О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2572                    от 26.10.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и седми  септември две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                          

                                                            Председател: Лилия Александрова

                                                                              Членове: 1. Станимир Христов

          2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В.и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Христов административен характер дело номер  977 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по глава Х, раздел ІІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас срещу чл. 57, ал. 3 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества. Иска се от съда да отмени посочената разпоредба поради противоречието й с приложимото материално право. В съдебно заседание протестиращият прокурор заявява, че от събраните по делото доказателства е видно, че към настоящия момент няма наличен предмет на оспорване, тъй като цитираната алинея е отменена.

Ответникът – Общински съвет Малко Търново, редовно призован, не изпраща представител. В придружително писмо рег. № 745/13.04.2018 г., с което представя административната преписка се изразява становище, че протестът е основателен и мотивите, изложени в него, са правилни.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас пледира за оставяне на протеста без разглеждане поради липса на правен интерес от оспорване.

След като прецени твърденията на страните и приложения към делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира, че оспорването е процесуално недопустимо. Този извод се налага по следните съображения:

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества урежда обществените отношения на територията на общината във връзка с упражняване правата на собственик и е подзаконов нормативен акт с местно значение.

Оспорената разпоредба чл. 57, ал. 3 е ситуирана в раздел ІХ „Регистър на общинските еднолични търговски дружества и на дружествата с общинско участие“, като съдържанието й е следното: „Регистърът на общинските еднолични търговски дружества и на дружествата с общинско участие е предназначен за служебно ползване. Справки и извлечения от него се дават само на държавната и общинската администрация, на Общинския съвет, съда, следствието и прокуратурата“.

С писмо изх. №796/22.06.2018 г. председателят на Общински съвет Малко Търново е сезирал настоящия съдебен състав, като е посочил, че общинският съвет е приел промени в разпоредбата на чл .57, ал. 3 на процесната наредба,  приета с решение № 391 по Протокол № 28/25.06.2010 г. на Общински съвет Малко Търново. Към писмото е представен препис – извлечение (л. 96) на Решение № 341, прието с Протокол № 31 от 01.06.2018 год. на Общински съвет Малко Търново, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА е приел изменение в Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества със следното съдържание:

„§ 1. В чл. 54, ал. 3 думите: „е предназначен за служебно ползване“ се заменя с думата „е ПУБЛИЧЕН“

§ 2. В чл. 54, ал. 3, изр. 2 /второ/: „Справки и извлечение от него се дават само на държавната и общинска администрация, на Общинския съвет, съда, следствието и прокуратурата“, се заменят с думите „Справки и извлечение от него могат да получават всички заинтересовани лица“.“

С Определение № 1453/26.06.2018 г. съдията –докладчик е дал указание на ответника -Общински съвет Малко Търново, че следва да ангажира доказателства за действителното изменение на протестирания текст, доколкото в приложения препис-извлечение на Решение № 341 към Протокол № 31/01.06.2018 г. е приета Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик на Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества се изменя чл. 54, ал. 3 (каквато липсва), а не протестирания чл. 57, ал. 3.

Съдът, след като извърши служебна проверка на интернет – страницата на Общински съвет Малко Търново http://www.malkotarnovo.org/ - установи, че в Решение № 341, обективирано в Протокол № 31/01.06.2018 г. правилно е посочен текста на чл. 57, ал. 3, който се изменя и следователно, в писмо изх. № 796/22.06.2018 г. е допусната техническа грешка.

По изложените причини, към момента на решаване на спора, протестираната правна норма е изменена.

Протестът е процесуално недопустим и следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото прекратено, тъй като отмяната на оспорения текст на разглеждания нормативния акт обуславя отпадане на правния интерес на оспорващия, доколкото тази разпоредба, в редакцията към момента на разрешаване на съдебния спор, вече не е действаща и не съществува. За наличието на правен интерес от оспорването съдът следи служебно и такъв следва да е наличен във всеки един момент от спора до неговото приключване.

С оглед изложеното, следва да се приеме, че е налице отрицателна предпоставка за воденето на настоящото производство, тъй като оспорената разпоредба е изменена с решение на Общински съвет Малко Търново и за оспорващия е отпаднал правния интерес от оспорването.

По изложените съображения, настоящия съдебен състав счита, че жалбата е недопустима поради липса на правен интерес за жалбоподателя да оспорва посочената наредба.

По делото своевременно е направено искане за присъждане на разноски. Съдът като съобрази нормата на чл. 143 от АПК и изхода на спора, намира, че в полза на Окръжна прокуратура – Бургас следва да се присъди сумата от 20 лева разноски за публикуване на оспорването в „Държавен вестник“

 

 

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 186, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 196, във връзка с чл. 159, т. 4 от АПК, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

           

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас срещу чл. 57, ал. 3 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 977/2018 г. на Административен съд - Бургас,

ОСЪЖДА Общински съвет Малко Търново да заплати на Окръжна прокуратура – Бургас съдебно-деловодни разноски в размер на 20 лева.

 

 

Определението може да се обжалва с касационна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

                                  

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 

 

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                         2.