ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 04.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На четвърти юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 978 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Кехлибарена вълна” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен експерт в отдел „Местни данъци и такси” при община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Б., редовно упълномощена.

 

Съдът докладва постъпила молба-становище от „Кехлибарена вълна” ЕООД, чрез адвокат В., с която уведомява, че поради ангажираност във Варненски районен съд, не може да се яви в съдебно заседание, като не възразява да бъде даден ход на делото и изразява становище по жалбата и по доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

С жалбата е формулирано и искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза по делото, като вещото лице да изчисли какъв би бил размерът на дължимия данък за имота за процесния период, в случай, че се приеме, че имотът е жилищен и че данъкът би следвало да е определен именно за такъв жилищен имот.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените доказателства с административната преписка.

 

Моля да бъдат приложени като доказателства по делото заповед №7 за назначаване на Началник отдел „Местни данъци и такси” и Наредба №14, в редакцията и за процесните години относно издаване на акта за установяване на задължение по декларация.

От името на доверителя ми заявявам, че не оспорвам факта, че имотът е жилищен. Задължението е определено като за нежилищен имот, не предвид предназначението на имота, а с оглед неговата собственост, а именно, че същият е собственост на юридическо лице.

 

Предвид изявлението на ответника, съдът ПРИЕМА за факт, който не се нуждае от доказване, че по своите характеристики обектът, за който с оспорения акт е определен данък за недвижим имот, е жилищен по своето предназначение.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и заверен препис от Заповед № 7.

Намира че следва да приложи към делото представената от ответника Наредба № 14 за определяне на размера на местните данъци, действаща към датата на възникване на задължението и към настоящия момент.

Следва да бъде уважено искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените въпроси, формулирани на л.4 от делото, абзац трети от долу нагоре.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от ответника в днешно съдебно заседание.

ПРИЛАГА към делото представената от ответника Наредба № 14 за определяне на размера на местните данъци, действаща към датата на възникване на задължението и към настоящия момент.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроса: Какъв следва да бъде размерът на дължимия данък за процесния имот за периода, определен с оспорения акт, в случай, че се приеме, че този имот е жилищен?

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 200 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Вещо лице ще бъде назначено в закрито заседание, след внасяне на определения депозит.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.10.2014 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: