О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  №1117

 

гр. Бургас, 20 май 2013г.

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на двадесети март, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                               СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                     

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 96 по описа за 2013 година и за да се произнесе, съобрази:

         Производството е образувано по жалба, подадена от Община Несебър, със седалище и адрес на управление гр. ***, ЕИК 000057122, представлявана от кмета Н.К.Д. против Заповед № КД- 14- 02- 2083/ 21.11.2012г. на началника на СГКК гр. Бургас. Със заповедта е одобрено изменението в кадастралния регистър към кадастралната карта на гр. Несебър, ЕКАТТЕ 51500, общ. Несебър, одобрена със Заповед № РД- 18- 46/ 18.08.2006г. на ИД на АГКК, състоящо се във вписване на нов собственик- „Топливо” АД, гр. София за сгради с идентификатори 51500.508.112.2., с площ от 52 кв.м.;  51500.508.112.3., с площ от 739 кв.м.; 51500.508.112.4., с площ от 36 кв.м.; 51500.508.112.5., с площ от 169 кв.м. и 51500.508.112.6., с площ от 90 кв.м.

         С жалбата се твърди незаконосъобразност на оспорения акт. Иска се неговата отмяна

         В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Н. поддържа жалбата, по аргументите изложени в нея.

         Ответникът, чрез процесуалния си представител адв. В. излага съображения за недопустимост, респ. неоснователност на оспорването. Претендира присъждане на разноски.

         Заинтересованата страна „Топливо” АД, гр. София, чрез процесуалния си представител адв. С. намира, че за жалбоподателя не е налице правен интерес от оспорване, алтернативно твърди неоснователност на жалбата. В писмено становище допълнително аргументира позицията си.

         С определение, постановено по настоящото дело на 20.03.2012г., съдът е приключил съдебното дирене и е дал ход на устните състезания.

Този акт следва да бъде отменен, а жалбата оставена без разглеждане по следните съображения:

Оспорената Заповед КД- 14- 02- 2083/ 21.11.2012г. на началника на СГКК-Бургас, с която е изменена КККР, е издадена на посоченото в нея правно основание – чл.54, ал.1 от ЗКИР.

Съгласно §1, т.13 от ДР на ЗКИР, „заинтересовани лица по чл.54, ал.1” са собствениците и носителите на други вещни права на недвижими имоти, чийто права се засягат от изменението.

В конкретния случай, жалбоподателят не се легитимира като собственик на сградите, предмет на изменението. Същият се позовава единствено на Решение № 119/01.09.2010г., постановено по гр. дело № 314/2009г. по опис на Окръжен съд гр. Бургас, с което е уважен отрицателен установителен иск, предявен от „Топливо „АД гр. София против Община Несебър по отношение собствеността на 10 000/ 15 561 кв.м. идеални части от УПИ І в кв. 601 по плана на к.к. „Слънчев бряг- запад”, Община Несебър, целият от 15 561 кв.м., представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.508.112, с площ от 15 561 кв.м. по кадастралната карта на Община Несебър, при съседи: имоти- 51500.508.104, 51500.508.105 и 51500.508.24., като твърди, че този съдебен акт не удостоверява правото на собственост на настоящият жалбоподател върху имота.

В хода на административното производство, последният е представил АДЧС № 315/ 22.11.1996г., удостоверяващ че 6 сгради и земя са включени в капитала на търговско дружество „Топливо”ЕАД гр. София, както и проект към искано изменение, според който е налице идентичност между сградите, за които се иска вписване на собственост и тези, посочени в АДЧС.

Установено е и, че сградите са отразени в кадастралната карта преди изменението на КР, извършено с оспорената заповед. Права на собственост в регистъра за тях не са били отразени.

 Одобреното изменение по отношение собствеността на сградите,  не засягат правата, които Община Несебър твърди, че притежава по отношение поземления имот, в който те са изградени. С него нито се променят, параметрите на сградите, така както са отразени в кадастралната карта, нито се засягат границите на поземления имот, в който тези сгради се намират.

Следва да се подчертае, че съгласно чл.23, т.1, т.2 и т.3 от ЗКИР, недвижим имот - обект на кадастъра е както поземлен имот, така и сграда и самостоятелен обект в сграда. Визираната регламентация обуславя извод, че по § 1, т.13 от ДР на ЗКИР, заинтересовани лица по чл.54, ал.1 от с.з. са собствениците на недвижими имоти – поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в такива, чийто права са засегнати от изменението.

В конкретния случай, предмет на оспорване по делото е заповед за изменение на КККР, относно вписване в кадастралния регистър на данни за собствеността, на отразени в картата сгради, които безспорно не са собственост на жалбоподателя. За обратното, дори не са налице твърдения от него. Оспорващият не е записан по кадастъра като носител на вещно право върху имот, засегнат от изменението. Правното му положение след изменението, следователно, е същото, както и преди него.

 При това положение не може да се приеме, че правата и законните му интереси се засягат, с извършеното изменение на кадастралния регистър.

Затова и предвид разпоредбата на § 1, т.13 ДР на ЗКИР,  Община Несебър няма правен интерес да оспори Заповед № КД- 14- 02- 2083/ 21.11.2012г. на началника на СГКК гр. Бургас. Жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

По изложените съображения и на осн. чл. 160 , чл. 159 т.4 АПК Административен съд гр. Бургас, ІV-ти състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОТМЕНЯ определение, постановено на 20.03.2013г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата, подадена от Община Несебър, със седалище и адрес на управление гр. ***, ЕИК 000057122, представлявана от кмета Н.К.Д. против Заповед № КД- 14- 02- 2083/ 21.11.2012г. на началника на СГКК гр. Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 96/2013 год. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                    

СЪДИЯ: