ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 20.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесети март                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 96 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър, редовно призован, се явява адвокат В., редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Топливо” АД, клон Бургас, редовно призована, се явява адвокат С., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Поддържам жалбата.

Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да отговори на следните въпроси: Има ли „Топливо” АД права на собственост върху имота? Има ли съсобственост между „Топливо” АД и Община Несебър? Има ли учредени вещни права за „Топливо” АД?

АДВОКАТ В.: Считам, че производството следва да бъде прекратено, тъй като е недопустимо, защото считам, че жалбоподателят  Община Несебър, не се явява страна в това административно производство, с оглед конкретното сезиране на „Топливо” АД, което е заявител пред СГКК и последното изменение на искането, което е направено с нарочно заявление рег. № 99-28599/24.10.12 г., приложено по делото, в което е конкретизирано, че те желаят единствено и само вписване на сградите и оттеглят искането си по отношение на вписването като собственик по отношение на имота и нанасяне на една сграда, която не съществува. В този смисъл административният орган е квалифицирал искането като такова по поддръжка във връзка с чл. 51 от ЗКИР и се е произнесъл по искането като такова, като изменението конкретно в случая е касаело сградите, които съществуват в кадастралната карта като обект на кадастъра, не и конкретният имот. В този смисъл аз считам, че подадената жалба е недопустима, тъй като правата, които се заявяват от Община Несебър са върху имот.

Евентуално, ако не приемете това наше възражение, аз оспорвам изцяло жалбата на всички изложени основания за неправилност и незаконосъобразност. Поддържам заповедта на Началника на СГКК и моля да приемете приложената от нас административна преписка в цялост.

Възразявам по искането за експертиза, тъй като считам, че въпросите не са относими.

АДВОКАТ С.: На първо място считам,  че жалбата е недопустима, с оглед разпоредбата на § 1, т. 13 от ПЗР на ЗКИР, с оглед на безспорния факт, че предмет на процесната заповед е единствено и само  нанасяне в кадастъра на собственост на сгради. Същата няма отношение по отношение на терен. Както обосновано посочва и представителя на административния орган, тук не правим нанасяне на нови сгради, тъй като са нанесени от 2006 г. със заповед.

Алтернативно, считам, че жалбата е неоснователна.

Ще се ползвам от представените от административния орган документи.

Нямам да ангажирам допълнителни доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Тъй като към този момент няма формулирани други доказателствени искания и съдебното дирене ще бъде приключено, то въпросът за допустимостта съдът ще преценя с окончателния си акт. Искането за допускане на техническа експертизата е неоснователно и не следва да бъде уважавано, тъй като за отговор на поставените от жалбоподателя въпроси не е необходимо използването на специални знания. Правата на собственост и други вещни права за физически лица и юридически такива се установява единствено и само с писмени документи, изготвени по предвидения от закона ред.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на съдебно-техническа експертиза.

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля съдът да приеме жалбата като основателна и да отмени заповедта като незаконосъобразна.

 

АДВОКАТ В.: Моля да прекратите производството. Поддържам изложеното от мен и добавям, че жалбоподателят не е заинтересована страна по смисъла на §1, т. 13 ПЗР на ЗКИР, тъй като не е нито собственик, нито носител на друго вещно право върху сградите, които са конкретният предмет на изменението. Тези  обекти са въведени с първична заповед на изпълнителния директор за одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър и не са нанесени като такива обекти с оглед на въпросната обжалваема заповед. Те са съществуващи в кадастралната карта и преди изменението без вписан собственик. Евентуално, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да присъдите на административния орган направените разноски.

 

АДВОКАТ С.: На първо място считам, че жалбата е недопустима, поради което ще моля да постановите съдебен акт, с който прекратите производството на това основание. Алтернативно, ако разгледате по същество спора, ще моля да я отхвърлите като неоснователна. Както посочи и колегата, няма пречка ако Община Несебър има права към тази сграда, да представи съответните писмени документи и ще бъдат вписани. Към настоящия момент няма такива документи.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в указан от Вас срок.

Моля да ни бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски за заплатен адвокатски хонорар.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на страните в 10-дневен срок от днес да изложат допълнителни аргументи в писмени бележки и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: