ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 978 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:11 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Кехлибарена вълна” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат В., редовно упълномощена от по-рано.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен експерт в отдел „Местни данъци и такси” при община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Б., редовно упълномощена от по-рано.

 

Явява се вещото лице М.Д..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Д.Д. – 50 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВОКАТ В.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението. Вещото лице и посочило стойностите.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че заключението на вещото лице е добросъвестно и компетентно изготвено и поради това следва да бъде прието, като бъде определено възнаграждение за положения от вещото лице труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ В.: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата като основателна и отмените процесния акт за установяване на задължения по декларация. Представям подробни писмени бележки, като по отношение на изслушаното в днешно съдебно заседание заключение на съдебно-счетоводната експертиза, моля да съобразите, че и вещото лице удостоверява, че този имот е жилищен и съответно данък недвижим имот трябва да бъде определен върху неговата данъчна оценка, а не върху отчетната стойност.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаема госпожо Председател,  моля да постановите решение, с което потвърдите издавения акт, като моля да ми дадете и подходящ срок да представяне на писмени бележки.

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на позицията си по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: