ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.06                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 972 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:48 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Поморие, редовно призован, се явява адвокат М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на ИАРА, редовно призован, се явяват юрисконсулт Р. и юрисконсулт Ч., с пълномощни от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И        ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Община Поморие против решение за налагане на финансова корекция, инкорпорирано в писмо №1000-7476/06.04.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА и Решение № РД-146/04.04.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка, представена с молба входящ № 4563 от 09.05.2017г. от ответника.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 5713/06.06.2017г. от жалбоподателя, в което се изразява становище по хода на делото, с приложени към нея копие от договор за правна защита и съдействие, копие от пълномощно и оригинал на пълномощно на адвокат М., списък с разноските, копие от фактура №328/01.06.2017г. и копие от преводно нареждане от 05.06.2017г. за заплатено адвокатско възнаграждение.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Няма да соча други или да правя други доказателствени искания. Запознат съм с приложените по делото доказателства и не възразявам да се приемат.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема г-жо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, недоказана и необоснована. На първо място изразявам становище за недопустимост на производството, тъй като по реда на  ЗУСЕСИФ се разглеждат дела свързани с Европейски фонд за морско дело и рибарство, който се финансира по Програма морско дело и рибарство 2014-2020, а не по ОПРСР 2007-2013, финансирана от Европейския фонд за рибарство и по която управляващ орган е ИАРА и е безпредметно разглеждането на спор по разпоредбите на закон, който е неприложим към спора. На второ място посочената нередност е установена на основание чл.3, б.„р“, чл.96 от Регламент/ЕО/1198 на Съвета от 27.07.2016г. и чл.19, ал.6 от договор за безвъзмездно предоставяне на финансови средства в съответствие с т.9, т.13 и т.22 от Насоките за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите финансирани в ЕС в рамките на споделеното управление  неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с решение на Европейската комисия от 19.12.2013г. и съответно от приложението към чл.6, ал.1 от националната Методология за определяне на финансови корекции съставлява нарушение на чл.1, ал.2 от Методологията за определяне на финансови корекции приета с ПМС №134/2010г., както и на  чл.19, ал.6 от Договор за предоставяне на БФП, във вр. с чл.25, ал.5 и ал.6 от ЗОП, чл.28, ал.2 и ал.6 и чл.28а, ал.3 от ЗОП. Няма да сочим други доказателства. Да се приемат приложените по делото доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Присъединявам се към становището на юрисконсулт Р..

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата, която е основателна и доказана. Предвид изложеното в жалбата моля да отмените решението за налагане на финансова корекция, инкорпорирано в писмо изх.№1000-7476/06.04.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА, представляващи 5%  от стойността на оторизираната и изплатена сума по договор. Моля да отмените решение №РД-146/04.04.2017г. и да задължите изпълнителния директор на ИАРА да приеме решение за приключване на регистрираната на Община Поморие нередност. Моля за срок за представяне на писмено становище. Моля да бъдат присъдени в полза на община Поморие разноските по делото, вкл. и адвокатски хонорар в размер на 600лв., в които е включено и ДДС, за което днес бяха представени доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Поддържам казаното по-горе, като моля да се остави без разглеждане жалбата или да се отхвърли като неоснователна и недоказана.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Поддържам казаното от юрисконсулт Р..

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, ОПРЕДЕЛЯ 5-дневен срок на жалбоподателя и 7-дневен на ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:55часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: