ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети  юни                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 974 по описа за 2016 година

На именното повикване в 16:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  С.П.П., редовно уведомен,   се явява лично и с процесуален представител  адв.С.  К.,  надлежно упълномощен с представено пълномощно в дн.с.з.

         ОТВЕТНИКЪТ – Т.Т.-*** в Дирекция УКОРС при Община Бургас, редовно уведомен,  за него се явява ю.к.К.Г. с представено в днешното съдебно заседание  пълномощно.

                    

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

            Съдът докладва жалба от С.П. *** против предприета ПАМ от длъжностното лице Т.Т., реализирана на 08.05.2016 година, изразяваща се в (принудително преместване) репатриране на  лек автомобил „Фолксваген Тигуан” рег.№ 60 30 МВ от Община Бургас.

         УКАЗВА на процесуалния представител на административния  орган, че е негова тежестта  да установи наличието на изискуемите от закона  предпоставки  посочени в чл.171 т.5 от ЗДвП при наличието,  на които е допустима и законосъобразна  предприета ПАМ по преместване на МПС.

Съдът докладва и административната преписка, ведно с приложените към нея писмени доказателства.

АДВ.К.- Поддържам жалбата,  да се приемат представените  от административния  орган документи. Доколкото се твърди,  че доверителят ми е паркирал  върху тротоара  моля,  да задължите Община Бургас да представи в  разумен срок  до следващото съдебно заседание заверено  копие от утвърдения проект за сигнализация с пътни знаци на морската градина  този район. Имам предвид от жп-прелеза,  ул.”Д.Димов” до мястото пред хотел „Парк”, от където е извършено процесното репатриране. Целта  на исканите документи е да се установи какви пътни знаци има съгласно одобрения проект, тъй като това е основното  изискване за да бъде извършено репатрирането. Моля, да ми дадете възможност в сл.с.з. да представя снимки на процесния  участък или да задължите  ответния  орган да представи такива, тъй като твърдя, че мястото, където е бил паркиран автомобила  е част от паркинга  на хотел „Парк”. Намирам за особено  необходимо да бъде установено какво точно представлява  мястото,  където е бил паркиран автомобила на моя доверител. Още повече, че това място не отговаря на легалното твърдения  относно „тротоар”, дадено в разпоредбата на  т.6  параграф 6 на ДР на ЗДвП. След като бъдат събрани тези доказателства, вероятно ще поискаме съдебно-техническа експертиза, за да бъде установен процесния  участък,  където е извършено  репатрирането, представлява ли тротоар или не.

         Ю.К.Г.- Оспорвам жалбата.Моля, да се приемат представените по делото доказателства. Моля, в следващото съдебно заседание  да чуем обясненията на органа наложил ПАМ, дали  автомобила е бил паркиран  на паркинга или на тротоара. Възразявам да бъдат представени  снимки.

         АДВ.К.- В  случая  сме изправени пред хипотезата на чл.171  от ЗДвП т.2 по–важното в това производството е ,че административния орган а няма как да дава обяснения, освен ако аз не поискам. Считам, че е недопустимо събиране на изгодни за административния орган доказателства.

Съдът като взе предвид становищата на двете страни  по доказателства намира, че  административната  преписка следва  да бъде приета в цялост. Относно искането на адв.К. *** да представи  копия от  транспортната схема на парк „Езеро” намира същото за допустимо, основателно, доколкото една от хипотезите за принудително преместване на паркирано МПС касае  случаите, в които с нарочно  поставен знак е  обозначено мястото или територията,  от където  МПС-та могат да бъдат премествани.Същата транспортна схема би дала информация за улиците, пътищата  и тротоарите, като техни прилежащи елементи на територията на парк „Езеро”. Едновременно с това, доколкото се навеждат доводи, че  посоченото място представлява част от паркинга на хотел ”Парк” съдът намира за необходимо да задължи ответния  орган да представи  и извлечение скица от ПУП на Община Бургас за имота, в който се намира мястото, от където процесния автомобил е преместен. Същото доказателство  е необходимо с оглед установяване  на обстоятелството кой е собственик на посочената територия, което  от своя страна е свързано с преценка за териториалната компетентност на органа, постановил и реализирал съответната  ПАМ.

Що се отнася да искането за представяне на снимки, съдът би допуснал такива за сведение изготвени от коя да е от двете страни, в случай, че същите желаят  да се възползват от тази възможност.

Относно искането за даване на обяснения от страна на административния  орган съдът счита  възражението на адв.С.К. за основателно, но на практика  в присъствието на органа същия може да изрази  виждането си под формата на становище. Разбира се допустимо е, с оглед обосноваване на фактическите твърдения  разпита на свидетел,  в чието присъствие е реализирана принудителната административна мярка.Воден от горното съдът,

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представената от административния орган преписка, в цялост.

ЗАДЪЛЖАВА ответния  орган не по- късно от седем дни преди датата на следващото съдебно заседание, да представи копие от транспортна  схема на Община Бургас, в частта касаеща района на Парк „Езеро”,  както и скица на поземления имот,  в който  се намира мястото, от където е преместен процесния  автомобил, както и одобрен  проект  за сигнализиция на пътищата с пътни знаци,  одобрен по реда на чл.3, ал.2 от Наредба №18 на МРРБ,  относно същия участък.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е изяснено от фактическа  страна намира, че събирането  на доказателства не следва да бъде приключвано и делото следва  да бъде отложено за друга  дата, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА  и  НАСРОЧВА за 28.09.2016 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17:10 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: