ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 23.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и трети януари                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 977 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ       ХЕЛИО-ТУР-С АД гр. София, редовно уведомен, се явява адв. С., с представено по делото пълномощно. 

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Кмет на Община гр. Созопол, редовно уведомен, се явява адв. Й., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Н.Г.Б., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Г.Т.Б., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        А.Т.М., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        К.Г.Д., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Я.К.Д., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         Явяват вещите лица арх. В.Д., инж. С.И. и инж. М.Г..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и съдът като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Хелио-турс-с“АД срещу Заповед № 8-Z-501/27.03.2014 г. на кмета на Община Созопол.

В съдебно заседание на 10.10.2014 г. съдът допусна извършването на тройна съдебно-техническа експертиза, която вече е изготвена и представена в срок по делото.

 

АДВ. С.: Да се пристъпи към разпит на вещите лица.

АДВ. Й.: Да се пристъпи към разпит на вещите лица.

 

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещите лица, на които снема самоличността им както следва:

В. Й.Д. – ** години

С.Ж.И. – ** години

М.Р.Г. - ** години, българи, български граждани, неосъждани, без дела и родство със страните, предупредени за отговорността по чл. 291 от НК.

Обещават да дадат заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩИТЕ ЛИЦА: Представили сме писмено заключение, което поддържаме.

 

АДВ. С.: Нямам въпроси към вещите лица.

Само искам да обърна внимание, че относно въпрос № 1, вещите лица не са работили по сметка 203. При отговора си на въпрос № 1 вещите лица казват, че по сметка 203 - ДМА на дружеството, не са представени счетоводни документи. Има множество дела, които се водят пред съда, в които има приложена сметка 203 и мога да я представя. Други доказателства няма да соча.

ВЪПРОС НА АДВ. Й.: Във връзка с поставения въпрос № 9 следваше да се даде отговор за строителните книжа. Тройната експертиза отговоря, че справки са представени за процесната сграда. Строителни книжа има ли за тази сграда, тъй като тя се намира извън къмпинга?

ОТГОВОР НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА: Не сме открили строителни книжа.

АДВ. Й.: Нямаме повече въпроси.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещите лица, като им ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на по 400 лв. за всяко едно от тях, платими в рамките на внесения депозит.

 

АДВ. Й.: Считам, че е ирелевантно това искане за съществото на спора и считам, че то не би довело до изясняване на въпроса. Считам, че вещите лица отговориха, че няма данни. А кога е изградена сградата, от сметката не може да стане ясно и не е ирелевантно това доказателство. В сметката е записана тази сграда, но не е категорично ясно дали това е времето на изграждане на постройката.

АДВ. С.: Считам, че това доказателство е ревелентно.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. С.: Защо сметка 203 не беше представена в днешно съдебно заседание?

АДВ. С.: Не можах да взема експертизата, тъй като бях тази седмица в гр. Ш. по дела и едва вчера разбрах за това, че по сметка 203 не са работили вещите лица. Те не се обърнаха към мен за това.

АДВ. Й.: Считам, че няма основание за отлагане на делото и ако жалбоподателят непременно държи да представят доказателството за следващо съдебно заседание, моля да бъде наложена санкция поради невъзможност да представи доказателството за днешно съдебно заседание.

АДВ. С.: Аз съм поставил задачата, а вещите лица са имали възможност да се свържат с ръководството на дружеството. Няма данни за това, че те са се свързали с ръководството на дружеството.

АДВ. Й.: Имаше една седмица от представяне на заключението. Адвокатът съобщи, че има копия от подобна сметка по други дела и следваше да бъде представена.

 

Съдът във връзка с направеното искане от жалбоподателя намери, че следва да му се даде възможност да представи извлечение от сметка 203 от ДМА на дружеството, като за преценка на това какво пише в тази сметка не е нужно да се поставя задача към съдебно-техническата експертиза, а съдът само следва да установи съдържанието на този документ.

Съдът счете, че не следва да налага глоба на жалбоподателя за непредставяне на посочения документ в днешно съдебно заседание, тъй като действително вещите лица не са проявили активност да го изискат от дружеството или поне няма доказателства да са сторили това. Съдът обаче следва да укаже на жалбоподателя, че отлагането на делото за още едно съдебно заседание ще бъде последно.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.02.2015 г. от 11,10 часа, за която дата ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да ангажира горецитираното доказателство, като му УКАЗВА, че това е последната възможност да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: