ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  Номер 1263             Година 05.06.2015              град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на пети юни две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 969 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Н.И.М. с ЕГН: ********** *** против писмо изх.№ 94-00-1354(4)/12.05.2015г. на кмета на община Карнобат.  С жалбата се прави искане да се отмени писмото, като незаконосъобразно.

Ответникът – Кмета на община Карнобат, изразява становище за недопустимост на производството, тъй като обжалваното писмо не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, то не е крайния акт, който ще засегне правата и законните интереси на жалбоподателката, а е един междинен акт, част от административно производство, което ще завърши със заповед по чл.225а от ЗУТ.

Административен съд гр.Бургас счита, че производството по делото е недопустимо и жалбата на Н.И.М. следва да бъде оставена без разглеждане, а производството прекратено, по следните съображения:

С обжалваното писмо жалбоподателката е уведомена, че във връзка с постъпила жалба е извършена проверка на място и в архива на общината при която е констатирано че реална делба на УПИ V-2634,2637 в кв.68 не е извършена и не са представени документи, като на място в имота е материализирана ограда от мрежа и бетонови колове, като част от оградата е от бетонови блокчета с плътна част на 1,00м. от кота терен и метални платна. За тази ограда няма издадени строителни документи и разрешение за строеж и следва в срок до 30.05.2015г. да се премахне пред и зад жилищните сгради.

Писмото е получено на 13.05.2015г. и е обжалвано с жалба вх.№ 94-00-1354(6)/19.05..2014г.  

Обжалваното писмо няма характера на административен акт по смисъла на АПК.

Съгласно чл. 21 ал. 1 АПК индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт.

С процесното писмо не се създават права и задължения за адресата му,  съответно не се засягат неговите законни интереси, а той се уведомява за постъпилата жалба и извършената проверка по нея. Действително в писмото е определен срок за премахване на част от описаната ограда, но доколкото не е изрично посочено и не са определени какви ще са последствията ако това не бъде сторено, с него не се създават неблагоприятни последици за жалбоподателката, в случай на бездействие от нейна страна. Също така, по своята същност това писмо не представлява заповед издадена по реда на чл.225а от ЗУТ, като дори и самия ответник счита, че това писмо е част от производството по издаване на заповед по чл.225а от ЗУТ, тоест волята му не е била да му предаде последиците на индивидуален административен акт с който се разпорежда премахване на незаконен строеж и неизпълнението му няма за последица възможност административния орган да извърши принудително премахване за сметка на собственика. 

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.И.М. с ЕГН: ********** *** против писмо изх.№ 94-00-1354(4)/12.05.2015г. на кмета на община Карнобат.  

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 969/2015 година по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: