Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 599

 

гр. Бургас, 30 март  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                    ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                                            АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 96/2015 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Дирекция на Природен Парк „Странджа“, гр. Малко Търново, представлявана от В. Д. против Решение № 47 от 19.12.2014г., по н.а.х.д. № 227 по описа за 2014 година на Районен съд гр.Малко Търново, с което е изменено наказателно постановление № 11-01-1013/24.09.2014г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова помощ гр.София, с което на ДПП“Странджа“, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000.00 лева на основание чл.132, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, за нарушение на чл.44, ал.9 ЗОП, в частта, относно размера на имуществената санкция, като за това нарушение на осн. чл.133 ал.2 от ЗОП, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. и е потвърдено в останалата му част.

Касаторът, иска отмяна на решението и отмяна на наказателното постановление. Твърди, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон, като не е приложил разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, при наличие на предпоставки за това. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и направените с нея, искания.

Ответникът по касационната жалба – директор на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.София, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че оспорването е неоснователно, поради което решението на  Районен съд Малко Търново следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Първоинстанционният съд правилно е установил релевантните за спора факти, които не са спорни между страните.

Изложил е съображения за липса на предпоставки за приложение на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, които този състав на съда изцяло споделя.

Съдът намира за нужно да отбележи, че в частта, в която е изменен размера на наложеното с наказателното постановление наказание, при приложение на нормата на чл. 133 ал.2 ЗОП, районният съд неправилно е приложил закона. Това е така защото, нормата на чл. 133 ал.2 от ЗОП е привилегирован състав, съотнесен към основния по чл. 132 ал.1 от ЗОП.

За пръв път, в хода на съдебното производство по проверка законосъобразността на наказателното постановление, е недопустимо съдът да преквалифицира нарушението, прилагайки друга санкционна норма, дори тя да е привилегирована.

Тази незаконосъобразност обаче, настоящият състав не може да отстрани с акта си, предвид правилото "non bis in idem".

Касационното производство е образувано въз основа на жалба на санкционираното лице, а отстраняването на допуснатата от първоинстанционния съд незаконосъобразност би довела до влошаване на положението му, което е недопустимо.

Поради това, оспореното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 47 от 19.12.2014г., по н.а.х.д. № 227 по описа за 2014 година на Районен съд гр.Малко Търново.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: