Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 75          Година 27.01.2009    Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на двадесет и осми октомври две хиляди и осма година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

 

Секретар С.А. 

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Д., административен характер                  дело номер  976 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по повод жалби от Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството,  Г.Й.Н. *** и Д.Й.Н. *** против заповед № РД-01-496/11.07.2007г. на кмета на Община Царево. Със заповедта е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти № 44094.21.20, № 44094.21.19 и № 44094.21.25 по кадастралната карта на с.Лозенец, общ.Царево, м.”Рибарицата”, като от тях са обособени УПИ VІ-19,20,25 с площ от 1078 кв.м. и УПИ VІІ-25 с площ от 403 кв.м., като и двата имота са отредени за “обект за хранене”. Също така на основание чл.16, ал.1 от ЗУТ от имотите са отнети 385 кв.м. предназначени за улици и алеи и е одобрен план за улична регулация за улици. Считат, че заповедта е незаконосъобразна и молят да бъде отменена. В съдебно заседание, чрез процесуалните си представители поддържат жалбите и ангажират доказателства.

Ответникът по жалбата – Община Царево, редовно уведомена, в съдебно заседание, оспорва жалбата на Г.Й.Н. и Д.Й.Н., като недопустима и моли да бъде прекратено производството по отношение на нея, а другата жалба счита за неоснователна и недоказана.

Заинтересуваната страна “ДКБ Инвест” ЕАД, ***, представлявано от В. Д. – Изпълнителен директор, редовно уведомена, чрез процесуалните си представители изразяват становище за  неоснователност на жалбите.

Заинтересуваната страна А.В.Д. ***.Бургас, редовно уведомен, чрез процесуални си представител изразява становище за основателност на жалбите.

Производството по делото е образувано по две жалби подадени съответно от Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството (л.66-67 от делото) и от Г.Й.Н. и Д.Й.Н. (л.2-3 от делото).

Административен съд Бургас, намира, че и двете жалбата са процесуално допустими, като подадена в срока по чл.215 ал.4 от ЗУТ, от заинтересувани страни, имащи право и интерес от обжалването.

Между страните се спори относно процесуалната допустимост на жалбата на Г.Й.Н. и Д.Й.Н..

Съгласно чл.131 от ЗУТ заинтересувани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. В ал.2 на същия член е посочено, че непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са: по т.1 - имотите - предмет на самия план, по т.2 - съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване, по т.3 - съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния, по т.4 - съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана и по т.5 - имотите, които попадат в определените с нормативен акт хигиенно- защитни зони, изискващи се за предвиденото по плана застрояване.

Жалбоподателите Г.Н. и Д.Н. с нотариален акт № 167, т.ІІ, рег.№ 1435 дело № 321/2002г. (л.29-31 от делото) се легитимират като съсобственици на имот № 021026 в м.”Рибарицата”, по КВС на землище с.Лозенец, общ.Царево. Със заповед № РД-01-747/27.09.2006г. (л.32 от делото) на кмета на община Царево от УПИ V-21026, ІV-21026 и ІІІ-21026 са обособени УПИ ІІІ-26, УПИ ІV-26, и УПИ V-26. По делото е допусната съдебно-техническа експертиза, заключението по която не е оспорено от страните и е прието от съда. В своето заключение вещото лице посочва, че имотите собственост на жалбоподателите граничат с алея проектира между тях и имотите предмет на разработката. Тази алея е била предвидена в одобрения със заповед № 747/27.09.2006г. на кмета на община Царево проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-21026, УПИ ІV-21026 и УПИ ІІІ-21026. Видно от извадката от действащия план за земеразделяне и специализираната карта (л.56 от делото) УПИ V-26, в северозападната си част граничи с имот 20 предмет на обжалваната заповед. Това се потвърждава и от вещото лице при проведения разпит в съдено заседание на 24.06.2008г.. С проекта за изменение на ПУП-ПРЗ в плана за регулация (л.57 от делото) тази граница се премахва, като се предвижда алея която да свързва съществуващите до този момент имот 22 и алеята северозападна граница на имотите собственост на жалбоподателите. Ето защо, жалбоподателите се явяват непосредствено засегнат от плана по смисъла на чл. 132, ал. 2, т.1, във вр.с ал.1 от ЗУТ и те са активно легитимирани да обжалват заповедта на кмета на община Царево.

Разгледани по същество жалбите са основателни.

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Със заповед № РД-01-496/11.07.2007г. на кмета на Община Царево(л.10-11 от делото) е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти № 44094.21.20, № 44094.21.19 и № 44094.21.25 по кадастралната карта на с.Лозенец, общ.Царево, м.”Рибарицата”, собственост на “ДКБ Инвест” ЕАД, като от тях са обособени УПИ VІ-19,20,25 с площ от 1078 кв.м. и УПИ VІІ-25 с площ от 403 кв.м., като и двата имота са отредени за “обект за хранене”. Също така, на основание чл.16, ал.1 от ЗУТ от имотите са отнети 385 кв.м., предназначени за улици и алеи и е одобрен план за улична регулация за улици.

Като правно основание за издаване на заповедта са посочени нормите на чл.129, ал.2 от ЗУТ, чл.9, ал.1 от ЗУТ, чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.110, ал.1 от ЗУТ. Нормата на чл.129, ал.2 от ЗУТ предвижда, че подробният устройствен план по чл. 128, ал. 3 се одобрява със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет, тоест тя определя компетентността на административния орган да издава заповеди по този ред. Съгласно чл.9, ал.1 от ЗУТ в територии без устройствени планове предназначението на поземлените имоти до влизането в сила на плановете се определя от фактическото им използване, освен ако използването противоречи на закон, тази норма е неприложима в случая, тъй като видно от допълнителното заключение на вещото лице, за територията на община Царево е налице териториален устройствен план от 1997г.. Нормата на чл.12, ал.2 от ЗУТ, предвижда, че застрояване се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон, тоест тя също е неприложима в случай на одобряване на ПУП. На последно място нормата на чл.110, ал.1 от ЗУТ определя, че подробните устройствени планове могат да бъдат план за регулация и застрояване - ПРЗ (план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване), тоест тя определя видовете ПУП. Видно от изложеното заповедта не съдържа фактически и правно основание за нейното издаване и не е мотивирана, с което се нарушава изискването на чл.59, ал.2, т.4 от АПК и което обстоятелство препятства възможността на съда да извърши преценка на нейната законосъобразност.

Мотивите на административния орган не биха могли да бъдат изведени и от административната преписка. В решението по чл.124, ал.3 от ЗУТ (л.43-44 от делото) с което кмета на общината е допуснал изменение на ПУП /ПРЗ/, е посочено, че се издава на основание чл.124, ал.3 от ЗУТ, чл.125, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.9, ал.1 от ЗУТ и чл.12, ал.2 от ЗУТ. От така посочени норми също не би могло да се изведе основанието за започването на процедурата, тъй като чл.124, ал.3 от ЗУТ определя лицата които могат да възлагат изработването на ПУП за част от населеното място или селищно образувание в обхват до три квартала включително, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, а чл.125, ал.1 от ЗУТ предвижда, че ПУП се изработват въз основа на задание, включващо при необходимост опорен план, както и на допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия, осигурена от общините, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, централните и териториалните администрации и дружества, които изработват специализирани карти, регистри и информационни системи. Така изложеното се отнася и до Протокол № 2/15.02.2007г. (л.45 от делото) в който ОЕСУТ допуска процедура по промяна на статута и изработването на ПУП /ПРЗ/ за имотите.

В случая заповедта се явява немотивирана, а липсата на мотиви и непосочването на конкретни фактически обстоятелства, съответни на приложената правна норма е съществено процесуално нарушение, което препятствуват съдебния контрол по смисъла на чл.146 от АПК и е самостоятелно основание за отмяна на административният акт като незаконосъобразен.

Освен, като немотивирана заповедта се явява незаконосъобразна и на още едно основание. С нея се одобрява план за улична регулация за улици по червени и черни линии на графичната част на плана, като от поземлени имоти № 44094.21.20, № 44094.21.19 и № 44094.21.25 се отнемат 385 кв.м., но видно от приложения план за регулация, той засяга и УПИ V-26, от който се отнема малка част и се премахва общата граница на този имот с имот №44094.21.20. Ето защо, след като с плана за регулация се отнема част от УПИ V-26, което не е посочено в обжалваната заповед и за което не е налице съгласие от собствениците на имота, то заповедта се явява незаконосъобразна на още едно основание.  

С оглед на изложеното обжалваната заповед, като незаконосъобразна следва да бъде отменена от съда. На основание чл. 172, ал. 2, вр.чл.173, ал.2 от АПК, доколкото естеството на спора не позволява съдът да се произнесе по съществото му, следва да се върне преписката на административния орган, за издаване на нова мотивирана заповед, като се проектира и одобри проект за ПУП-ПРЗ за имотите собственост на “ДБК Инвест” ЕАД, с цел промяна предназначението на земеделската земя и реализиране на инвестиционните намерения, съобразно нормативните изисквания.

Съгласно чл.132, ал.1 т.3 от ЗУТ настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ заповед № РД-01-496/11.07.2007г. на кмета на Община Царево.

ВРЪЩА преписката за издаване на нов административен акт съобразно мотивите на съда в настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: