ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….              дата 03 юни 2011 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 03 юни 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело № 974 по описа за 2011 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от “Дида 62” ЕООД, с.Карагеоргиево, община Айтос против Заповед № 241/18.04.2011г. на началника на Митница - Бургас. 

         С разпореждане на съда от 09.05.2011 год. жалбата е оставена без движение, с указания в 7-дневен срок жалбоподателят да внесе дължимата държавна такса за образуване на делото в размер на 50 лв., с предупреждение, че в случай на неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено.

Жалбоподателят е лично уведомен за указанията на съда със съобщение, редовно връчено на 17.05.2011 год.

В предоставения срок, както и към настоящия момент, указанията на съда не са изпълнени и нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Поради изложените съображения и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Дида 62” ЕООД, с.Карагеоргиево, община Айтос против Заповед № 241/18.04.2011г. на началника на Митница - Бургас. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 974/2011 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                            СЪДИЯ: