ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 18.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на осемнадесети октомври                           две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 978 по описа за 2017 година.                 

 

 На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Сис индустрийс“ООД, редовно призован,  се представлява от  адвокат К., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на Митница Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

 Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

  

  ПОСТЪПИЛО е становище вх.№7389/17.07.2017г. от ответника, с което се противопоставя на искането за допускане на експертиза като неоснователно.

 

  ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№7397/17.07.2017Г. от ответника, съгласно указания на съда, доказателства под опис от л.108 до л.141 от делото.

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№9124/28.08.2017г. от ответника, съгласно указания на съда превод на наличните в административната преписка документи на чужд език под опис от л. 155 до л.176 от делото.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разпита.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

И.М.С.- години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

          АДВОКАТ К.: Ако може да кажете, дали е възможно да стартира протичането на ферментация на процесната стока в периода от взимането на пробата във Винзавода до пристигането до митническото учреждение в Бургас?

 

  ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако са създадени благоприятни условия като температура примерно, неправилно вземане на пробата и други, това са сбор от условия при които е възможно протичането на ферментация.

 

 АДВОКАТ К.: Дали има разлика между гроздов сок и гроздова мъст?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Като инженер-технолог, за мен няма разлика между гроздов сок и  гроздова мъст. В тази връзка в подкрепа на казаното, представям съгласно Закона за виното и спиртните напитки, съдържанието на приложението към него с определенията за гроздова мъст и гроздов сок, а именно Приложение т.20 и т .21.

 

 АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  И.: В преписката има данни за серен диоксид 3,84 мл. Вие при тези концентрации какви срокове за ферментация давате, т.е. в какви срокове ще започне при този серен диоксид ферментация?.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Едва ли има човек, който да отговори точно на този въпрос, тъй като отново казвам, че при положение, че поне два дни, по преписката така разбирам, е пътувала  цистерната  от Македония, това ме навежда на мисълта, че са взети мерки за спирането на каквато и да е ферментация. Защото по време на кампания, наситено е навсякъде с дрожди и предполагам, че така е и в Македония в този завод, и може би е била охладена мъста преди да се натовари и сложr серен диоксид, който да възпрепятства протичането на ферментация до пристигането в завода в Церковски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възможно ли е продуктът, такъв какъвто е, да произведе това количество сериен диоксид, без да е добавен такъв?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не е възможно, то е явно, че е добавен серен диоксид. Откъде ще дойде.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: От документите не се установява да е бил добавен, само е отразено че съдържа серен диоксид. Записано е че има наличен серен диоксид, но няма данни да е добавен, а само е уставено.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз Ви казвам, че според мен, като човек, който се е занимавал с винопроизводство, е  възможно да са взети такива мерки и според мен са взети, да са охладили и сложили серен диоксид, иначе щеше да кипи и ври от люка на цистерната. Тя е охладена преди да я натоварят.  Има такава технологична практика.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля съдът да предяви на вещото лице приложения към жалбата до Директора на Агенция Митници, протокол на ИАЛВ и да посочи дали това е нейния подпис?

 

АДВОКАТ К.: Не възразявам.

 

 Съдът ПРЕДЯВЯВА на вещото лице Протокол на изпитване №П-803/29.11.2016г.на ИАЛВ, находящ се на лист 34 от делото.

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, подписът на ръководител лаборатория е мой. Аз съм ръководител на лаборатория, а другите подписи са на хората, които са извършили анализа.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Уважаема г-жо съдия, моля да ми бъде присъдена сумата от 325,10лева, като в първоначалната декларция съм посочила общо сума 300лева, като съм пропуснала да включа разноските относно пътуване, за което Ви представям доказателства.

 

          Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице С., като му определя възнаграждение в размер на 325,10лв., платими от внесения депозит/л.151 от делото/.

         

            Да се ВЪЗСТАНОВИ сумата от 74.90лв. внесен депозит за експертиза на дружеството-жалбоподател, след молба от негова страна.

 

АДВОКАТ К.: Оттеглям искането си за разпит на свидетели. Няма  да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.:  Водя в днешното съдебно заседание, допуснатия свидетел, който моля да бъде разпитан.

 

АДВОКАТ К.: Не възразявам да се разпита свидетеля.

 

Предвид изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя съдът

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението от 05.07.2017 г., с което са допуснати до разпит двама свидетели при режим на довеждане от страна на жалбоподателя.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала и СНЕМА самоличността му както следва:

 

            В.М.Е. - г.,  български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

  СВИДЕТЕЛЯТ: Работя  в Митница Бургас като инспектор.

  ЮРИСКОНСУЛТ И.: На 21.10.2016година, взимали ли сте проба гроздов сок с декларатор „Сис Индустрийс“ООД по митническа декларация за допускане до свободно обръщение? Какво констатирахте при представяне на декларацията пред Митница Бургас?Ако сте взели проба, какво наложи взимането и практически какво се случи при взимането и, ако сте взели проба?

СВИДЕТЕЛЯТ: Взимали сме проба на посочената дата от гроздов сок с декларатор „Сис индустрийс“ООД. При представяне на декларацията  с придружаващи документи за допускане до свободно обръщение, в описание в  графа „стока“ беше написано гроздов сок/ грозодва мъст и тъй като двете понятия са различни в нашата номенклатура, с която работим в Митницата,  това ни мотивира да извършим проверка на място и вземем проба, за да установим в крайна сметка каква е стоката. Гроздовият сок не е акцизна стока, а гроздовата мъст е акцизна стока и не можем да запишем два кода в декларацията. След като отидохме да вземем на място проби, по вида на стоката се установи, че видимо на пръв поглед е гроздова мъст, тъй като това бяха смачкани гроздови семена с част от чепките, гроздови зърна с част от семките и съответно извлечения от тях сок също примесен като каша.

  ЮРИСКОНСУЛТ И.: Дадохте ли възможност на жалбоподателя да ангажира независимо лице, което да вземе пробите?

 СВИДЕТЕЛЯТ: Още при идването на техния декларатор – г-н П.,  го уведомихме да наеме такъв, ако иска, но той съответно не пожела и това наложи взимането от нас на пробите.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В какви превозни средства беше натоварена  пробата?

СВИДЕТЕЛЯТ: В цистирена, неохладена, беше натоварена.

ЮРИСКОНСУЛТ И.:  Хладилни ли бяха цистерните?

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, не са били хладилни цистерните.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Цялата процедура по вземването на пробите протече ли в присъствието на представител на дружеството?

          СВИДЕТЕЛЯТ: Вземахме пробите в присъствието на г-н П., част от работниците в завода и в присъствието на технолог от завода.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Някакви възражения във връзка взимането на пробата да е имало от страна на представител на дружеството?

СВИДЕТЕЛЯТ: Никакви възражения не са имали към нас. Това не беше единствената декларация, по няколко декларации на ден имаше и сме взимали и други проби, но възражения не е имало.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Предоставихте ли контролна проба на жалбоподателя?

СВИДЕТЕЛЯТ: Да, предоставихме на г-н П. проба и протокол.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Освен тези проби, взети по инициатива на митническите органи, други проби по конкретното ЕАД известно ли Ви е Митницата да е уведомявана, че жалбоподателят е искал да вземе проби и Митницата да е присъствала?

СВИДЕТЕЛЯТ: Никой не ни е уведомявал за взимане на други проби и не сме присъствали  при взимането на втора проба по една и съща декларация.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към свидетеля.

АДВОКАТ К.: Казахте, че съгласно митническата номенклатура, с която работите, че гроздовата мъст и гроздовия сок са различни стоки, защото едната е  акцизна а другата не е. Може ли тези две стоки да се тарифират в една декларация? Вие на пръв поглед ли установихте към кой код следва да се причисли?

СВИДЕТЕЛЯТ: Има не само различни кодове, като в зависимост различните характеристики на стоката, има забележка, забележка под черта, които водят до различни регламенти, като можем да посочим само един номер. За да устовим към кой точно тарифен код да се причисли, и кои бележки, към кой регламент, трябва да вземем пробата и след извършване на МЛЕ в зависимост резултата от нея да установим едва тогава какъв вид е стоката. Няма как под един код да се тарифират и не може два кода в една декларация. В определения случай, в зависимост какви характеристики са установени с МЛЕ, се уточнява каква е точно стоката. Тя може  в самата митническа тарифа да е в един код, но това не  главната стока, това е в скоби, но всичко това води до някаква друга забележка, друг регламент  под черта, но трябва първо да се види какви са характеристиките от МЛЕ и след това да се установи, че се дължи акциз и кода е друг и се установява от МЛЕ това. Аз не мога да го видя на пръв поглед, трябва да се извърши анализ от МЛЕ.

 АДВОКАТ К.: Под един код могат ли да бъдат тарифирани две различни стоки, едната от която да е акцизна, а другата не?

СВИДЕТЕЛЯТ: Нямам практика такава и нямам спомени за такова нещо.

АДВОКАТ К.: Казахте, че са били натоварени пробите, в неохладени цистерни, как преценихте това?

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, това не бяха хладилни цистерни.

АДВОКАТ К.: В предходното съдебно заседание, представителя на Митница Бургас, каза че пробата се взема съгласно  Ръководството за взимане на проби за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки,  което е представено по делото и в което на стр.11 пише, че пробите от плодови и растителни сокове, веднага следва да бъдат замразени и да се съхраняват в замразено състояние до анализирането им. Вие замразихте ли я?

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, не сме я замразили.

АДВОКАТ К.: С какъв транспорт, транспортирахте пробите?

СВИДЕТЕЛЯТ: С кола от дружеството и след като пристигнахме в Митницата, ги прехвърлихме в хладилника.  Колата не беше хладилна цистерна, нямаше хладилна чанта  и не смятаме, че трябва да се превози така, след като от Македония не е  пристигнала така стоката.

АДВОКАТ К.: От къде взехте пробата? Взели ли сте  горна, средна или долна? В какви съдове я сложихте? От къде ги взехте съдовете и бяха ли чисти? Директно като я взехте в какво я слагахте?

          СВИДЕТЕЛЯТ: От единия край взехме пробата и тъй като не беше видимо и беше гъсто се сипваше  в кофа и след това с фунийка в бутилки, предоставени от дружеството. Бутилките бяха видимо чисти и разчитаме на коректност от тяхна страна, все пак това е тяхна стока.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приемат представените доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Представям и моля да приемете  извадка от труда „Технология на виното и високоалкохолните напитки“ на доц.к.т.н. Марин Маринов, в която се заявява, че серния диоксид, който е необходим за сулфитиране е 120-150 mg/ dm. Нямам други доказателства.

АДВОКАТ К.: Възразявам да се приме като доказателство този труд, тъй като и самото вещо лице каза, че  поставянето на серен диоксид  зависи от конкретни характеристики на стоката. Единствено може да се приеме за сведение евентуално, но не и като доказателство.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИЕМА представените с писма вх.№7397/17.07.2017г. и №9124/28.08.2017г. от ответника  доказателства под опис.

 

  ПРИЕМА за сведение представената в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника, извадка от труда „Технология на виното и високоалкохолните напитки“ на доц.к.т.н. Марин Маринов.

 

   ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

   ДАВА думата по същество:

 

   АДВОКАТ К.: Моля да отмените изцяло обжалваното от нас решение на началникана Митница Бургас като незаконосъобразно, постановено в противоречие на материалноправните и процесуалнитеправните норми на  основанията подробно изложени в нашата жалба. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки, както и да ни бъдат присъдени направените разноски по делото, за което представям списък на разноските.

 

   ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да се отхвърли жалбата като неоснователна. Моля да не кредитирате представения като Приложение към  жалбата на директора на Агенция Митници протокол на ИЛАВ, тъй като същия касае други родови определени стоки и изследванията, обективирани в него не са били извършени в присъствието на митнически служители, съответно каквито и да е проби да са били взети, те са взети в  отсъствието на митнически служители  и няма как да се установи идентичност с конкретния внос по тази декларация и стоките в този протокол. Можело  е да се поиска присъствие на митнически служители при вземането на тези проби, но това не е направено.  Моля за срок за писмени бележки. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение и направените разходи за превод.

 

  Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

 СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: