Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас,№   1035              /16.06.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и втори май, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                             ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

при секретар С.А. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 973/2014г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Н. Ж. С. - директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите е оспорил решение № 603/03.04.2014г. постановено по АНД № 77/2014г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 26010/15.10.2013г. издадено от касатора. С наказателното постановление на „Тришър” ООД, за нарушение на чл.230а от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. В жалбата се твърди, че оспореното решение е неправилно и касаторът иска да бъде отменено, а по съществото на спора да бъде потвърдено издаденото от него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба, чрез представител по пълномощие, оспорва жалбата и пледира обжалваното решение да бъде оставено в сила.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

Настоящият съдебен състав споделя мотивите на районния съд за липса на дата или период, в който наказващия орган посочва, че е извършено нарушението, за което е ангажирана отговорността на „Тришърт” ООД.

Споделя и схващането на районния съд за наличие на процесуално нарушение, изразяващо се в невръчване на АУАН на нарушителя. Счита обаче, че конкретното процесуално нарушение не е от категорията на съществените. По реда на чл.40, ал.2 от ЗАНН на нарушителя е изпратено съобщение да се яви за съставяне на АУАН, на което той не се е отзовал и процесния акт правилно е съставен в негово отсъствие. При опита на органа да предяви и връчи акта, което се е случило със съдействието на органите на МВР, законните представители на юридическото лице - нарушител са отказали да го подпишат и това обстоятелство е удостоверено с подписа на един свидетел, според регламента на чл.43, ал.2 от ЗАНН. От тези действия става ясно, че управителите на юридическото лице - нарушител знаят какво е съдържанието на акта, а това е основната цел на процедурата по връчването му. Те са се възползвали от възможността да откажат да го подпишат, което не означава, че акта не им е бил предявен. Последното обстоятелство се установява освен от писмените доказателства и гласните такива събрани в първоинстанционното производство, също и от самите изявления на управителите на дружеството, съдържащи се в множество молби представени по делото. Действително органа неправилно не е предоставил на законните представители на дружеството-нарушител копие от АУАН, но предвид факта, че актът е предявен и лицата знаят неговото съдържание, това нарушение на процесуалните правила според настоящия състав не е довело до нарушаване на правото им на защита.

В допълнение към мотивите на обжалваното решение настоящия състав счита, че от събраните по делото доказателства не може да се установи осъществяване на съставомерно деяние, представляващо нарушение на чл.230а от ЗЗП.

При извършване на проверка по повод сигнал служители на Комисията за защита на потребителите са съставили констативен протокол № К-0122777/20.02.2013г., когато е извършена и проверката. Копие от протокола е връчен на единия от управителите на дружеството, а именно Г. Х.. В този протокол е наредено на 26.02.2013г. в 10.00ч. управителя или упълномощено от него лице да се яви в Комисията за защита на потребителите гр.Бургас, ул.”Цар Калоян” №16 и да носи фактури за описаните артикули и становище по сигнала. Описаните в протокола артикули са различни марки цигари и съответния брой от всяка марка. Не се спори по делото, че на посочената дата представител на дружеството не се е явил. На следващия ден е депозирана молба от Г. Х. – управител на „Тришърт” ООД, с която са представени изрично изброени там фактури за тютюневи изделия от различни търговски марки, които са предлагани на потребителите в проверявания търговски обект. По отношение на изисканото с констативния протокол становище относно потребителския сигнал, в молбата е посочено, че дружеството не е запознато с този сигнал и няма как да вземе становище по него. На същата дата – 27.02.2013г. директора на КЗП-РД-Бургас е изпратил ново писмо до „Тришърт” ООД, в което е посочено управителя или упълномощено лице да се яви на 6.03.2013г. от 10.00ч. в офиса на КЗП-РД-Бургас за представяне на документите изискани с констативен протокол № К-0122777/20.02.2013г., както и за съставяне на АУАН. „Български пощи” ЕАД е върнало това съобщение с отбелязването, че е непотърсено.

На 21.03.2013г. директора на КЗП-РД-Бургас изпратил ново писмо до „Тришърт” ООД, с което поканил управителите на дружеството да се явят на 29.03.2013г. в 11.00 ч. в офиса на КЗП-РД-Бургас за съставяне на АУАН във връзка с проверка извършена в търговски обект, стопанисван от „Тришърт” ООД, отразено в констативен протокол № К-0122777/20.02.2013г. Изпратеното съобщение чрез пощенски оператор е получено на 27.03.2013г. На 29.03.2013г. отново никой не се явил.

На 02.04.2013г. директора на КЗП-РД-Бургас отново изпратил писмо до „Тришърт” ООД, с което поканил управителите да се явят на 09.04.2013г. в 10.00ч. в офиса на КЗП и да представят документите изискани с протокол № К-0122777/20.02.2013г., както и за съставянето на АУАН във връзка с тази проверка и за съставяне на АУАН във връзка с друга проверка отразена в друг констативен протокол №К-0129602/25.03.2013г. Това писмо е получено, но представител на дружеството не се е явил на 09.04.2013г.

На 15.04.2013г. актосъставителя е съставил процесния АУАН, в който за пръв път при описание на нарушението се посочва, че според наказващия орган представените от „Тришърт” ООД фактури с писмо от 27.02.2013г. не изчерпват всички описани в констативния протокол видове цигари, липсват фактури за цигарите „Виктори ментол”, „Виктори лукс” и „Марлборо ред”. До този момент в кореспонденцията между наказващия орган и „Тришърт” ООД този факт не присъства. По тези съображения настоящия съдебен състав счита, че наказаното дружество с бездействието си, т.е. с неявяването си на посочените от органа дати не е възпрепятствало длъжностните лица при осъществяването на правомощията им по чл.192, т.2 от ЗЗП, защото документите които са изискани от лицето са описани в констативен протокол №К-0122777/20.02.2013г. като „фактури за описаните артикули и становище по сигнала”. Въпреки, че представител на дружеството не се е явил на указаната в протокола дата – 26.02.2007г. да представи исканите документи, на следващия ден е депозирал молба придружена с доказателства, към която е приложил три броя фактури с предмет „тютюневи изделия”, каквито са описаните артикули в протокола и е изразил мнение по исканото му становище, като е посочил, че не може да има становище по сигнал, чието съдържание не познава.

Следващото съобщение, което е изпратено до дружеството практически не е получено и от това обстоятелство не може да се обосновава извод, че това е бездействие, с което се възпрепятстват длъжностните лица, защото отговорността по връчването на пощенските пратки е на пощенския оператор. Отделно от това в неполученото от „Тришърт” ООД писмо отправено от директора на КЗП-РД-Бургас на 27.02.2013г., така и в останалите писма, получени от представителите на дружеството, никъде не е изрично посочено, нито се съдържа индиция, че дружеството не е представило фактури за всички констатирани при проверката видове марки цигари. В отправените покани наказващия орган е посочил само, че иска дружеството да представи документите, които вече е изискал с констативен протокол №К-0122777/20.02.2013г. Неявяването на тези покани от страна на представителите на дружеството не може да доведе до извод, че това са действия, представляващи възпрепятстване на длъжностните лица да изискат съответните документи, необходими за осъществяване на извършвания от тях контрол, защото лицето след като е било поканено да представи фактурите, относно описаните в констативния протокол артикули, се е отзовало и е представило тези фактури. Обстоятелството, че те не изчерпват всички видове установени при проверката цигари, никъде не е отбелязано от наказващия орган в следващите отправени до дружеството писма. Така дружеството е с впечатлението, че е изпълнило нареждането, съдържащо се в констативния протокол да представи фактури за описаните артикули и становище по сигнал, а наказващия орган едва в АУАН е посочил, че тези фактури не изчерпват всички видове марки цигари.

За да се приеме, че действията, които дружеството извършва целят именно възпрепятстване на длъжностните лица да осъществят правомощията си, в конкретния случай по изискване на необходими документи, следва надлежно да се докажат такива действия или бездействия на лицето, респ. неговите законни представители, от които еднозначно и недвусмислено да се сочи на желание такава проверката да не се осъществи. В процесния случай доказателства за действия или бездействия от посоченият характер няма, защото дружеството до съставяне на АУАН не е знаело, че с молбата си от 27.02.2013г. не е депозирало всички фактури, които наказващия орган счита, че следва да се представят. С всяка следваща покана органа отново е изисквал документите, описани в протокол № К-0122777/20.02.2013г., а според наказаното дружество тези документи са представени още с молба от 27.02.2013г.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 603/03.04.2014г. постановено по АНД № 77/2014г. по описа на Районен съд - Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: