ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На четиринадесети януари                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: В. Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 96 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 11.15 часа се явиха:

 

Жалбоподател – «СТРОЙ ИНС – 22» ООД, редовно уведомени, не изпращат представител.

Ответник по оспорването – Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно уведомен, явява се юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор В. Ч.

Вещо лице – А.Б., редовно уведомен, явява се.

Вещо лице – А.Ч., редовно уведомена, не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпила е молба от вещото лице А.Ч., в която сочи, че поради непредставяне в срок на съдебно-техническата експертиза не е изготвила съдебно-икономическата експертиза и моли да й се даде възможност да изпълни задълженията си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. Няма пречка да бъде уважена молбата на вещото лице Ч., още повече, че представеното от инж. Б. заключение е извън законовия срок. Ние не сме имали възможност да се запознаем с него, поради което и възразяваме същото да бъде изслушвано в днешно съдебно заседание.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се уважи молбата на вещото лице Ч., тъй като нейното заключение е в пряка зависимост от това, дадено от вещото лице инж. Б., което не е представено в срок. С оглед възражението на една от страните по спора, заключението не може да бъде изслушано в днешно съдебно заседание.

 

Съдът намира, че предвид направеното възражение заключението на инж. Б. следва да бъде изслушано в следващо съдебно заседание, респ. следва да се даде възможност на вещото лице Ч. да отговори на въпросите, които са от нейната компетентност.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице Ч. да изготви назначената експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.03.2009 г. от 10.15 часа, за която дата следва да се уведомят вещите лица.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: