карнобат биха се отразили положително на децата. Следва да бъде предоставена възможност на страните да посочат допълнителни въпроси към експертизата. Доколкото е в тежест на административния орган да установи фактическите основания за издаване на оспореното предписание, съдът намира, че разноските за експертизата следва да се възложат върху него. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА на основание чл.171, ал.2 от АПК извършването на съдебно-психологическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по посочените по-горе задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Д. П.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 120 лева, платим от ответната страна в едноседмичен срок от днес.

 

Жалбоподателят Г.- В задължителното предписание  Дирекция „Социално подпомагане” посочва, че срещите между бащата и децата не се осъществяват съгласно съдебното решение, което е предпоставка за възникване на синдром на родителско отчуждение. Въз основа на това искам вещото лице изрично да посочи в експертизата датите, на които съответно бащата И. Х. е трябвало да посещава децата и датите, на които той е посещавал децата, но реално е посещавал децата, и въз основа на които посещения се е извършвало цитираното от социалните родителско отчуждение. Много държа тези дати да се посочат. Да се уточни каква е причината за нежеланието на децата да посещават баща си. Дали чрез тези жалби, които е подал при социалните, родителското отчуждение е настъпило, да се направи разграничаване и насилие на децата чрез клевети и как социалните ги предоставиха на децата тези жалби.

 

Адвокат Т.- По отношение на поставената допълнително задача от жалбоподателката, считам същата за неотносима, тъй като отговора формира изхода от делото и представлява правно знание с даването на еднозначен отговор на този въпрос. Затова моля да не бъде допускан в тази формулировка. Що се отнася за назначаване на експертизата, считам, че същата е относима. Моля съда да укаже на експерта да вземе становището на децата в отсъствието на майката, тъй като присъствието на майката, с оглед нейния авторитет пред децата, съществено би попречило на обективността на експертизата, т.е. излагането на едно безпристрастно становище.

 

СЪДЪТ намира молбата на жалбоподателя Г. за поставяне на допълнителна задача към експертизата за частично основателна, досежно искането вещото лице да отговори на въпроса, каква е причината за нежеланието на децата да посещават баща си. В останалата част молбата е неоснователна, доколкото за изясняване на поставените въпроси не са необходими специални знания на психолог. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна задача към съдебно-психологическата експертиза, както следва: вещото лице да даде заключение относно причината за нежеланието на децата Л. и Р. да посещават своя баща.

ВЪЗЛАГА допълнителната задача на вещото лице Д. П..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 40 лева, платим от жалбоподателя Г. в едноседмичен срок от днес.

УКАЗВА на вещото лице да проведе необходимите разговори с децата в отсъствието на майката.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на жалбоподателя Б.Н.Г. в останалата и́ част.

 

Съдът обяви 5 минути почивка, след което заседанието продължи с изслушване на децата в присъствие на социалния работник З.С..

Съдът въведе в залата детето Р.Х..

 

Р.Х., на въпроси на съда: Не се притеснявам от това, че се намирам в съдебната зала. Казвам се Р. и уча в основно училище „Христо Смирненски” гр. Карнобат, в 4 клас съм. Живея с мама. Живеем в гр. Карнобат, в блок. Имаме си апартамент. С баща ми не сме се виждали отдавна, сигурно от една година. Ние не искаме, батко и аз не искаме, и мама не иска да се виждаме с баща ми. Нашите баба и дядо не искат да се виждаме, те също не искат да се виждаме с баща ми, защото ги обижда. Той все ни обижда. Обижда ме, че съм крадла и неговата майка също ме обижда. Имаше екскурзия от училище и бащата ми и неговата майка ни дават пари и ние си ги събираме в касичките. Взех от касичките ни 55 лв., които ни трябваха за екскурзията, за мен и за батко и майката на баща ми, баба ми, позволи. И тогава се качих в колата на И., на баща ми, той трябваше да ни заведе у дома, при майка ми и после като се прибрахме след няколко минути звънна телефона и ние вдигнахме и той ни каза, че сме везели 300лв. Батко вдигна телефона, на батко го каза. И мама вдигна телефона, и той каза, че сме взели 300 лв. от касичката, а аз взех 55 лв. Взех от двете касички, от моята взех 10 лв., а от батковата 45 лв. и следващия ден социалните казаха, че сме взели 1 000 лв. Мама ми прочете писмото от социалните, от документа на социалните и в него пишеше, че съм взела 1000 лв. Аз поисках мама да ми го прочете. В блока, в пощенската кутия имаше писмо от социален работник, вътре имаше писмо и аз знам, че вътре има нещо в това писмо и аз го дадох на мама и тя го прочете. Това е за парите. Баща ми казва, че тези пари са наши и че когато искаме да си взимаме от тях. Не искам да го виждам, защото той ме обижда, и обиди и мама и баба обиди, плюе ги по улиците. Аз бях там, бяхме на центъра с мама, баба, аз и батко и се срещнахме съвсем без да знаем. И какво стана не знам и той почна да ги плюе по улиците. Плюе в земята и ги нарича с лоши думи. Не си спомням какви думи бяха. Беше преди две години.

Р.Х., на въпроси на социалния работник Стоянова: От две години не съм се виждала с него. Не ми изпраща подаръци за коледа. Не ни търси по телефона, нито за рождени дни, нито за празници- нищо. Две години нищо, не ни е звънял, нито сме се виждали. И аз не съм се обаждала. Той живее в Карнобат, в махалата. Когато бях много малка, преди 3 години, живеехме при него, но той тръгна на работа и майката на И. - И. е баща ми, баща ми е, нямам друг татко, не искам да го наричам баща, той като не се отнася уважително към мен, нали ви разказах. Сега ще ви разкажа още нещо - преди три години отиде на работа и бяхме при него и майката на баща ни каза, че ще отидем за хляб и ние тръгнахме с нея. Остави ни при една циганка и тази циганка взе нещо между тенджера и тиган с дръжка и седнахме на една пейка и тя взе нещо и ни баеше на главите и ни заплаши, бабата ни заплаши, да не казваме на нашата майка. Това беше много отдавна, това са стари неща. Помня неща, но друго не помня, помня лошите неща, които прави баща ми. Като сме били съвсем малки. Той миналата година, към лятото беше, юли месец, дойде да ни взима, но тогава не искахме да ходим при него, идваше няколко пъти и единия път дойде с една жена, забравих и името, и с една циганка и тази циганка каза, че е сестра на тази жена, съседката, и тя влезе в апартамента ни и почна да ни опипва по главите. Баща ми не и́ се скара, само се смееше. Не и́ направи забележка. Защо ще влиза в нашия апартамент, той звънеше на звънеца и ние отворихме. Ако се извини не знам дали бих разговаряла с него. Аз не искам да говоря с него и да ми се извини, не, не искам нито да го виждам, нито да разговарям с него.

Съдът изведе детето Р.Х. от залата.

 

В съдебната зала се въведе детето Л.И. Х..

Л. ХАРАЛМБОВ, на въпросите на съда: Не се притеснявам много. Не се притеснявам от съда. Ученик съм. Уча в гр. Карнобат, уча в Основно училище Христо Смирненски. Живея с майка ми и сестра ми. Е ми, с него, с баща ми от дълго време не сме се виждали, нито сестра ми се е виждала, не живеем при него. Ние преди имахме всяка, през една седмица - събота и неделя да ходим там, но той започна да обижда сестра ми и пред децата в училище я обиждаше. Плюеше баба ми посред улицата, обиждаше майка ми. За сестра ми- пред училище веднъж, щото трябваше да ходи на олимпиада, не, т.е. свършваше училище и мои съученици били на СИП и тогаз, той отишъл там и сестра ми влязла в колата и той почнал да я блъска да излиза от колата и мои съученици го разказаха това и баба и дядо са били там. Той ни обиждаше, че лъжем и че сме крали. Имаме едни касички и сестра ми все 55 лв. и после каза, че сме крали и негови приятели бяха там. Каза го на майка ми. Вечерта дойде и каза, че сестра ми е крала от касичката 300 лв. и следващия път когато трябваше да ни взима и дойде и първо каза, че сме крали. Първо каза, че сме взели 300лв., после когато идваше, следващия път каза, че сме крали 1000лв. В моята касичка имаше около 200 и нещо лева, а на сестра ми 80-90лв. Когато взимаме пари казваме и неговата майка беше там и сестра ми и́ каза, а ние щяхме да ходим на една екскурзия и тя взе 55 лв. пред баба ми и тя, бабата, като се върнал, сигурно му е казала, че сме взели пари от касичката. Тя знаеше, че сестра ми е взела пари.

Л. Х., на въпросите на социалния работник Стоянова: Ние сме си говорили с него, когато идваше да ни взима. Пред съдия-изпълнителката каза, че сме крали, крали сме 55 лв. Каза го на мен и на сестра ми. Не е само за това, веднъж беше срещнал баба ни с нас и започна да я плюе и храчи, викаше, че като сме били там ще вкара майка ми в затвора. Той постоянно викаше тъй. Не ми липсва да ритам футбол и да правим мъжки неща заедно. За футбола, играя го със съучениците си, с дядо ми ги вършим другите работи. И като ходихме там не се обаждаше, последните години не ни дава подаръци. Той и сестра ми, щото я обижда. Като идва да ни взима, не сме ходили. Много пъти сме му казвали, когато сме били ние при него, после пак същото прави. Той, защото той обижда постоянно сестра ми, когато сме там и когато идваше да ни взима. Също неговата майка ни водеше пред една циганка, дори баба ми, баба ми ни викаше да не казваме дори на баща ми, че сме ходили при циганката. Казва ни, че ние лъжем, той каза, че ние лъжем и няма такова нещо. Пускаше порно, щото неговия телевизор е с едни и същи канали с нашия, малко преди да спрем да ходим при него, сестра ми дойде и се разрева и каза, че като се разхождал по телевизионните каналите и пуснал на същия канал където има порно, в нейно присъствие. Аз бях в съседната стая, тя ми каза после, сестра ми ми каза, малко преди да тръгнем и после на майка ми каза, като отидохме при нея. Не си говорим често с майка ми и баба ми за това, не често. Говорим си, като кажем на майка ми и на сестра ми и като казваме на майка ми. За порното като казахме, ходихме в центъра за обществена подкрепа и една леличка каза, че е нормално, а съдията каза, че това е подсъдимо. Заради това не искам, туй де, не ща да го видя.

На въпросите: ако бащата се обади, за да каже „Честита коледа” и ако го срещне на улицата, когато е сам, дали ще му се обади, детето не отговаря. След повторно запитване отговаря „Ако не ме обижда, ако го видя“ и вдига рамене.

Съдът изведе от съдебната зала детето и социалния работник.

 

В залата влизат жалбоподателката Г., адвокат Т. и ответникът. Съдът запозна страните с извършените в тяхно отсъствие процесуални действия, чрез прочитане на съдебния протокол в частта относно изслушването на децата Р.Х. и Л.Х..

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 13.02.2015г. от 13.30ч. за които дата и час страните уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: