ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 12.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на дванадесети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                     

              

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 975 по описа за 2014година.                  

   

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.Д., редовно уведомен от преди, не се явява и не изпраща представител.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

 

На второ четене, на именното повикване в 14:45 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.Д., редовно уведомен от преди, не се явява и не изпраща представител.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№7247/06.10.2014 година от жалбоподателя Д.Д., с която уточнява, че предмет на обжалване е акт за прихващане или възстановяване №192/21.02.2014година на главния експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото. Запознат съм с допълнителната молба на жалбоподателя.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.Д.Д., ЕГН ********** ***, с която оспорва законосъобразността на Акт за прихващане или възстановяване (АПВ) № 192/21.02.2014 год., издаден от Филка Петрова на длъжност главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

Жалбоподателят иска от съда да бъде отменен като незаконосъобразен  потвърдения Акт за прихващане или възстановяване (АПВ) № 192/21.02.2014 год., издаден от Филка Петрова на длъжност главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

 

УКАЗВА на ответника, че съгласно нормата на чл.170, ал.1 от АПК има доказателствена тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в него, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Представили сме административната преписка в цялост и моля да се приеме. Нямам възражения по разпределената ни доказателствена тежест.

Не ми е известно да има производство по принудителното събиране на процесните суми. Нямаме спор по фактите изложени от жалбоподателя в жалбата.

 

Съдът за отделяне на спорното от безспорното и съгласно нормата на чл.161 от ГПК, във връзка чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за безспорни и не нуждаещи се от доказване, фактите които са изложени в жалбата за осъществени, както и че по отношение на процесните задължения, за които жалбоподателят е поискал възстановяване не е започнало производство по принудителното им събиране.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражения по доклада на делото и приетото за безспорно между страните.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, като писмени доказателства по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ с оглед липсата на доказателствени искания от страните счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да отхвърлите жалбата по съображенията изложени в потвърдителното решение на кмета на община Бургас.

Възраженията на жалбоподателя така, както са изложени в жалбата дори и теоретично да бяха основателни, считам че следва да бъдат предмет на друго производство, а не на настоящото.

Реалната причина да се постанови оспорвания акт, доколкото ми е известно на мен, е в тълкуването на нормата на чл.169, ал.3 от ДОПК от административния орган, в частност от счетоводството, което осчетоводява плащанията. То е тълкувало по този начин Закона и затова е действал така.

Известна ми е цитираната в жалбата на жалбоподателя съдебна практика.

Да се потвърди издадения административен акт като правилен и законосъобразен.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.55 часа.

 

           СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: