ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 17.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  седемнадесети   октомври                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 969 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ КОХ И НООР ХЕМУСМАРК  АД, редовно  уведомен,  се представлява от адв.С.М., с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата Директор на ТП на НОИ гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от гл.ю.к.К.В. – редовно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.П.Д., редовно уведомена, се явява лично и с адв.Й., надлежно упълномощена.

Явяват се  вещите лица д-р Л.Т., д-р И.З. и д-р  С.Н..

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението на комплексната съдебно-медицинска експертиза, депозирано с вх.№6672/28.06.2016 г. в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещите лица, като снема самоличността им както следва:

Л.Г.Т. – 54 г., българин, български гражданин, неосъждан, женен, без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

И.Г.З.– 55г., българин, български гражданин, неосъждан, женен, без родство и особени отношения със страните

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

С.Г.Н.- 54 г., българка, български гражданин, неосъждана, разведена, без родство и особени отношения със страните

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещите лица по назначената  комплексна съдебно-медицинска експертиза.

ВЕЩО ЛИЦЕ Л.Т.- Поддържам  заключението.Отговори ли сме на така поставените два въпроса.

ВЕЩО ЛИЦЕ И.З.- Поддържам  заключението.

ВЕЩО ЛИЦЕ  С.Н.- Поддържам  заключението.

ВЪПРОС НА АДВ.М.-Видно от  обстоятелствената част на заключението сте отбелязали, че  към делото не са били приложени определени документи, които сте изброили – лична амбулаторна карта, амбулаторни листи от проведени медицински прегледи, решение на ЛКК и съответно документи, свързани с работната среда на пострадалото лице. Считате ли, че липсата на тази документация би могла да промени извода  и този извод, който сте направили   в отговора на втори въпрос,  където  е записано, че е възможно да се получи фрактура  на метатарзална кост и по двата механизма?

ВЕЩО ЛИЦЕ Л.Т.- Пълната медицинска документация  не би променила нашето заключение по конкретните въпроси. Каква и била причината – ние сме отговорили ясно и конкретно:”счупване на метатарзална кост”. Дали е възможно увреждането ”счупване на метатарзална кост” да е настъпило по декларирания начин ние сме описали в заключението и двата механизма, а именно на директна травма, съвсем конкретно, точно и ясно сме отговорили. Пишем, че  е възможен и  индиректен механизъм на травмата-  усукване на ходилото.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - По отношение на първи  въпрос-  вие сте записали, че не може да отговорите  точно. Аз нямам представа какво значение би могло да има, би ли могло да се приеме отговора  и в зависимост за коя от петте метатарзални кости се касае?

ВЕЩО ЛИЦЕ Л.Т. –Въпросът  е зададен конкретно- каква  и причината  за временната нетрудоспособност, ние сме отговорили „счупване”.

АДВ.М. - Вие на практика не отговаряте на въпроса пълно.

ВЕЩО ЛИЦЕ З.- Подкрепям  това, което каза колегата д-р Т.,   принципът за повреждане е или директен или индиректен, така се чупят метатарзалните кости.

ВЪПРОС НА АДВ.М. – Разбирам, че има два начина да се счупи, по какъв начин  е пострадала Р.Д., ако тя е паднала, каквито данни има по амбулаторните листи, а не се е подхлъзнала?

ВЕЩО ЛИЦЕ Л.Т. – Да, би могло. Написали сме конкретно, че този вид счупвания  могат да се получат при директен удар върху ходилото или удар на ходилото в твърд предмет. Ако паднете на земята вие ще се ударите върху твърд  предмет и ще получите счупване.

ВЕЩО ЛИЦЕ Н.-  Въпросите са два, като и по двете   специалности има отговори.

АДВ.М. – Вещите лица са записали два различни механизма! 

ВЕЩО ЛИЦЕ З. – Механизмите на получаване на фрактура са два, няма значение къде, директен удар или индиректен. Ние сме посочили двата възможни, по които може са се получи травма. 

АДВ.М.- Нямам повече въпроси към вещите лица.

АДВ.Й. – Аз нямам въпроси към вещите лица.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.В.- Тъй като по делото има данни, че фрактурата е получена от удряне в дървено сандъче, възможно  ли е да се случи такова счупване?

ВЕЩО ЛИЦЕ Л.Т. – Да, възможно е.

ГЛ.Ю.К.В.- Нямам повече въпроси към експертите.

Съдът след като изслуша вещите лица  и съображенията на процесуалните  представители  на страните по делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА  по делото заключението на вещите лица  по комплексната съдебно-медицинска експертиза, изготвена от д-р Л.Т., д-р И.З. и д-р С.Н..

На вещото лице д-р Л.Т. да се ИЗПЛАТИ възнаграждение  в размер на 200.00/двеста/ лева от внесения по делото  депозит, съобразно представената справка декларация.

На вещото лице д-р И.З. да се ИЗПЛАТИ възнаграждение  в размер на 200.00/двеста/ лева от внесения по делото  депозит, съобразно представената справка декларация.

На вещото лице д-р С.Н. да се ИЗПЛАТИ възнаграждение  в размер на 351.00/триста и петдесет и един/ лева, съобразно представената справка декларация, от които 200.00/двеста/ лева от внесения по делото  депозит. Съдът ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя по делото да довнесе сумата от 151.00 /сто петдесет и един/ лева за пълното възнаграждение на експерта,  в 7 дневен срок от днес.

АДВ.М.- Поддържам исканията си формулирани в молба вх.№8220/22.08.2016 година, относно извършване на съдебно медицинска експертиза. Въпреки, че в настоящето съдебно заседание приехте това заключение, считам че е непълно. Самите вещи лица в обстоятелствената част на заключението са посочили, че по делото не са представени голяма част от доказателствата, така че и отговорите на въпросите, които те са дали  не посочват конкретния механизъм,  по който  е настъпило увреждането. Те са посочили, че е възможно  да е настъпило по два различни механизма,   чрез падане и подхлъзване. В настоящето производство следва да съберем данни за конкретния случай на увреждането, а не хипотетично за механизмите, при които се стига до счупване на метатарзална  кост. Беше прието основното заключение  и моля, да поставите  допълнителна задача на вещите лица,  като   направят оглед на работното място   на  пострадалото лице и условията й на труд, доколкото това беше смисъла  да се включи  специалист  по безопасни условия на труд- лекар по трудова медицина.Този лекар не  е следвало  да бъде включен въобще в състава на експертизата,  защото отговора  може да се даде от едно вещо лице. Именно за това,  в   посочената молба и на основание чл.171,ал.2, изр.2 от АПК  Ви моля да поставите  допълнителни  задачи, да задължите  същите  вещи лица да направят оглед на работното място и да отговорят конкретно  на въпроса  за механизма на получаване на увреждането и след като се запознаят с медицинската документация да отговорят и на  поставените в жалбата въпроси. Изрично съм посочила и амбулаторните листи, в  които  самата Д.  е декларирала,  че на 12.01.2015 година  в 19.38 часа  е ударила дясното си стъпало преди четири  часа, това е много след напускане на работното място, тъй като  е била на  работа до 14.30 часа на  същия ден. Също така в амбулаторен лист  от 14.01.2015 година и в болничния лист  от същата дата  анамнезата е „Паднала и получила травма на дясното ходило”, налице са противоречиви данни, относно механизма на полученото увреждане. Самата пострадала декларира,  че е паднала в  15.38 часа и е ударил дясното си ходило. В същото  време са налице  и декларации,  че се случило в 11.00 на същия ден. Наличието на тези противоречиви  данни следва да се изчистят  и имено в тази връзка са поставени и тези въпроси  на вниманието на съда и  вещите лица. В противен  случая аз считам, че фактическата обстановка би останала неизяснена,  поради което Ви моля да поставите тази допълнителна  задача на вещите лица от съдебно медицинската експертиза.

АДВ.Й.- Имам възражение по искането на процесуалния представител на жалбоподателите, считам искането за неоснователно. Съдебно медицинската експертиза е обоснована и обективно изготвена спрямо така поставените въпроси и констатациите са ясни. Самите вещи лица са посочили, че от документи, представящи работните  задачи и условията на труд са получили доста детайлна информация относно параметрите на работната среда.  Самите те посочиха  в днешното съдебно заседание, че констатациите не биха могли да се променят  спрямо така поставените въпроси. Допълнителна експертиза  се явява безсмислена.

ГЛ.Ю.К.В.- Считам, че не са налице основанията  за прилагане на чл.201 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК,  тъй като заключението, което беше изслушано и прието днес е ясно, точно и обосновано и не създава основание за възникване на съмнения за правилност. Изложените а  съображения от адвоката  на жалбоподателя относно неговото оспорване касае правни изводи. Що се касае за амбулаторните листи, моля да имате  предвид, че  ако жалбоподателя е искал да оспорва тези амбулаторни  листи друг е реда и други са сроковете за оспорване. Моля да не допускате допълнителна експертиза.

АДВ.М. - Аз не оспорвам заключението на  вещите лица. Твърдя, че то е непълно, защото не дава отговор на конкретни  въпроси, касае се за хипотетично заключение, в което са посочени два способа на увреждане, но не отговарят  конкретно по какъв начин би могло да се  е достигнало до увреждането на Р.Д.. Те не са имали пълната документация и са отговорили съобразно това с което са разполагали. Считам, че не работодателят е този, който да оспорва болничните листи, а самата пострадала  е могла по реда  на Закона  и Наредбата да обжалва записаната диагноза „битово злополука”. Тя е пропуснала  възможността  да оспори  вида на злополуката.

ГЛ.Ю.К.В. - Това е производството,  в което една злополука се доказва като трудова, няма друг ред.

Съдът намира,  че  представеното  по делото заключение  по допусната и изготвена съдебно медицинска експертиза е ясно, безпротиворечиво и обосновано  и  дава  отговор на поставените въпроси като  изяснява механизма на причиняване на увреждането  на Р. Петкова Д.. Предвид изложеното съдът счита, че направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя за допускане и назначаване на допълнителна съдебно медицинска експертиза е необосновано и неоснователно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА  искането на процесуалният представител на жалбоподателя за допускане и назначавана по делото на  допълнителна съдебно медицинска експертиза.

АДВ.М. - Аз нямам други доказателствени искания.

АДВ.Й. -  Нямам  доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

ГЛ.Ю.К.В. - Нямам  доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество

АДВ.М. -  Уважаеми господин съдия, моля да  уважите жалбата  и отмените решението на Директора на ТП на НОИ гр.Бургас като неправилно и незаконосъобразно. Подробни съображения ще изложа в писмен вид, моля за срок. Представям  списък на разноските, като се допълни след заплащането на допълнително   определения депозит.

АДВ.Й. - Уважаеми господин съдия моля да потвърдите решението на директора  като правилно е законосъобразно. Считам, че от събраните по делото доказателства се подкрепиха изводите, че имат характер  на трудова злополука. Моля да присъдите разноските, подробни съображения ще изложа в писмени бележки, които ще представя в определен от Вас срок.

ГЛ.Ю.К.В. – Считам, че от проведеното  от  ТП на НОИ гр.Бургас  разследване на злополуката стриктно са спазени правилата и разпоредбите за установяване и отчитане  на трудовата злополука. Самото разследване е извършено  от компетентен орган, съгласно КСО, като на длъжностното  лице  е възложено с нарочен акт да се извърши разследване и след извършване на  преценка да се произнесе с  индивидуален административен акт. Самото разследване е пълно обосновано  и правилно проведено. Освен, че Ви моля да потвърдите решението на ТД на НОИ Бургас  искам да отбележа, че  са житейски  оправдани  обясненията  на госпожа Д.  така и на свидетелите,   разпитани от съда, че макар и да е пострадала по време на работа тя се е страхувала при издаване на медицинските документи  и болнични листи, в тях да бъде отразено,  че увреждането  е трудова злополука. Нещо което за съжаление се  е случило както с нея така и с другите свидетели, дали обяснения в тази връзка. В хода на съдебното следствие не бяха представени  доказателства,  които да оборят констатациите на административния орган. Считам,  че при издаването на  административния акта са спазени всички правила. Моля да имате предвид,  че цялата  работа, извършвана от Р.Д.  е била  в интерес на предприятието и това е  едната част от разпоредбата  на чл.55 ал.1 от КСО, която определя трудовата злополука като внезапно увреждане, да е настъпило по време на работа или по повод нея. В съвкупност  от така установените факти по делото не дават съмнения, че увреждането е в резултат на трудова  злополука. Моля да потвърдите решението като правилно и законосъобразно и отговарящо на целта на закона. Моля за ю.к. възнаграждение в минимален размер.

Съдът определя 10 дневен  срок за представяне  на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: