О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 1724

 

Град Бургас, 20.07.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХІІІ-ти административен състав, на дванадесети юли през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. ДИАНА ПЕТКОВА

                                                                                                2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря К. Л., с участието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 976 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура-Бургас против чл.20, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение № 78 по протокол № 2 от 4.12.2015г. на Общински съвет-Малко Търново.

Видно от подадения протест, разпоредбата на чл.20, ал.2 от правилника се оспорва като противоречаща на нормативен акт от по-висока степен, с искане за отмяната й от съда като незаконосъобразни. В съдебно заседание протестът се поддържа от прокурор в Окръжна прокуратура-Бургас, който пледира за прекратяване на производството поради липса на предмет с оглед допълнително представени по делото от ответника писмени доказателства за промяна на разпоредбата на чл.20, ал.2 и съобразяването й със закона. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът – Общински съвет-Малко Търново, не се представлява в съдебно заседание, редовно призован. Представя писмено становище, придружено с доказателства, за изменение на оспорената разпоредба на правилника с влязло в сила ново решение на общинския съвет в съответствие с подадения протест.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, приема за установено следното:

По делото са представени доказателства, според които с влязло в сила решение № 342/01.06.2018г. по протокол № 31 на заседание, проведено на 1.06.2018г., Общински съвет-Малко Търново е изменил чл.20, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. При тези данни съдът намира за основателно възражението на страните за наличие на основание за прекратяване на производството по делото предвид обстоятелството, че в хода на настоящото производство е прието решение, с което оспорената разпоредба е изменена. Съгласно чл.159, т.3 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспореният административен акт е оттеглен. Изменението  на оспорената част от подзаконовия нормативен акт е приета надлежно от издателя на акта и на основание чл.142, ал.2 от АПК следва да бъде взета предвид. 

По делото е направено искане за присъждане на разноски от вносителя на протеста. Съгласно чл.143, ал.1 от АПК, когато съдът отмени обжалвания административен акт, държавните такси се възстановяват от бюджета на органа, издал отменения акт, като съгласно чл.143, ал.2 от АПК подателят на жалбата има право на разноски по ал.1 и при прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения от него административен акт. В случая са представени доказателства да внесена такса за обнародване на оспорването в размер на 20 лева, които следва да се присъдят в полза на Окръжна прокуратура-Бургас, на основание чл.143, ал.2 от АПК.

Водим от горното, на основание чл.159, т.3 от АПК и чл.143, ал.2 от АПК, във връзка с чл.196 от АПК, Административен съд – Бургас, ХІІІ-ти административен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението си от 12.07.2018г. за даване ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор в Окръжна прокуратура-Бургас против чл.20, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение № 78 по протокол № 2 от 4.12.2015г. на Общински съвет-Малко Търново.

ПРЕКАТЯВА производството по административно дело № 976 по описа за 2018г. на Административен съд-Бургас.

ОСЪЖДА Общински съвет-Малко Търново да заплати от бюджета си на Окръжна прокуратура-Бургас съдебно-деловодни разноски в размер на 20 лв. (двадесет лева).

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

                                                          

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.                   

     

                                                                                               

  2.