О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1023            Година 08.05.2018                      град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на осми май две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 973 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искане на И.С.Р. с ЕГН: ********** понастоящем в Затвора гр.Бургас, относно бездействие изразяващо се в нарушение на чл.3 от ЗИНЗС, касаещо допускането на електрически котлон – вещ позволена от министъра правосъдието в утвърдения от него списък.

С разпореждане № 1872/18.04.2015г., на основание чл.158, ал.1, във връзка с чл.151, т.3 от АПК, искането е оставено без движение и е указано на лицето, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, искането ще бъде оставено без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Съобщението с указанията на съда е получено от лицето на 23.04.2018г. и определения срок за отстраняване на нередовностите изтича на 30.04.2018г.. По делото е постъпила молба с вх.№ 4752/25.04.2018г. в която се прави изявление, че в указания срок ще бъде получен документ за заплатена такса и е приложено копие от искането за връчване на ответника. По делото не са постъпили доказателства за платена държавна такса, като при извършена служебна справка в счетоводството на съда се установи, че към 08.05.2018г. по адм.д.№ 973/2018г., не е постъпила държавна такса в размер на 10 лева.

Видно от изложеното в определения срок, а и до настоящия момент констатираните нередовности не са отстранени, поради което искането следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане на И.С.Р. с ЕГН: ********** понастоящем в Затвора гр.Бургас, относно бездействие изразяващо се в нарушение на чл.3 от ЗИНЗС, касаещо допускането на електрически котлон – вещ позволена от министъра правосъдието.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 973 по описа за 2018г. на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: