Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       №1294

 

гр. Бургас, 08. 07. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд гр. Бургас, ХVІ-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и шести юни през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 974/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на началника на група „АНД, отчет ПТП, профилактика, ПОВ“ в сектор „ПП“ към ОДМВР - Бургас против решение № 582/31.03.2014 г., постановено по административнонаказателно дело № 62/2014 г. на Районен съд гр.Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 4719/27.11.2013 г. на началника група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас, с което на С.С.Д., са наложени наказание „глоба“ в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и да се потвърди процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – С.С.Д., не се явява и не се представлява в открито съдебно заседание, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд гр. Бургас е образувано по жалба на С.С.Д. против наказателно постановление № 4719/27.11.2013 г. на началника група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас, с което на основание  чл. 174, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1, предл. 1 от ЗДвП. За да отмени оспореното наказателното постановление, първоинстанционният съд е приел, че в хода на провелото се административнонаказателно производство авторството на Д. в извършването на нарушението не е доказано по несъмнен начин, поради което  и НП е незаконосъобразно и подлежи на отмяна.

Решението на Районен съд гр. Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Разпоредбата на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП задължава водачите да не управляват ППС след употреба на алкохол. В случай, че нарушат тази разпоредба подлежат на санкциониране по реда на чл. 174, ал.1 от същия закон. Настоящият касационен съдебен състав напълно споделя мотивите на районния съд относно липсата на достатъчно убедителни доказателства в подкрепа на вмененото по отношение на Д. административно нарушение. От събраните по делото доказателства не се установи наказаното лице С.С.Д. да е управлявал МПС на 16.11.2013г., когато е съставен АУАН, въз основа на който е издадено и оспореното НП. Този извод е изведен от събраните в хода на първоинстанционното производство гласни доказателства. Свидетелят - актосъставител Н. Г. Д. не установи с показанията си пред съда наказаният Д. да е бил между проверените водачи на автобуси, а от друга страна от показанията на останалите свидетели се установи, че към момента на извършване на проверката за употреба на алкохол от органите на КАТ, всички автобуси са бил в покой, с изключени двигатели, а техните водачи са били извън тях. Същевременно не се установи наказаният Д., към релевантния момент – проверката от 16.11.2013г., да е водач на автобус „БОВА“ с рег. № А 8700 КН, както е отразил административнонакзващият орган в АУАН и процесното НП.

Касаторът възразява, че разпоредбата на чл.189, ал.2 от ЗДвП създава презумптивна доказателствена сила на редовно съставените актове по ЗДвП, която следва да бъде зачетена от съда. Това възражение на касатора е неоснователно. Законната презумпция, която е въведена с цитираната норма, е оборима и тежестта да опровергае фактическите данни, инкорпорирани в тях, се носи от адресата. В разгледания случай събраните по делото доказателства опровергават фактическите констатации в акта, които са установени от проверяващите органи. Релевантните за спорното правоотношение юридически факти са изследвани от районния съд задълбочено и изводът му, че наказващият орган не е доказал твърденията си в акта за нарушение е обоснован и правилен.

Предвид гореизложеното, касационната жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 582/31.03.2014 година, постановено по административнонаказателно дело № 62 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Бургас, ХІІІ наказателен състав.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                     2.