Р Е Ш Е Н И Е

 

     1080                                    01.06.2018г.                                       гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на десети май две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Ирина Ламбова

прокурор: Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 969 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационната жалба от  Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР- Бургас против Решение № 328 от 19.03.2018г., постановено по НАХД № 739 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г., с което е отменено Наказателно постановление № 17-0769-006438/24.01.2018г. издадено от началник група към ОД на МВР гр.Бургас, Сектор „Пътна полиция“, с което на Н.С.Д.,***, на основание чл.179, ал.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП е наложено наказание – глоба в размер на 200.00 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на отмененото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно по изложените в жалбата мотиви.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията – Н.С.Д., редовно и своевременно призован, се явява лично и моли за потвърждаване на обжалваното решение.Представя писмени бележки.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е основателна, тъй като първоинстанционният съд неправилно е приел, че в АУАН и в НП не е посочено мястото на извършеното нарушение и необосновано е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Санкцията е наложена за това, че на 05.11.2017г. около 20.05 часа в гр.Бургас, Н.С.Д. управлявайки л.а „Фолксваген Голф“, с рег.№ А5035НА по бул.„Сан Стефано“, на кръстовището с бул.“Стефан Стамболов“, при извършване на маневра завой вляво, поради движение с несъобразена скорост с пътните условия /мокра пътна настилка/ допуснал ПТП, като се блъснал в стълб на тролейбусната мрежа и от ПТП-то са настъпили материални щети на МПС, с което виновно е нарушил чл.20, ал.2 от ЗДвП.

За да постанови решението си районният съд е приел, че в АУАН и в НП липсва посочване на мястото на извършване на административното нарушение и че по отношение на деянието са налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН. При тези мотиви въззивният съд е отменил наказателното постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Анализът на събраните в хода на първоинстанционното производство доказателства безспорно обосновава извод за осъществено от Н.С.Д. административно нарушение.

Настоящият касационен състав не споделя мотивите на районния съд.

Доводите на районния съд за отмяна на НП се приемат от настоящата инстанция като неоснователни, поради което е налице основание за отмяна на съдебния акт, като постановен при неправилно прилагане на закона.

Неправилен и необоснован е изводът на първоинстанционния съд, че не е установено мястото на извършване на административното нарушение. Както в АУАН, така и в издаденото въз основа на него НП ясно и точно е посочено, че Н.С.Д. е причинил ПТП докато е управлявал л.а „Фолксваген Голф“, с рег.№ А5035НА по бул.„Сан Стефано“ , извършвайки маневра вляво на кръстовището с бул.“Стефан Стамболов“.

Неправилна,  като несъответна на фактите по делото, е преценката на РС относно приложението на чл.28 от ЗАНН спрямо административното нарушение по чл.20, ал.2 от ЗДвП. От анализа на релевантните доказателства и обстоятелства не се установяват предпоставките за квалифициране на деянието като маловажен случай на административно нарушение. Обратните доводи на въззивната инстанция са незаконосъобразни.  Според разпоредбата  на чл.93, т.9 от НК, приложима  предвид  препращането с чл.11 от ЗАНН, маловажен случай е този, при който извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици  или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид.  Горната дефиниция преценена в контекста на конкретните  фактически обстоятелства по случая не разкрива наличието на предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН.  Релевираното деяние е с висока степен на обществена опасност поради наличието на допуснато ПТП с причинени материални щети, което обосновава правни изводи,  обратни на приетите от РС, а именно за отсъствие на предпоставки за квалифициране на нарушението като маловажен случай, респ.  за неприложимост  на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Наказателното постановление не страда от пороци, съобразен е с материалния закон и при издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Като е стигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за отмяна на издаденото НП, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се потвърди наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІХ-ти състав

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 328 от 19.03.2018г., постановено по НАХД № 739 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0769-006438/24.01.2018г. издадено от началник група към ОД на МВР гр.Бургас, Сектор „Пътна полиция“, с което на Н.С.Д.,***, на основание чл.179, ал.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП е наложено наказание – глоба в размер на 200.00 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ  1.      

                           

 

 2.