ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,18.07.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети юли                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 979 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Б.Н.Г. се явява лично и с адвокат Д., надлежно упълномощен.

За малолетните жалбоподатели Р.И.Х. и Л.И.Х. се явява особеният представител адвокат М.Т..

Ответникът- директор на дирекция „Социално подпомагане” Карнобат, се явява лично.

 

Адвокат Д. - Да се даде ход на делото.

Адвокат Т. - Да се даде ход на делото.

Ответникът Д. Д.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е висящо за втори път пред Административен съд- Бургас след като с решение №5907/29.04.2014г. по адм.д. №15421/2013 г. Върховният административен съд на Република България е обезсилил частично и отменил в останалата част постановеното решение по делото- №1760/30.09.2013г. по адм.№522/2013 г. по описа на Административен съд- Бургас и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

С молба вх.№4081/30.05.2014г. жалбоподателят Б.Г. е отстранила нередовностите на жалбата, съобразно указанията на ВАС, като е заявила, че с нея оспорва и заповеди № ЗД-ЗД-010001/02.01.2013г. и № ЗД-ЗД-010002/02.01.2013г., в качеството на законен представител на двете малолетни деца Р.И.Х. и Л.И.Х.. По делото е постъпила административната преписка по издаване на двете заповеди.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. №5518/18.07.2014г. от жалбоподателката Б.Г., с приложени към нея писмени доказателства по опис.

 

Адв. Д.- Поддържам жалбата. Запознахме се с приложените документи от Агенция за социално подпомагане Карнобат и забелязахме, че посоченият под №15 в описа протокол от среща с Р.И.Х. липсва по делото. Посочено е, че се прилага, но липсва в преписката. Моля да задължите АСП - ДСП Карнобат да представи същия с молба или в следващото съдебно заседание, защото е описан като приложение, а го няма. Доверителката ми има доказателствено искане, с което моли да бъдат допуснати до разпит децата, затова ви моля да го уважите. Нямаме други искания на този етап.

Адв. Т.- По така събраните писмени доказателства моля да бъдат приети, като считам, че следва да се уважи искането за разпит на децата. Както установих днес са представени други отсъстващи до момента в преписката писмени доказателства, които са в по-голям обем, с които следва да се запозная, след което да дам становище по тях.

ОТВЕТНИКЪТ- Това, което сме приложили в преписката, това са копия на документите, които са в дирекция СП Карнобат. Освен тези, други допълнителни документи няма към тази преписка. Единственото, с което бяхме запознати вчера, е тройна психологическа експертиза, извършена по друго дело, в която се потвърждават нашите твърдения. Социалният работник ми даде писъмцето, с което са препратени протоколите, тези протоколи, които страната търси, сме ги изпратили на 16.06.2014г., но не представлява трудност да го препратим отново.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства, налични в преписката по издаване на оспорените актове, както и приложените към молбата на Б.Г. писмени доказателства по опис.

Препис от молбата, ведно с доказателствата, се връчи на ответната страна.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че децата Л.Х. и Р.Х. са навършили 10 годишна възраст, намира, че са налице предпоставките на чл. 15, ал.1 от Закона за закрила на детето за тяхното изслушване в съдебното заседание. Ето защо, следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства, като се укаже на жалбоподателя Б.Г. да води децата за изслушване, както и на ДСП- Бургас да осигури социален работник за изслушването.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя Б.Г. да осигури присъствието на децата Л.Х. и Р.Х. за изслушване в следващото съдебно заседание.

Да се изпрати съобщение на Дирекция „Социално подпомагане” Бургас с указание да осигури социален работник за изслушване на децата в съдебното заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.09.2014г. от 13.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

УКАЗВА на ответника да представи в срок до следващото съдебно заседание протокола от проведена среща с детето Р.И.Х., вписан под № 15 в описа на преписката.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: