ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 03.06.                                                                               град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХVІІ административен състав       

На трети юни                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова 

Административно  дело номер 968 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „СТРОЙМОНТАЖИ 2” ЕООД се явява адв. Х., надлежно упълномощен.

За ответника по жалбата- Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура- Бургас се явява прокурор Червеняков.

Явява се вещото лице С.Б..

 

АДВ. Х.:  Да се даде ход на делото.

 ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Съдът, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице както следва:

С.Г.Б. – ** г., българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство с жалбоподателя, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Х.: Съществува ли възможност нормата „време” да бъде изчислена и по книжки „Трудови норми в строителството”, Част І?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип може да се изчисли по тези книжки, но тъй като по тези книжки се смята необходимото време за изработване на определен вид работа, тъй като влиза механизация, материали и целия вид работа, като аз съм отделила по тези книжки така, че трудови норми се използваха, когато се правеха наряди в строителството, като тези са на база създадения продукт, бизнес мениджър и съм ползвала тези книжки като по-точни. Не са отменени „Трудови норми в строителството” - Книжка 1.

ВЪПРОС НА АДВ. Х.: Ако изчисляваме по осреднените строителни норми и по трудовите норми в строителството, нормата „време” за извършване на процесните работи, ще се получи ли разлика?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ще се получи, но не са пред мен книжките. Аз съм взела по тази книжка първата за монтажните работи, тъй като тази норма „време” включва много видове работи. Аз съм ги включила и вземам коефициент 50. Освен това, слагам още един коефициент за това, че тръбите се полагат в неукрепен изкоп. Съобразила съм се с организацията на работа и начина на изпълнение на отделните видове работи стъпка по стъпка, както са ми в описа на „Строймонтажи 2” ЕООД. Другото, с което съм се съобразила са документите по делото. Забелязах, че в договора с „Варна Про” АД сключен с инвеститора са цитирани цени 29 лева и нещо за полагане на тръбопроводи и за направа на антикорозионна изолация 8 лева. Това ми се видяха много големи цени за такъв вид работи и за да стигна, направих разбивка. Видяла съм, че за този нискоквалифициран труд „Строймонтажи 2” ЕООД плаща 18 лева, а останалите 10 лв. се разпределят за заварки и други по-скъпи и по-високи работи, за които се изисква по-висока квалификация на работниците. При моята норма „време” и при средна часова ставка 6.00 лв. за един работник са за монтаж на тръбите и се получава 5 лв. монтаж за линеен метър, а за обмазване само 0.92 лв. при часова ставка 6.00 лв. докато при това, което са платили „Строймонтажи 2” ЕООД часовата ставка се получава 50 лв. за общ работник, часова ставка. Ако се работи по норма „време” около 0.20 при 50.00 лв. се получава тази цена 18.00 лв., която са платили „Строймонтажи 2” ЕООД.

АДВ. Х.:  Нямам повече въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Тъй като цялото заключение и изводи се базират на осреднените норми, тези работници са осъществявали труд по 8 часа на ден. Вие приемате 8 часов работен ден?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нормите са за работен ден, който е 8 часа. Имала съм предвид молба по делото на жалбоподателя, в която той описва, че един работник спокойно на ден може да обмаже с антикорозионна паста 300 метра. За два дни това са 600 метра, като тези два дни не стигат.

 

АДВ. Х.: Оспорвам така направената експертиза в частта на направените крайни констатации по повод на приетите от експертизата норма „време” за различни видове работа, като моля съдът да допусне и назначи тройна експертиза, която да отговори на поставените задачи, като извърши изчисленията съгласно Книжка 15 и следващата книжка, която определя норма „време” за извършване на обмазването с антикорозионно покритие.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице Б. за положения труд възнаграждение в размер на 600 лв., съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения депозит.

 

АДВ. Х.: Освен искането за експертиза, имам доказателствено искане за допускане на свидетел при режим на довеждане.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че искането за допускане до разпит на свидетел при режим на довеждане е законосъобразно, поради което следва да бъде уважено. Назначаването и извършването на тройна съдебно-техническа експертиза също считам, че е допустимо и следва да уважите искането.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и като намери направените доказателствени искания за основателни,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на тричленна съдебно-техническа експертиза, вещите лица по която да дадат заключение по поставените към единичната експертиза задачи.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 750 лв., платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ОБЯВЯВА на страните, че вещите лица ще бъдат определени след представяне на доказателство за заплатения предварителен депозит.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.09.2014 г. от 11,50 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: