Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    312                     от 24.02.2017 г.           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова

        Членове: 1. Станимир Христов

                          2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 96 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Р.Е.А.,  ЕГН **********, с адрес за призоваване и връчване на съобщения гр. Бургас, ул. „Оборище”  *** против Решение № 139/02.12.2016 г., постановено по НАХД № 225/2016 г. на Районен съд Карнобат, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0282-000515/20.11.2015 г., издадено от Началник РУП Карнобат, с което на касатора, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането (отм., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева. В касационната жалба се сочи, че оспореното решение е неправилно. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като разгледа спора по същество и отмени атакуваното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение, постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон, а също и поради явната му несправедливост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. Е. М. ***, поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът по касация – Началник РУП Карнобат, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Карнобат е образувано по жалба на Р.Е.А. против Наказателно № 15-0282-000515/20.11.2015 г., издадено от Началник РУП Карнобат, с което на касатора, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ (отм.) е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева.

За да потвърди наказателното постановление, съдът е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. Правнозначимите обстоятелства са установени посредством събраните в хода на административното и съдебното производство гласни и писмени доказателства, които са надлежно обсъдени от първата инстанция.

 

Решението на Районен съд Карнобат е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В конкретния случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Неоснователно е релевираното оплакване относно неизясняване на фактическата обстановка във връзка с установеното нарушение в хода на съдебното дирене. Настоящият съдебен състав намира, че първоинстанционният съд е събрал необходимите доказателства за установяване липсата на сключена застраховка гражданска отговорност към момента на извършената проверка на касатора А..  Без значение е кога и къде автомобилът е спрял – дали на паркинг или в движение,  тъй като това не променя факта, че не е налице изискваният от закона договор за застраховка „Гражданска отговорност“ за процесния автомобил. Без значение е също така къде се е намирал касаторът при проверката, тъй като той не твърди в нито един момент – нито пред административнонаказващият орган, нито в първоинстанционното съдебно производство, а още по-малко в настоящото, че в автомобила е имало налична застрахователна полица, но тъй като той не е в автомобила физически, не може да я представи пред контролния орган.

По мотивите, които е изложил районния съд, настоящата инстанция намира, че възражението относно коя хипотеза е налице по смисъла на чл. 315, ал. от КЗ (отм.) е неоснователно, тъй като, като водач на МПС касаторът е длъжен да знае, че следва да управлява МПС, за което има сключена застрахователна полица за „Гражданска отговорност“. Настоящата касационна инстанция изцяло споделя развитите от първоинстанционния районен съд мотиви относно наличието да достатъчни доказателства, от анализа на които да се обоснове правнозначимия извод, че санкционираното лице е управлявало въпросния автомобил, за който е липсвало сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. В хода на съдебното следствие, разпитани в качеството на свидетели и тримата полицейски служители безпротиворечиво са заявили, че лично са видели и възприели касатора да управлява лекия автомобил, като липсват обективни причини, така дадените показания да не бъдат кретидирани.

По повод развитите в касационната жалба възражения следва да се има предвид, че настоящият съд не е обвързан от посоченото Решение № 1883/17.11.2016 г. по адм.д. 1372/2016 г. по описа на Административен съд Бургас, тъй като същото има за предмет оспорване на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-0282-000249/01.11.2015г., с която на А. е наложена принудителна административна мярка „Временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца от датата на изземване на документа.“

Касационната инстанция намира, че постановеното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

            Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 139/02.12.2016 г., постановено по НАХД № 225/2016 г. на Районен съд Карнобат.

 

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 2.