О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

гр. Бургас, 09.05. 2012 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в закрито съдебно заседание на девети май, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

       ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 972/2012 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.2 ЗАНН във вр. с чл.229 и сл. от АПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от З.К.К. против определение от 03.04.2012г., постановено по нахд № 874/2012г. по опис на районен съд гр. Бургас, с което производството по делото е прекратено, поради нередовност на жалбата.

Твърди се незаконосъобразност на акта и се иска отмяна. Жалбоподателят сочи, че е представил на съда подписан препис от жалбата, който е изпратил по пощата. Този факт удостоверява с копие от известие за доставяне.

Съдът, намира частната жалба за допустима, поради липса на доказателства за съобщаване на обжалваното определение на частния жалбоподател. По същество е основателно, тъй като определението е постановено в нарушение на разпоредбата на чл. 15 ал.3 НПК.

На 17.02.2012г. З.К.К., чрез административния орган е подал жалба против електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0061679 на ОДМВР гр. Бургас. Жалбата е постъпила в Районен съд гр. Бургас на 2.03.2012г.

На 5.03.2012г., съдът е констатирал, че жалбата е неподписана, разпоредил е призоваване на страните и е определил дата за провеждане на съдебно заседание- 03.04.2012г. от 9.15 часа. На същата дата на З.К.К. е изпратена призовка, с която му е указано да се яви като жалбоподател на 03.04.2012г. от 9.15 часа. Призовката съдържа и констатация, че жалбата е неподписана. Получена е на 22.03.2012.

На 2.04.2012г. К. е изпратил по пощата писмено становище, с което заявява, че поддържа подадената жалба и прави доказателствени искания. Писменото становище е подписано. Получено е в районен съд гр. Бургас на 4.04.2012.

На 3.04.2012г. съдът е провел съдебно заседание по делото, в което е констатирал, че жалбата не съдържа изискуемите от закона реквизити, в частност е неподписана. Поради това с определение, е оставил същата без разглеждане и е прекратил производството.

Определението е незаконосъобразно.

1.                          Първоинстанционния съд не е изпълнил задължението си да предостави

срок на жалбоподателя за отстраняване на нередовностите по жалбата и да му разясни последиците от неотстраняването им в този срок, а се е ограничил единствено в съобщаване на констатираната от него липса на подпис.

2.                          След като не е указал срок за отстраняване на нередовността с изпращане на призовката, е бил длъжен да стори това в първото по делото заседание.

3.                          При липсата на указан от съда срок, за отстраняване на нередовността, настоящият състав на съда приема, че това е сторено от частния жалбоподател на 2.04.2012г., с изпращане на писменото становище, с което се заявява, че поддържа неподписаната жалба.

Поради това и на основание чл.234 от АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас.

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ определение от 03.04.2012г., постановено по нахд № 874/2012г. по опис на районен съд гр. Бургас.

ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: