ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                             дата 18 май 2011 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 18 май 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 977 по описа за 2011  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от М.И.Д. *** против действията на служители при община Бургас, извършвани в процедурата “махане на скоба”, осъществени на дата 18.11.2010г. и липсата на адекватен механизъм за съдебен контрол на действията на служителите. Иска се да бъде заплатена от община Бургас сумата от 15 лв., ведно със законната лихва, която се равнява на заплатената глоба за махане на скобата. Моли съдът да се произнесе по законосъобразността на начина на събиране на глобите при поставена скоба на лек автомобил, тъй като глобите се събират на място без издаването на документ, както и да се произнесе законна ли е “синята зона” за паркиране в гр.Бургас от гледна точка на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и отговарят ли на този основен европейски закон чл.36-чл.42 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас.

         С оглед така очертания от жалбоподателя предмет на спора, както и след като съобрази данните, съдържащи се в административната преписка, находяща се в кориците на НАХД № 1476/2011г. на Районен съд – Бургас, от където делото е изпратено по подсъдност на настоящия съд, както и след като съобрази обстоятелствената част на първоначално подадената жалба пред Районния съд, съдът намира, че не е налице спор, който да бъде разрешен по реда на административното правораздаване.

Нито една от хипотезите, посочени от жалбоподателя като предмет на спора, не изпълва хипотезата на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, който да бъде годен предмет на контрол за законосъобразност. Оспорването не може да се квалифицира и като такова по реда на Глава Петнадесета от АПК, регламентираща защита срещу неоснователни действия, най-малкото защото тази защита е възможна в процеса на извършване на действията, а не след като са вече приключили. Ако жалбоподателят счита, че част от разпоредбите на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас са незаконосъобразни, налице е правна възможност да се оспори тази Наредба по реда на оспорването на подзаконови нормативни актове, в случай, че са налице предпоставките за това. Искането за заплащане на сумата от 15 лв., представляваща размера на заплатената глоба по своя характер представлява иск за обезщетение, който се разглежда по реда на чл.203 и сл. от АПК, но предявяването му е обусловено от отмяната на незаконосъобразен административен акт, какъвто в случая съдът не констатира да е налице.    

Предвид изложеното, съдът намира, че настоящото оспорване не е насочено против индивидуален административен акт, което от своя страна е абсолютна процесуална пречка за допустимостта на жалбата и нейното разглеждане по същество, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.И.Д. *** против действията на служители при община Бургас, извършвани в процедурата “махане на скоба”, осъществени на дата 18.11.2010г.  и липсата на адекватен механизъм за съдебен контрол на действията на служителите, осъждане на община Бургас да заплати сумата от 15 лв., ведно със законната лихва, която се равнява на заплатената глоба за махане на скобата, оспорване законосъобразността на начина на събиране на глобите при поставена скоба на лек автомобил, както и относно законността на “синята зона” за паркиране в гр.Бургас от гледна точка на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 977/2011 год. по описа на Бургаския административен съд.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                                                      СЪДИЯ: