Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       №1291

 

гр. Бургас, 08. 07. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд гр. Бургас, ХVІ-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и шести юни през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 972/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на И.Х.Х., ЕГН **********, против решение № 38/27.02.2014г., постановено по административнонаказателно дело № 44/2014г. на Районен съд гр. Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000744/15.10.2013г. на главен инспектор на Областен отдел „КД-ДАИ” гр.Бургас, с което за нарушение на чл.15, §7, буква „а”, т. i от Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт във връзка с изречение последно от същата буква и във връзка с чл.78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози (ЗАвПр) на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева и глоба в размер на 2000 лева на основание чл.93, ал.4 от ЗАвП. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява, представя писмено становище.

Ответникът по касация – изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” РД гр.Бургас, не се явява и не се представлява в открито съдебно заседание. Не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд гр. Карнобат е образувано по жалба на И.Х.Х. против наказателно постановление № 22-0000744/15.10.2013г. на главен инспектор на Областен отдел „КД-ДАИ” гр.Бургас, с което за нарушение на чл.15, §7, буква „а”, т. i) от Регламент (ЕИО) №3821/85 във връзка с изречение последно от същата буква и във връзка с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвПр на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева и глоба в размер на 2000 лева на основание чл.93, ал.4 от ЗАвП.

Касационният съдебен състав приема, че за да потвърди наказателното постановление, първоинстанционният съд е счел АУАН и НП за издадени от компетентни органи, съдържащи всички изискуеми от ЗАНН реквизити, а описаното нарушение и обстоятелствата, при които то е извършено се потвърждават от събраните в хода на административното производство доказателства, а впоследствие и от събраните от районния съд гласни доказателства. В случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на Х. не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство против него. 

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Решението на Районен съд гр.Карнобат е правилно, законосъобразно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Касационната съдебна инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът е изследвал фактическата обстановка и е описал същата в мотивната част на оспореното решение. Изложените от решаващия съд съображения относно възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са събраните по делото доказателства.

Съдът счита, че в случая не е налице маловажност на нарушението по смисъла на чл. 28 от ЗАНН – представянето на тахографските листи е от изключително значение за извършване на контрол относно времето на почивка на водача. С оглед безопасността на участниците в движението по пътищата контрола върху това време за почивка е от изключително значение, респ. не може да попадне в хипотезата на цитираната норма.

Относно размерът на наложеното наказание санкцията е във фиксиран размер, поради което същата не подлежи на индивидуализация нито от наказващия орган, нито от съда.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38/27.02.2014 година, постановено по административнонаказателно дело № 44 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Карнобат, І състав.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     2.