ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми септември                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 974 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  С.П.П., редовно уведомен,   се явява лично и с процесуален представител  адв.С.  К.,  надлежно упълномощен с представено пълномощно в дн.с.з.

         ЗА ОТВЕТНИКЪТ – Т.Т.-главен специалист в Дирекция УКОРС при Община Бургас, редовно уведомен,  за него се явява ю.к.К.Г. с представено в днешното съдебно заседание  пълномощно.

                    

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът докладва, че по делото с писмо входящ № 8953/21.09.2016 година от Община Бургас са представени  писмени доказателства, както следва:  комбинирана скица извадка за УПИ І,кв.4 по действащия ПУП –ПРЗ /ПЗ/на  „Парк Езеро” одобрен с Решение №32-18/18.03.2010 година на Общински съвет гр.Бургас, комбинирана скица извадка  за част от същия поземлен имот, както и скици с отразени на тях, поставени на място пътни знаци в район на УПИ І-кв.4 от ПУП на  „Парк Езеро”гр.Бургас,на които  скици  е посочено, че са  изготвени от инж.С.Димитрова.

АДВ.К.- Да се приемат представените от  Община Бургас два броя скици на паус и два броя скица на хартиен носител. Макар, че изразявам  становище, че същите не са придружени от изискуемия  по реда  на Наредба №18 на МРРБ  от 2001 година,  чл.3, ал.2 одобрен проект  за  тяхното  въвеждане в действие. От своя страна аз имам доказателствени искания и моля да приемете три броя снимки, цветни на процесния участък, от които е видно, че мястото, на което е бил паркирал моя доверител,  тези снимки  са правени на по-следващия ден, след  репатрирането, от които е видно, че  всъщност мястото,  за което се твърди, че е тротоар,  който е точно срещу хотел „Парк Езеро” и посочен от представителя  от Община Бургас като място за паркинг, а не както е посочен в една от скиците  „изпълнен тротоар“. Видно от снимките,   че този участък асфалтиран, в тревната площ, встрани от алеята, което  е нормално да съществува започва от никъде и свършва никъде. Идеята на един тротоар  е да даде възможност на пешеходците за придвижване съгласно определението на параграф 1, т.6 от ЗДвП .В случая алеите в морската градина са за пешеходна зона. Това е видно от представената от Община Бургас скица,  където е видно, че  е пешеходна зона.Каква е необходимостта от създаване  на тротоар встрани  от пешеходната зона. Точно там и е предвидена  по една от скиците, посочена като номер едно в протокола, е посочена, че там трябва да има изграден паркинг.Ако някой е решил там да направи  нещо, което някой неизвестно  защо  е решил да го нарече тротоар  не е  по предвидения за  това ред по  ЗУТ и ЗДвП ред, че това е тротоар.Нямам други доказателствени  искания, да се приключи събирането  на доказателства.Считам, че от представените  от страна на община  Бургас документи не е необходимо   изслушване на  съдебно-техническа експертиза, тъй като дори от представените документи е налице  липсата на предвидено по посочения в  Наредба №18/ 2001 година на МРРБ ред,  сигнализиране на тротоар,  поради което не намира основание за  удължаване на процеса по този ред.

Ю.К.Г.-По отношение на снимковия материал  възразявам  да се приеме като доказателство по делото, тъй като по данни на нарушителя  са направени  на по-следващия ден, няма как да бъде доказано  в каква част на тротоара    се  е намирал автомобила, така както се е намирал  в деня на нарушението.

АДВ.К.- Във връзка с възражението  моля, да не  уважавате същото, тъй като на първо място няма пречка всяка от страните в административното производство да представя доказателства, които да установят обективната  реалност към  факта на твърдяното,  било административно  нарушение, било основание за извършване  на принудителна административна  дейност, а именно репатриране на автомобила на доверителя ми.Доводът, че не може да се установи, че така е бил паркиран автомобила е несъстоятелен, тъй като съпоставяйки снимките, а именно тази представена от административния  орган може лесно  да се установи, че  положението на автомобила е било по същия начин, по който е на снимковия материал. Моля да не уважавате възражението на процесуалния  представител на община Бургас.Съдът е в правото  си преценявайки  всички налични документи да обоснове и постанови един отговарящ на обективната  реалност  съдебен акт.

Ю.К.Г.-Представям снимки, представени по преписката, сега в по- голям формат и цветни.От тях  ясно се вижда, че площта  на която е  паркирал е изпълнен  тротоар,  както е по представената  скица.По отношение  на тях това за което  се твърди, че е паркинг е отбелязано в син цвят,  това не е реализирано,  това са предвиждания.Това се предвиждания на ПУП, маркираното в синьо. Отбелязаното  с черна линия е изпълнен  тротоар,  той  е до улица а не до пешеходна алея.

АДВ.К.- Как е изпълнен този тротоар?

Съдът като взе предвид становището на страните по представените  доказателства намира, че снимковия материал представен както и от страна административния  орган, така и от страна на жалбоподателя следва да бъде приет за сведение доколкото, съгласно  общите разпоредби на ГПК субсидиарно приложим с АПК, снимките не представляват  вид доказателствено средство. Същите обаче безспорно може да служат за ориентир при установяване на точното място на изпълнение  на ПАМ.Приети следва да бъдат  и представените  от административния  орган, чрез процесуалния  му представител и цитирани по-горе два броя скици и два броя схеми с монтирани на място пътни знаци в район на  УПИ І,кв. 4 в „Парк Езеро” на гр.Бургас, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение 4 /четири/ броя цветни снимки с отразена дата на  съставяне от 08.05.2016 година, представени от административния  орган, 3/три/ броя снимки  цветен формат, представени  от жалбоподателя и процесуалния  му представител, 2/два/ броя комбинирани скици- извадка за УПИ І, кв.4 от действащ ПУП на „Парк Езеро”  и  2/два/ броя схеми за монтираните пътни знаци, касаещи същата територия.

 

СЪДЪТ  указва на ответния орган, че не представя нарочно изискания в предходното съдебно заседание одобрен проект, съгласно наредба №18/2001 година на МРРБ, удостоверяващ надлежния ред за одобряване поставянето на посочените  пътни знаци.Доколкото на представената комбинирани скица района около спорното място  на репатриране на процесното МПС е изчертан със сини линии, сочещи  неизпълнено по ПУП предвиждане към настоящия момент неясно остава обстоятелството  посочения като „изпълнен тротоар” къде се твърди, че се е намирал  и оттам, репатрираното МПС, в кой имот попада, съгласно действащия  ПУП. Наясно е налице ли и бил предходен действащ ПУП или кадастрална карта от където неясно е към настоящия момент чия собственост е тази част от терена.Това обстоятелство е съществено за установяване  компетентността  на административния  орган да  реализира ПАМ, единствено на територии собственост на  Община Бургас.

 

В същото време  доколкото  съдът  с притежаваните  от него познания  констатира разминаване между  изчертаното и отразено на комбинираната скица-извадка пространство, посочено като „изпълнен тротоар” и действително находящото се на място  такова пространство, установено от снимковия материал.

 

 Съдът намира за необходимо, с оглед доказателствената тежест  за установяване  на  точното място на репатриране на процесното МПС, която е върху административния  орган да задължи същия да представи схема  в мащаб 1:250,  на която  да бъде  отразено от край  до край пространството,посочено в комбинираната  скица-извадка  като изпълнен тротоар, находящ се в източната част на скицата,  на който да бъде отразено и точното място  от където  е репатрирано процесното МПС, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА административният  орган  да представи  и удостоверение за това в кой поземлен имот се намира пространството,  посочено като изпълнен тротоар, съгласно действащия ПУП, както и съгласно предходни  ПУП-ове или кадастрални карти, в случай, че такива са действали преди настоящия, респ. в кой имот се намира той, съобразно кадастралната карта на гр.Бургас и чая собственост е този имот, налице ли са строителни книжа  и данни за реализиране на спорното пространство  като тротоар т.е. строителни разрешения, инвестиционни  проекти  и др на пътя в района.

Предвид изложеното  съдът счете, че делото не е изяснено от фактическа страна,  с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА в  качеството на свидетели, посочените в протокол на Община Бургас на стр.№11 от кориците на делото  служители на дирекция   ОП „Транспорт”-З.Д. и П.Й..Същите да бъдат призовани  на служебния  адрес на  ОП „Транспорт” ул.Александровска  „Транспортна къща” за датата на следващото съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.10.2016 от 16.00 часа, за която дата страните се считат за редовно уведомени.Да се призоват посочените по-горе лица.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   15:57  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: