ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 11.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На единадесети юли                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 977 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 11:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ХЕЛИО ТУР С АД гр. София, редовно уведомен, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на Община гр. Созопол, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Г.Б., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Т.Б., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Т.М., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Г.Д., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.К.Д., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

На 09.07.2014 г. постъпиха две молба от представителя на жалбоподателя и пълномощника адв. С., с които се моли делото да бъде отложено, тъй като представителят да дружеството Е.И. е командирована в гр. Каварна по служебен ангажимент, а адв. С. е ангажиран по друго дело пред Районен съд-Каварна. Алтернативно се иска в една от молбите, ако съдът счете, че ход на делото следва да бъде даден, да се допусне извършването на съдебно-техническа експертиза, въпросите към която ще бъдат формулирани в допълнителна молба.

По хода на делото, съдът счете, че не са налице пречки за разглеждането му в днешно съдебно заседание. Съгласно чл. 142, ал. 2 ГПК, вр. чл. 144 АПК, съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани. Служебните ангажименти на представителя на търговско дружество и ангажираност на адвокат по друго дело пред районен съд, не могат да се счетат за такива неотстраними препятствия. поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Хелио-турс-с“АД срещу Заповед № 8-Z-501/27.03.2014 г. на кмета на Община Созопол.

Ответникът е представил цялата преписка, по която е издадена оспорената заповед.

С определение от закрито заседание на 20.05.2014 г. съдът е оставил без разглеждане особеното искане на жалбоподателя за спиране предварителното изпълнение на оспорената заповед.

 

По отношение на направените доказателствени искания, съдът намира, че следва да се допусне съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, които следва да бъдат поставени от жалбоподателя, тъй като с оглед фактите поставени по делото е необходимо строежът на процесните бунгала да бъдат изследвани от вещо лице.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, както и изпратената преписка от административния орган по която е издадена оспорената заповед.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице С.Р., която да отговори на въпроси, поставени от жалбоподателя след внасяне на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да формулира въпросите си към експертизата, в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.10.2014 г. от 10,10 ч.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в11:26 часа.

        

 

         СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: