ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести октомври                 две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 974 по описа за 2016 година

На именното повикване в 16:14 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  С.П.П., редовно уведомен,   се явява лично и с процесуален представител  адв.С.  К.,  надлежно упълномощен с представено пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ – Т.Т.-главен специалист в Дирекция УКОРС при Община Бургас, редовно уведомен не се явява,  за него се явява ю.к.К.Г., надлежно упълномощена.   

         Явяват се свидетелите З.Д. и П. С. редовно уведомени.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът пристъпи към снемане на самоличността  на явилите се свидетели, както следва:

З. Й. Д.- Роден на *** година,  българин, български гражданин, неосъждан, без родство и особени отношения със страните,ЕГН **********.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

П. П. С.- Роден на *** година,  българин, български гражданин, неосъждан, без родство и особени отношения със страните,ЕГН**********.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

От съдебната  зала беше отведен свидетелят Д..

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля С.

СВИДЕТЕЛЯТ С. - Към 08.05.2016 година  работех  към ОП „Транспорт”, гр.Бургас. Там работя е сега.

Ю.К.К.Г. - Може ли да  предявим снимките на лист №12  и схемата на лист №38.

Съдът предяви на свидетеля  С., снимките, находящи се на лист № 12 и схема на лист №38  от делото.

СВИДЕТЕЛЯТ С. -Спомням си не много ясно за случая. Аз прецених, че колата се намира на тротоар,  който е пешеходна зона и по тази причина я вдигнахме.Спомням си, че по случая имаше сигнал, по принцип жената се оплакваше, че не може да мине с детска количка, не сме замервали този участък.

Въпрос на Ю.К.К.Г. - Колата е  била спряна на тротоара?

СВИДЕТЕЛЯТ С. – Да, и друг път сме вдигали  коли от това място.

Въпрос на АДВ.К.- Вие казахте, че сте вдигали и други  автомобили, колко е точно ширината на участъка, за който казахте, че е тротоар,  че количката не може да мине и точно за този автомобил ли става въпрос когато казахте, че сте вдигали коли от това място?

СВИДЕТЕЛЯТ С.- По принцип колата няма право  да стои на алеята.

Въпрос на АДВ.К.-На алеята ли?

СВИДЕТЕЛЯТ С. –Уточнявам, че е била на тротоара.Сигналът го получихме от граждани.

Въпрос на АДВ.К. - За този случай, ако имате спомен?

СВИДЕТЕЛЯТ С. - В него ден, като слязохме да вдигаме колата жената дойде и каза, че е  подала сигнал за този  автомобил.

Въпрос на АДВ.К. – Тази майка, с  единична количка ли беше или за близнаци?

СВИДЕТЕЛЯТ С. – С единична количка,

Въпрос на АДВ.К. - Свидетелят да каже, тъй като  заяви, че автомобилът е пречел  да преминават, от къде до къде е тротоара, от къде започва и къде свършва?

Г.- може би следва да му предявим схемата.

СВИДЕТЕЛЯТ С. - Не мога да преценя колко е широк тротоара.Автомобилът  ако не се лъжа беше  тъмно сив.

АДВ.К.- Нямам други въпроси към свидетеля.

Съдът освободи от залата свидетеля С. и въведе в съдебната зала свидетеля  Д..

Свидетелят Д.- На 08.05.2016 година  бях шофьор на автокран паяк към Община Бургас  в ОП „Транспорт”.

Съдът предяви  на свидетеля Д. снимките, находящи се   на листи от №30 до №36 от делото

Свидетелят Д.- Да, спомням  си, това е до „Цурка“, преди входа на паркинга на хотела отляво. Знак за паркинг има вътре в паркинга,  но не мога да кажа дали е в началото.

Въпрос на съда- От дясната страна на превозното средство, което е било преместено, следват ли сгради или постройки или всичко е зелена площ?

Свидетелят Д.-  Това е градинка, зелена площ.

Въпрос на съда- Тогава  при репатриране на автомобола, по сигнал ли отидохте или просто на обход?

Свидетелят Д. - Специално за тази кола не се спомням  дали е било по сигнал или при обход.Не мога да кажа дали в момента  на репатрирането  са применавали покрай него хора или не.Не съм засичал колко време отнема репатрирането, минута или под минута, но тава  зависи от различни обстоятелства.

Въпрос на Ю.К.Г.- Върху каква площ е бил паркиран автомобила?

Свидетелят Д. – Според  мен автомобила беше пакриран  на тротоара и по тази причина беше репатриран. Паякът  беше спрян успоредно на автомобила на уличното платно.

Въпрос  на АДВ.К.- По какво съдите, че това е улица, а не алея.

Свидетелят Д. *** алея.

Въпрос  на АДВ.К.- По какво съдите, че това е тротоар?

Свидетелят Д. – Отделено е от пътя или алеята, ако е надигнато, за мен това е тротоар.

Въпрос  на АДВ.К. - От къде започва и от къде свършва?

Свидетелят Д. – Мисля, че започва от там от където се влиза за хотела, реално лицето на колата е насочено там от където би трябвало да  започва тротоара.

Въпрос  на АДВ.К. - Подхождайки там  Вие имате ли спомен,  имало ли  е знак, който да указва на водачите на МПС,  че там спирането   или паркирането е  забранено?

Свидетелят Д. – Мисля, че няма.

Въпрос  на АДВ.К. - Управлявайки автомобил бихте ли казали колко е широк един автомобил, като метри?

Ю.К.Г.- Да не се допуска въпраса, ще представим данни.

Въпрос  на АДВ.К. - Имате ли спомен, докато подготвяхте или вдигахте автомобила имаше ли  други хора освен вас тримата.

Свидетелят Д. - Не мога да кажа за други участници, не си спомням  да е имало конкретни лица по този повод.

Ю.К.Г.- Представям комбинирана скица в мащаб 1:250, на която е отбелязан  изпълнения тротоар  широчина и точното място,  където се е  намирал автомобила.Представам АОС на имота, в който се намира тротоара,  заповед №2789 / 08.10.2015 година  и справка по кадастралната  карта на която е отбялязана  цялата  улица по данни на кадастъра, извадка от кадастрланите регистри на имота, към месец  08.2016 година,  с която се надявам да съм доказала, че имота е общински. На тази комбинирана  скица е отбелязана  ширината на тротоара по проект, отбелязано  е в момента съществуващия тротоар, както и разликата между двете ширини.Автомобилът дали по сега или  по предходна регулация е бил върху тротоара. Представям извадка с данни за ширината на авотомобила.

         АДВ.К.-Оспорвам отразеното на комбинираната скица- извадка за УПИ 1, кв.4 обстоятелство, отразено графично на същата, че това представлява  тротоар. Видно от представените  по делото цветни снимки от нас стр.№ 30-32, тротоара приключва  до улично осветително тяло.На схемата се показва, че това е един завършен  в пълен обем, в целия имот тротоар или алея. На второ място считаме, че не се установи по категоричен начин от справката по кадастралната карта, че точно това е имотът,  посочен на  комбинираната скица- извадка,  а това е важно във връзка с място, където конкретно е бил позициониран автомобила на моя доверител. От там  АОС  и заповедта на обшина Бургас  представени в днешното съдебно заседание,  както и извадката от кадастралните  регистри не установяват  по несъмнен начин първо,  че имота е общинска собственост и второ, че  на мястото, където  е бил паркиран съответния репатриран  автомобил  на жалбоподателя  е  налице изпълнение по предвижданията  на представените в предховно съдеблно заседание  извадки от кадастралния план и  схеми към него. В тази връзка, с оглед заявеното от свидетеля Д. в днешното съдебно заседание,  а именно, (че той е водача на репатриращия автомобил, който е подходил  към мястото на репатриране),  че на мястото няма знак, който да забранява  паркирането  на превозни средства,  доколкото до настоящия момент органът, разпоредил репатрирането - господин  Т.Т. не намира за небоходимо  да се яви пред съда, правя доказателствено  искане да разпоредите  същия да се яви в следващото съдебно заседание, за да  можем  да установим и по предвидените  в АПК принци, да устанавим въз основа на какво господин Топузов е  намерил, че водачът на процесния автомобил е паркирал  в нарушение на ЗДвП и съобразно с това е взел  решение автомобила да бъде преместен принудително.

Ю.К.Г.-По отношение  на Топузов  считам, че същото не е необходимо, тъй като органа  е изложил своите констанции в нарочен акт.

АДВ.К.- Моля да не уважавате възражението, тъй като в нарочния акт, в протокола на стр.№ 11 е записано  „върху тротоар, който е извън определените  места“. Това по никакъв начин не индивидуализира мястото, състоянието  на автомобила,  забраните които трябва да са налице, защото  едно е да е паркиран неправилно, второ е да пречи на движението и трето е да има право администрацията   да  разпореди  принудително преместване, съгласно разпоредбата на чл.171, т.2 от ЗДвП. Позволявам си да твърдя, че явяването на административния  орган е важто за установяване  на неговите възприятия и основания за вземане  на неговото решение. Това е най- вече с оглед постановяване на обоснован съдебен акт.

СЪДЪТ като взе предвад становището на страните по доказателствените искания намира,че представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства следва да бъдат приети.Същите съдът е изискал служебно и намира, че са относими към предмета на спора.

Що се отнася до искането да бъде задължен ответния орган да се яви в съдебна зала,  за да даде обяснения за личните си възприятия относно фактите, по повод на които е разпоредил ПАМ, съдът намира същото за недопустимо, доколкото  личното участие на страна в производството е задължително само след разпореждане на съдебен състав, но не и по искане на друга от страните, като за законосъобразността и правилността на административния акт съдът следва да съди от действията на органа,  респ. от документа,  в който е обективирал волята си.  В тази връзка и воден от горното съдът, 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание  Заповед №2789/08.10.2015, АОС №1467/9.11.1999, извадка от кадастралните регистра на Община Бургас, комбинирана  скица и справка по кадастралната карта за поземлен имот № 07079.622.101

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖАНИЕ искането на адв.К. за задължаване  на ответния  орган да се яви  в съдебната зала за да даде обяснения за това, кое го е мотивирало да приеме, че автомобилът се намира върху тротоар.

АДВ.К.-  Нямам други доказателствени искания,представям списък на разноските  по чл.80 ГПК.

Ю.К.Г.- Няма да соча други доказателства.

Съдът като взе предвид, че делото е изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателствата.

ДАВА ход  на делото по същество.

АДВ.К.- Моля да уважите жалбата и като намерите предприетото от страна на административния орган Т.Т. за неправилно и незаконосъобразно да отмените  предприетото  действие,  а именно  ПАМ,  принудително преместване на автомобила с последиците  по закон. Да присъдите направените  в настоящето  производство разноски – държавна такса и адвокатско възнаграждение. Моля да  ми дадете  подходящ срок да представя по делото писмени бележки с подробни доводи, относно незаконосъобразността  на така предприетото  действие от административния орган.

Ю.К.Г.- Моля да оставите жалбата без уважание като неоснователна и недоказана и да постановите решение, с което да потвърдите ПАМ като постановена от компетентен орган  при спазване  на материалните  и процесуалните  закони.Моля да ми дадате срок за писмени бележки  и да ни присъдите  ю.к. възнаграждение.

Съдът опрделя  10 дни за представяне на  писмени бележки от страните по делото.

Съдът счете делото за  изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 17:07 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: