П Р О Т О К О Л

 

Година 2018, 12.07.                                                                  град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІІ-ти административен състав

На дванадесети юли                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДИАНА ПЕТКОВА

2.РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар:  Кристина Линова

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 976 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:03 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА - Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Колев.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-МАЛКО ТЪРНОВО, редовно призован, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили от Общински съвет – Малко Търново писмени документи по делото в изпълнение определение на съда от предходно съдебно заседание, а именно Решение № 342 прието с Протокол № 31 от 01.06.2018г. на Общински съвет – Малко Търново, с което е променена оспорваната разпоредба на чл.20, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация със заявление, че е влязло в сила.

        

         Становище по доказателствата:

 

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА като доказателство по делото писмо на Общински съвет – Малко Търново ведно с приложеното Решение № 342, прието с Протокол № 31 от 01.06.2018г. на Общински съвет – Малко Търново.

 

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста срещу чл.20, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация по изложените мотиви. Към настоящия момент са събрани доказателства, че има такова решение на Общински съвет – Малко Търново, с което е променена оспорваната разпоредба. Ако прецените, че тя е влязла в сила, моля да приемете, че е налице оттегляне на акта от страна на органа издател и да присъдите разноските на прокуратурата. Алтернативно, моля да отмените оспорената разпоредба като противоречаща на нормативен акт от по-висока степен.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: