ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 21.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи юни                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 970 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.К.В., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Бургас, редовно уведомен се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

С молба от 20.05.2016г. жалбоподателят поиска разглеждането на делото в по-късен час днес, или отлагането му за друга дата поради ангажимент на процесуалния му представител по друго дело пред Бургаски окръжен съд. Ответникът е представил служебна бележка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Предоставям на съда по направеното искане.

 

Съдът предвид направеното искане намира, че производството по делото следва да се разгледа по реда на чл.142, ал.1 от ГПК, вр. чл.144 от АПК в 11.00 часа, след разглеждането на делата, по които страните са се явили.

 

На именното повторно повикване в 11.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.В., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв. Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Бургас се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № 31/29.02.2016г., на органи по приходите в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, потвърден с Решение № 94-01-8915(3)/14.04.2016г. на кмета на Община Бургас.

Административният орган е представил административната преписка. В жалбата са направени две доказателствени искания – ответникът да представи съобщенията по чл. 23 от ЗМДТ за посочените години и извършване на съдебно-счетоводна експертиза.

Посочените уведомления са представени по делото, а по искането за експертиза съдът не се е произнесъл, тъй като ответникът не е взел отношение по това искане.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Поддържам искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

Съобщенията по чл. 23 от ЗМДТ ние сме ги представили - получените от доверителката ми съобщения, като искането за задължаване на общината да представи същите тези съобщения е с оглед установяването на идентичност на съдържанието. В случая оспорването на тези съобщения, които ние сме представили и предвид, че тези съобщения не носят подписа на издателя така, че ако ответната страна не оспорва представените от нас съобщения, бих оттеглила искането общината да представи съобщенията. Ако общината поддържа своето твърдение, то поддържам това искане. В тези съобщения предметът на оспорване, тъй като там е посочена данъчната основа, върху която са били посочените данък сгради и ТБО и тази данъчна основа, е била определена по съответния ред и чрез тези съобщения е сведено до знанието на доверителката ми.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

По направените доказателствени искания, що касае до съобщенията вероятно представените по делото са същите, които са изпратени от общината през съответния период, но доколкото сумите, които са изписани за плащане, в т.ч. и данъчната оценка, на която е вървял облогът, е същият и съвпада с констатациите в ревизионния акт. Не ги оспорвам.

По искането за експертиза не се противопоставям да бъде извършена, но искам да заявя, че на практика тази експертиза е излишна, тъй като на практика не оспорваме, а дори твърдим, че през годините е заплащан размерът на данъка и ТБО под законоустановения.

 

АДВ. Д.: Моля чрез протоколно определение да приемем за безспорни фактите, за които сме направили доказателствени искания и по-конкретно, че не е спорно, че за периода 2010-2012 г., данъчната основа посочена в съобщенията по реда на чл. 23 ЗМДТ е определената от общинската администрация към процесния период 2010-2012 г., както и че не е спорен размерът на определените с тези съобщения данъци върху недвижими имоти и ТБО за същия този период и не е спорно обстоятелството, че посочените в тези съобщения задължения са били платени от доверителя ми.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: По принцип не оспорвам. Тези констатации се съдържат по преписката, но за по-добро прецизиране следва да ги преповторим. Основата за определяне на данък сгради и ТБО за 2010 г. е била 200 504.70 лв. за имота така, както е заявено в решението на административната инстанция. Това са изчисления на база при различен коефициент за местоположение, който твърдим, че е бил неправилен. Правилната оценка е 293 583 лв. Това е за 2010 г.

За 2011 г. основата е 199 460.40 лв., което е с твърдения от нас неправилен коефициент за местоположение и за 2012 г. е 198 416.10 лв. така, както е в съобщението, което е неправилно. Правилната основа се съдържа в ревизионния доклад.

Има плащания по тези неправилно определени основи. Не оспорваме този факт, а конкретно какво е платено, е указано в ревизионния доклад.

 

С оглед изявленията на страните, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ като безспорни фактите за посочените неправилни според ответника данъчни основи за 2010, 2011, 2012 г. и обстоятелствата, че жалбоподателката е платила задълженията си за МДТ върху тези основи.

 

АДВ. Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Оттегляме искането си за експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приключи събирането на доказателствата. Да се премине по същество.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства от жалбоподателя, тези по административната преписка, както и представената от юрисконсулт М.  служебна бележка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Д.: Уважаеми административен съдия, моля да постановите решение, с което да уважите подадената жалба и да отмените постановения ревизионен акт като незаконосъобразен. В самия акт не е посочено правното основание и по какъв ред и на какви фактически и правни доводи се основава административният орган, за да определи нова данъчна основа. Няколко години по-късно следва изтеклият данъчен период. Нито една от предпоставките в ДОПК предвиждаща възможност за определяне на нова данъчна основа в настоящия случай не е налице. Лицето е подало данъчна декларация, която е с правилно и коректно съдържание. Декларираните данни са коректни, поради което не е налице основанието предвидено като неправилно подадени данни в декларацията. Данъчната основа както към оня момент, така и сега е определена от съответното длъжностно лице от общинската администрация. Същата е била съобщена на доверителката ми чрез изпратените съобщения по реда на чл. 23 от ЗМДТ и липсват основания за нейната промяна към настоящия момент. Неправилното определяне и неправилното изчисляване на някои от коефициентите, които съответният служител  от общинската администрация въвежда в база данни, за да определи данъчната основа, не може да бъде вменено във вина и отговорност на данъчно задълженото лице, като същото бъде санкционирано с това да заплати няколко години по-късно данъци и такси в по-висок размер. Това е в нарушение на принципа за предвидимост, установен и от Европейското законодателство, според който съответната администрация следва да извършва своите действия и да постановява своите актове така, че един субект да може оправдано да предположи постигането на конкретен резултат. Считаме, че в нарушение на този принцип е определена без да е налице правно основание за това новата данъчната основа, тъй като е безспорен факт, че в декларацията процесният имот е деклариран именно като търговски обект и определяне на нов коефициент за местоположение за търговския обект вместо за жилищен както е било в процесния период представлява грешка на администрацията, която следва да бъде отчетена по друг ред, но не и чрез санкциониране на данъчно задълженото лице. Допълнително ще представя писмени бележки.

Моля да бъдат присъдени на доверителя ми направените съдебно- деловодни разноски – адвокатско възнаграждение и държавна такса.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: По същество се придържам към мотивите, които вече изложихме в административното производство, а именно, че данъчни задължения, в т.ч. и за ТБО са законоустановени както по основание, така и по размер и затова правилно органите по приходите са установили вземанията при правилния коефициент образуващ данъчната оценка, а именно като за нежилищен имот, което искам да подчертая, че не е спорно по настоящото дело и още повече собственоръчно е деклариран като нежилищен, а и предназначението му е за нежилищни нужди съгласно представения документ за собственост, а именно нотариален акт.

Правилно и законосъобразно съгласно производствените правила органите по приходите са установили вземанията с ревизионното производство, тъй като както към датата на издаване на заповедта за назначаване на ревизия, така и към настоящия момент ревизионното производство е единствения способ, а ние твърдим и законосъобразен за доначисляване на вземанията.

Моля да потвърдите акта и да осъдите в полза на Община Бургас юрисконсултско възнаграждение.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: