ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.02.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            ХІ-ти административен  състав       

На седми февруари                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев 

Административно дело номер 968 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ М.А.П., К.П.Т. и Р.П.Я., редовно уведомени, не се явяват. Вместо тях се явява адвокат Ц., с представено по делото пълномощно. 

          За ОТВЕТНИКА - Директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява представител.

 

          По хода на делото:

АДВ. Ц.:  Да се даде ход на делото.

 

          Съдът

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпили доказателства с писмо вх. № 11508/14.12.2016 г. от Териториално поделение - Бургас на НОИ.

 

АДВ. Ц.: Заявявам, че съм запозната с постъпилите доказателства. Не възразявам да бъдат приети.

Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА доказателствата, представени от ответника, съгласно описа на лист 129 от делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания:

АДВ. Ц.: Моля, съдът да уважи жалбата на наследниците на П.П. като основателна, като доводите ми в тази връзка са следните:

Видно от приложената преписка от НОИ, както и от събраните в хода на делото доказателства, същите са непротивопоставими и установени по безспорен начин. Наличието на писмени документи и доказателства, с които се признава трудов стаж за ІІ категория на лицето за процесния период 1994-1996 г., а именно от приложената прокурорска преписка, образувана по искане на НОИ се установява, че представените със заявление за пенсия от лицето обр.УП-2 и обр.УП-3 за същия период не са с невярно съдържание и че липсват доказателства, които да установяват, че лицето за този период не е работило във фирма „Агрострой“ ЕООД. Същото е общинско предприятие, като във връзка с разпитаното в съдебната зала лице, което е издало въпросните УП–та, същото потвърди това обстоятелства, като липсват други доказателства за това, че изготвените от него документи са били издавани само и единствено въз основа на ведомости за заплата за получавани възнаграждения от това дружество през процесния период. В потвърждение на това считам, че са и обясненията на стр. 68-69 по делото на пълномощника на „Спектър“ ООД – Тодор Георгиев, който във връзка с тази процедура потвърждава факта, че такива ведомости са съществували, като иска от НОИ цитирам: „Вашето съдействие да Ви предоставим тези документи, които са налични към момента, а в момента, в който открием липсващите такива, изразявам нашата готовност да Ви бъдат предоставени.“ – т.е., фактическата обстановка, тяхната съвкупност и относимост установени по делото говорят за наличието на действително такива установени ведомости към 2012 г., когато са били издадени обр.УП-3 и обр.УП-2. Нещо повече, след дадените указания от съда, по делото се прилагат доказателства от НОИ за налични в НОИ, предадени не от лицето издало УП-тата, а от законния представител – наследник на това дружество дневник с множество издавани УП-2 и УП-3 – т.е., за които имаме абсолютно представяне на УП-2 и УП-3, които лицето е подало със заявлението. Териториално поделение - Бургас на НОИ при извършвани в тази връзка ревизии и проверки не е оспорило тези документи. Те са издадени на множество лица. Номерата говорят, че не са инцидентни и не нарочно издадени и само за това лице, поради което считам, че това се покрива и с разпитите на свидетелите, че лицето за процесния период е работило в общинското дружество като шофьор на бетоновоз и е вярно отразеното в тях за ІІ-ра категория труд, за този процесен период. Още повече, че НОИ не оспорва категорията труд на лицето за този период, а отказва единствено с този мотив, посочен в жалбата за това, че нямало категорични доказателства. Но видно от събраните такива считам, че основанията сочени в жалбата по смисъла на АПК - чл. 6, чл. 7 и чл. 9 изрично посочени в жалбата, е следвало да бъдат отчетени, взети предвид, изследвани като факти и обстоятелства най-вече с приключилата прокурорска проверка, а както се установи от иззетите от дружеството документи преди постановяване на решението, които са били известни на НОИ и е следвало да отчете тези факти и обстоятелства и да признае за 1994-96 г. трудовия стаж на лицето, който е удостоверен с годни писмени официални документи. 

Ето защо, моля да уважите искането в тази връзка и да присъдите направените от наследниците съдебно-деловодни разноски. Ответната страна не ангажира противопоставими доказателства, не взе отношение, с което да разколебае събраните по делото доказателства, което е още едно основание за уважаване на искането ни в жалбата.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.11 часа.

 

 

        СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: