ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 26.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 971 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д.Ч., представя днес пълномощно.

        

Юрисконсулт Ч.: Моля да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателя Община Поморие, видно от която уведомява съда, че общината е запозната с представените по делото доказателства, представляващи административната преписка. Молбата съдържа изложение и по съществото на спора. Жалбоподателят е приложил и множество съдебни актове, които счита за относими и формиращи съдебна практика по правния спор. Представил е също така и писмена защита.

 

         Юрисконсулт Ч.: Оспорвам жалбата като неоснователна и необоснована. Обжалваният акт по съществото си е част от договорни отношения между жалбоподателя и ИАРА, поради което считаме, че няма характер на административен акт. От момента на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, управляващият орган  ИАРА придобива качеството на страна по облигационен договор.

Моля да се приеме представената административна преписка. Няма да соча други доказателства.

          Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваното решение.

 

Като съобрази, че по делото няма да се ангажират допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт Ч.: Моля да отхвърлите жалбата на Община Поморие като неоснователна, необоснована и недоказана. Съгласно чл.1, ал.2 от ЗУСЕСИФ, Европейският фонд за морско дело и рибарство, като финансираща програма за морско дело и рибарство за периода 2014-2020г., средствата по ЗУСЕСИФ са средства по европейския фонд за морско дело и рибарство. Средства от този фонд са отпуснати за Община Поморие.

 Съгласно § 8, ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ „Приетите от Министерския съвет нормативни актове, уреждащи обществени отношения, които са предмет на този закон, както и издадените от Министъра на финансите указания за изплащане на безвъзмездна финансова помощ, за верификация и сертификация на разходите, за организация на счетоводния процес, за възстановяване  и отписване на неправомерни разходи и за приключване на оперативните програми запазва своето действие по отношение на програмния период 2007-2013г. В тази връзка считаме, че е недопустимо характеризирането на обжалвания акт като властническо волеизявление по смисъла на ЗУСЕСИФ.

Представям писмени бележки с препис за жалбоподателя.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата за правна помощ.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.11 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: