ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 04.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти юли                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 969 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ КОХ И НООР ХЕМУСМАРК АД, редовно  и своевременно призован се представлява от адв.С.М., с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата Директор на ТП на НОИ гр.Бургас, редовно и своевременно призован се явява гл.ю.к.К.В. – редовно упълномощена с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.П. Д., редовно и своевременно уведомена, се явява лично и с адв.Й., надлежно упълномощена.

Явяват се  вещите лица д-р Л.Т., д-р И.З. и д-р  С.Н..

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано по жалба от „КОХ-И-НОР ХЕМУСМАРК“ АД, ЕИК 102017266, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ПЗ, кв.“Славейков“, представлявано от изпълнителен директор В.Н.С. против Решение № 1040-02-27/14.04.2016г. на директора на ТП на НОИ – Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № 5101-02-53#3/18.02.2016г. на длъжностното лице при ТП на НОИ – Бургас, с което на основание чл.60, ал.1 от КСО, декларираната злополука с вх.№ 142/17.11.2015г. на ТП на НОИ – Бургас, станала с Р.П.Д. на 12.01.2015г. се приема за трудова, по чл.55, ал.1 от КСО – внезапно увреждане, станало по време и във връзка с извършената работа.

Иска се отмяна на оспорения административен акт като незаконосъобразен.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК  относно  незоконосъобразността  на  оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.М.- Поддържам  жалбата, нямам възражения по доклада. С оглед  на направените от нас доказателствени  искания  и след като се запознах  подробно с административната  преписка   бих желала да представя писмени доказателства и съм подготвила една молба на основание чл.171, ал.2 от АПК, вр. чл.192, ал.1 от ГПК, с която  да задължите  трето неучастващото по делото лице, а именно „Медицински център ІІІ”-Бургас ЕООД да представи  медицинска документация    по назначената комплексна СМЕ.

АДВ.Й.- Поддържаме становището представено  от нас, поддържаме искането за ангажиране на гласни доказателствени  средства.

ГЛ.Ю.К.В.- Оспорвам жалбата, нямам възражение по доклада.

         Съдът докладва, че по делото е постъпило становище вх.№6558/24.06.2016 година по отношение на жалбата, подадено от адв.Й., процесуален представител на заинтересованата страна Р.П.Д..

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата комплексна съдебно-медицинска експертиза от вещите лица д-р Л.Т., д-р И.З. и д-р С.Н., като заключението е депозирано с вх.№ 6672/28.06.2016 г., т.е. извън  предвидения седмодневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр чл.144 от АПК.

АДВ.М. - По отношение на заключението заявявам, че не съм запозната с депозираното заключение. Нямах представа, че е депозирано. Считам, че днес с оглед неспазването на срока не са налице основание да бъде изслушана комплексната СМЕ. Считам, че е от значение за изслушване на експертизата  и  медицинската  документация,  която  би следвало и сме направили да се изиска от МЦ ІІІ-Бургас ЕООД,  във връзка с издадените  болнични листи на Р.Д.. Дори  и вещите лица да са имали възможност да работят по тази документация, да вземат  адекватно становище.Аз не считам, че сме в състояние да преценим  депозираното от вещите лица заключение. Бих желала, относно становището на Р.Д. да заявя, че оспорвам изцяло същото считам,  че издадения от  директора  на ТП на   НОИ акт  е незаконосъобразен,  по мотиви изложени в жалбата. Представям  писмени възражения  срещу АУАН . До настоящият  момент няма издадено наказателно постановление  и не сме уведомени. С оглед наведените в жалбата възражения  представям три броя заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение  на самата Р.Д., Д.К. и В.И., с оглед твърдението за предубеденост  на обясненията дадени от същите  в хода на разследването на трудовата злополука.

АДВ.Й.- Считам, че представените  заповеди на трети лица дали обяснения са неотносими към спора, но не възразявам да бъдат приети по причини, изложени в становището. Запознах се със заключението на вещите лица. Нямам възражение да бъдат изслушани в днешното съдебно заседание.

ГЛ.Ю.К.В.- Аз съм запозната със заключението и не възразявам да бъдат изслушани  в днешното съдебно заседание,  въпросите са ясни и отговорите също са ясни. На следващо  място във  връзка с представените  възражения  срещу  АУАН  искам да обърна внимание, че  става въпрос за друго производство,  което няма как да бъде част от тази преписка, НП не издадено в тази административна  преписка не може да съществуват  материали от друго производство .Заповедите за прекратяване на трудовите правоотношения  на трите служители, считам че са неотносими към настоящия спор. Що се отнася до искането на жалбоподателя за представяне на медицинска документация моля, да имате  предвид, че работодателя  не е оспорил болничните  лист. Това е друго  производство.

АДВ.М. –В жалбата изрично посочих, че за нас е необяснимо  как се размества  доказателствената  тежест. Ако директора приеме,  че  се касае за нетрудова злополука в този смисъл  и с оглед чл.22 от Наредбата за медицинската експертиза, ако ответната страна  приема, че се касае за нетрудова злополука  не виждам смисъл да коментираме дали има трудова злополука.

По отношение  на направените от процесуалния представител  на жалбоподателя искания за приемане и прилага  на цитираните писмени доказателства съдът намира,  че същите са частично основателни  по следните  съображения: Съдът намира, че е основателно искането по делото да бъде приложена  пълната документация относно проведено лечение на Р.Д. *** ЕООД,  тъй като  същата има отношение към предмета на разглеждане  на делото и по-конкретно   е необходимо за изготвяне на  назначената по делото СМЕ.

По отношение  на останалите искания съдът ги намира за неоснователни, тъй  като заповедта за прекратяване на трудово правоотношение, писмени възражения по АУАН и болничните листи нямат пряко отношение  към предмета на разглеждане на настоящето  дело.

Съдът намира, че предвид  несвоевременното постъпване  по делото на заключението по допусната и възложена  съдебно-медицинска експертиза същото не следва да бъде изслушано  в днешното съдебно заседание. Също така намира за необходимо  да бъде предоставена възможност на вещите лица  след постъпване  на медицинската документация, относно  лечението на Р.Д. *** ЕООД,  да се запознаят с нея и  същата да бъде взета предвид при  изготвянето на заключението по назначената  комплексна съдебно-медицинска експертиза.

Предвид изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА от „Медицински център ІІІ – Бургас” ЕООД да представи по делото  в 5-дневен срок от получаване на съобщението медицинската  документация,  изготвена във връзка с лечението на Р.П.Д.

НЕ УВАЖАВА искането за прилагане по делото на представените в днешното съдебно заседание  писмени документи от страна на процесуалния  представител на жалбоподателя.

НЕ УВАЖАВА искането му за  изискване  и прилагане по делото на болнични листи за времена нетрудоспособност, посочените в представената  в днешното съдебно заседание писмена молба.

АДВ.Й.- Моля да бъдат допуснати двама свидетели при условията на довеждане, които са колеги и очевидци, в деня на трудовата  злополука са били на работа. С техният разпит ще  установяваме  обстоятелствата, при които  е настъпила злополуката.

Съдът намира за основателно искането за допускане до разпит на двамата  свидетели,  при режим на довеждане, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане двама свидетели на ответната страна, които ще бъдат разпитани относно факти и обстоятелства от значение за разглеждане и предмета на делото.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА  и НАСРОЧВА делото за 26.09.2016 година от 14:30 часа, за която дата и час страните и вещите лица са уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи  в 15:25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: