ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 20.09.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесети септември                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 968 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         Жалбоподателите М.А.П., К.П.Т. и Р.П.Я. - редовно уведомени, не се явяват. Вместо тях - адв.  Ц. – представя пълномощно.

         За ответника Директора на ТП на НОИ Бургас - редовно уведомен, се явява юк.  Ч. – представя пълномощно.

 

         СЪДЪТ

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на П.П. против решение на директора на ТП - Бургас на НОИ, с което е оставено в сила Разпореждане за отказ за предоставяне на пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя от 30.12.2015 г. на ръководител „ПО” при ТП-Бургас на НОИ.

         В хода на производството жалбоподателят е заместен от своите наследници, тъй като е починал.

 

         Адв. Ц.: От името на доверителите ми - поддържам жалбата. Моля да бъде уважено направеното с жалбата искане за прилагане в цялост на преписката на Районна прокуратура, подробно описана в самата жалба, тъй като с нея не сме запознати, но по постановлението за прекратяване, приложено по преписката от НОИ, се установява, че в нея са разпитани свидетели и са приложени писмени документи, чието съдържание не ни е известно, но считаме, че са относими и релевантни по спора.

         С оглед непосредственост при установяването на съществените обстоятелства, а именно спора за процесните три години за периода от 01.01.1994 г. до 31.12.19,96 г., моля, да бъдат допуснати при режим на призоваване двама свидетели. Единият свидетел е лицето съставило и издало УП–3, което НОИ е отказало да приеме, а именно – Б.К.И. – с адрес с. Тънково, ул. „**********” № *, както и лицето, което е било колега и е изпълнявало същата длъжност за процесния период заедно с жалбоподателя, а именно - Ж.Н.Н. с адрес: с. Тънково, ул. „*******” № **.

         Да се приеме административната преписка  представена от НОИ.

         По искането за допускане на експертиза: след представяне на прокурорската преписка и установяване на процесния период и след като се запознаем с останалите доказателства, ще  направим нарочно изявление по това искане, направено първоначално с жалбата.

 

         Юк. Ч.: Оспорвам жалбата. Възразявам срещу допускането на свидетели до разпит. За установяването на категория труд, упоменато в УП-3, не се допускат свидетелски показания. Представили сме административната преписка.

 

         Реплика на адв. Ц.: Искането за допускане на свидетели не е за установяване на категорията труд, а е по отношение установяване действително на длъжността, на която е работило лицето през процесния период. Липсват данни за процесния период. Допустимо е с гласни доказателства да се установи какво и на каква длъжност е работило лицето през процесния период. В административното производство следва съдът да има впечатление от лицата, съставили този документ.

 

         Съдът счита, че искането за разпит на свидетели е допустимо и по същество основателно и следва да бъде уважено. Обстоятелствата, които жалбоподателя желае да установи с разпита на тези свидетели имат връзка със спора, затова свидетелите следва да бъдат допуснати.

По отношение на искането за представяне на прокурорската преписка, за да бъде приложена към делото, настоящият съдебен състав намира, че това не е необходимо. Като част от административната преписка  по делото е представено Постановление от 26.08.2015 г. на прокурор в Районна прокуратура Бургас /л. 47-50/, в което в синтезиран вид се описват фактите и обстоятелствата установени по преписката.

Отделно, съдът констатира, че като основен аргумент за волеизявлението на прокуратурата в това постановление са цитирани изявления на лице, което жалбоподателят иска да бъде допуснато като свидетел, а именно Б.К.И..

         Съдът счита, че не е необходимо изискването на цялата преписка, след като е поискано допускането на Б. И. до разпит като свидетел и след като в административната преписка се съдържа  Постановлението за прекратяване на наказателно производство от 26.08.2015г., което обобщава резултатите от процесуално-следствените действия, извършени в наказателното производство.

 

По изложените съображения съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка,  съгласно описа на л. 3-5 от делото.

 

ДОПУСКА до разпит, след призоваване лицата:

1. Б.К.И. – с адрес с. Тънково, ул. „***********” № *.

         2. Ж.Н.Н. с адрес: с. Тънково ул. „***********.

 

ОТХВЪРЛЯ искането за прилагане на досъдебното производство към настоящото дело.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя след извършването на процесуалните действия в следващото съдебно заседание, да заяви поддържа ли искането си за допускане на съдебна експертиза, като евентуално ще формулира въпроси към нея.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.10.2016 година от 14,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ ИЗПРАТЯТ призовки на свидетелите Иванова и Николов.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: