О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер    859              от 23.05.2014г.,      град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и трети май две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 976 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 147, ал. 3, във връзка с чл. 4 от ЗМДТ.

Образувано е по жалба от Г.Д.Н. *** против Акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД) № 0000005692/04.02.2010г. издаден от инспектор в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” („МПДТР”) при Община Бургас. В жалбата е заявено, че с Решение № 94-01-18524/3/08.04.2014 год. на Директор на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас, жалбата срещу АУЗД е оставена без разглеждане. В сезиращата съда жалба са заявени единствено твърдения за незаконосъобразност на оспорения АУЗД, като липсват конкретни доводи за незаконосъобразност на решението на Директора на Дирекция „МПДТР”, с която жалбата против АУЗД е оставена без разглеждане.   , в частта относно установените задължения за такса битови отпадъци. В жалбата е формулирано искане за отмяна на оспорения АУЗД.

Административен съд гр. Бургас, като взе в предвид приложените към административната преписка писмени доказателства и изложените в жалбата твърдения намира, за установено следното:

С АУЗД № 0000005692/04.02.2010г. издаден от инспектор в Дирекция „МПДТР” при Община Бургас в тежест на жалбоподателя са установени задължения за дължим данък върху недвижимите имоти, изчислен към 04.02.2010 год. в размер на 2 396,29 лева и лихва за просрочие в размер на 1 195,98 лева, както и дължима такса битови отпадъци (ТБО), изчислена към същата дата в общ размер на 13 209,84 лева и лихва за просрочие 6 464,54 лева или общо задължения в размер на 23 266,65 лева, в т.ч. главница в размер на 15 606,13 лева и лихва за просрочие в размер на 7 660,52 лева. Така постановения АУЗД е изпратен с известие за доставяне R PS 8000 007L5F 1, получено лично от жалбоподателя на 23.02.2010 год.

С жалба, вх. № 94-01-18524/29.05.2013 год., чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас, Г.Д.Н. е оспорил АУЗД № 0000005692/04.02.2010г., по повод на която жалба е образувано административно дело № 1446/2013 год. по описа на съда. С Определение № 1482/03.07.2013 год., Административен съд гр. Бургас е оставил жалбата без разглеждане, прекратил е производството по делото и е изпратил същото като преписка на Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас за произнасяне по направеното оспорване. В мотивите на цитирания съдебен акт е прието, че в административното обжалване пред горестоящия административен орган – в случая Директора на Дирекция „МПДТР” за допустимостта на обжалването на акта по съдебен ред. В конкретния случай, от доказателствата по делото е установено, че такова обжалване по административен ред липсва, поради което сезиращата съда жалба се явява процесуално недопустима за разглеждане. Така постановения съдебен акт е бил оспорен от Г.Н. пред Върховен административен съд, който с Определение № 12690/02.10.2013 год. по адм. дело № 13005/2013 год. е оставил в сила Определение № 1482/03.07.2013 год., постановено по адм. дело № 1446/2013 год. на Административен съд гр. Бургас.

След получаване на така постановения съдебен акт на ВАС, с писмо изх. № 654/01.04.2014 год. по описа на съда (вх. № 94-01-18524(2)04.04.2014 год. по описа на Община Бургас), делото, като административна преписка е изпратено до Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас за произнасяне по направеното оспорване. Във връзка с така получената преписка, с Решение за оставяне на жалба без разглеждане № 94-01-18524/3/08.04.2014 год., Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас е обявил за нищожен АУЗД № 0000005692/04.02.2010г. в частта му, с която са установени задължения за данъчните периоди 2001 год., 2002 год., 2003 год., 2004 год., 2005 год., 2006 год. и 2007 год. Със същото решение е оставена без разглеждане жалбата против АУЗД в останалата му част. В мотивите на така постановения административен акт, решаващия орган е приел, че по отношение на установените задължения за данъчните периоди от 2001 год. до 2007 год. вкл. вече е налице друг постановен АУЗД. В този смисъл е обоснован извод, че е незаконосъобразно, до степен на нищожност, едни и същи задължения да бъдат установени повторно с два различни акта за публични вземания. В подкрепа на това, решаващия орган се е позовал и на нормата на чл. 149, ал. 5 от АПК, субсидиарно приложим на основание § 2 от ДОПК, съгласно който обявяването на индивидуален административен акт за нищожен не е обвързано със срок. По отношение на диспозитива, в частта с която жалбата против АУЗД в останалата му част е оставена без разглеждане, решаващия орган е приел, че същата е просрочена.

При тези фактически данни, които се подкрепят от представените по делото писмени доказателства, настоящият съдебен състав достигна до следните правни изводи:

В случая, с Решение № 94-01-18524/3/08.04.2014 год., Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас е обявил за нищожен АУЗД № 0000005692/04.02.2010г. в частта му, с която са установени задължения за данъчните периоди 2001 год., 2002 год., 2003 год., 2004 год., 2005 год., 2006 год. и 2007 год. Така постановения акт в тази му част е благоприятстващ жалбоподателя, поради което за същия не е налице правен интерес от оспорване на АУЗД в частта относно установените задължения за периода от 2001 год. до 2007 год. вкл. С оглед на това, жалбата в тази й част се явява недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане.

По отношение на оспорването на АУЗД № 0000005692/04.02.2010г. в останалата му част, съда намира решението на Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас за правилно и законосъобразно. От изложената по-горе фактическа обстановка, безспорно се установява, че постановения АУЗД е връчен лично на жалбоподателя на 23.02.2010 год., видно от цитираното известие за доставяне (л. 18). Следва да се посочи, че жалбоподателя и в двете подадени от него жалби не е заявил твърдения за нередовното връчване на АУЗД. Жалбата, с която е оспорен акта е подадена за първи път едва на 29.05.2013 год. и то до Административен съд гр. Бургас. Съгласно чл. 107, ал. 4 от ДОПК, актът може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред директора на териториалната дирекция. В настоящия случай, указания от цитираната правна норма 14-дневен срок изтича на 09.03.2010 год., а жалбата е подадена едва на 29.05.2013 год., т.е. повече от три години след изтичане на срока за оспорване на АУЗД № 0000005692/ 04.02.2010г. С оглед на това, жалбата на Н., в тази й част се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното и на основание чл. 147, ал. 3 от ДОПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.Н. *** против Акт за установяване на задължения по декларация № 0000005692/04.02.2010г. издаден от инспектор в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас,  В ЧАСТТА МУ ОТНОСНО установените задължения за данъчните периоди 2001 год., 2002 год., 2003 год., 2004 год., 2005 год., 2006 год. и 2007 год., в която част АУЗД е прогласен за нищожен с Решение № 94-01-18524/3/08.04.2014 год. на Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас и ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 976/2014 год. по описа на Административен съд гр. Бургас в тази му част. 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Н. *** против Решение № 94-01-18524/3/08.04.2014 год. на Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас, В ЧАСТТА МУ с която е оставена без разглеждане жалба вх. № 94-01-18524/29.05.2013 год. против Акт за установяване на задължения по декларация № 0000005692/04.02.2010г. в останалата му част.

Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Определението в отхвърлителната му част е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    СЪДИЯ: