ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 13.06                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на тринадесети юни                                    две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 971 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Б.Б., редовно призован, не се явява, за него адвокат С., с пълномощно по делото л.4.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на група към ОДМВР-Бургас, Сектор „Пътна полиция“ Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

         

          Производството е образувано по жалба на Д.Б.Б. против  Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0769-000851, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП е иззето свидетелство за управление на МПС.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка с писмо вх.№4754/25.04.2018 г. от ответника.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

          АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства. 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо административен съдия, от представената административна преписка по настоящото дело се установява, че две от наложите наказания от сектор „ПП” при ОДМВР Бургас,  видно от писмото, налично по  тази преписка, не съществуват, съответно не може да се докаже изпълнен ли е редът по Наредбата, която регламентира контролните точки на водачите на МПС. Считам, че е налице и трайна съдебна практика и на  Върховен административен съд- решение №13 123 от 2011 година, както и на голяма част около 5-6 административни съдилища в района, като това е едно от съществените условия, които следва да се докаже при налагането на  ПАМ. Най-важното условие е представяне на доказателства, че е съставен такъв акт на лицето, същия е връчен и в него са посочени условията за влизане в сила и го прави изпълняем. Актовете не са представени по делото. Видно от наказателните постановления те са съставени в периода 2005 година до 2010 година, като са изтекли  близо 8 години, през който период книжката на доверителя ми не е отнета и настоящото отнемане е свързано с изтичането на срока на същата и явяването му в сектор „ПП” КАТ. Предвид изложеното считам, че  ЗПАМ е  неправилна и незаконосъобразна и моля да я отмените. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото, като представям списък, като уточнявам, че  претендирам разноски в размер на 510, 97 лева.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: