ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети септември                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 968 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Строймонтажи 2” ЕООД - редовно призован, се представлява от адв. Х.-представя пълномощно.

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас - редовно призован, се представлява от юк. Ж.-представя пълномощно.

 

         По хода на делото:

        

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата, която е поставена за разглеждане за втори път пред друг състав на  Административен съд Бургас, съобразно указанията дадени в Решение № 5086/10.04.2013 година по адм. дело № 9101/2012 г. на VІІІ –мо отделение на Върховен административен съд.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Към датата на извършване на описаните строително-монтажни работи, каква част от работниците на доставчика са извършвали процесните действия?

 

         Адв. Х.: Не съм в състояние да отговоря на този въпрос.

         С оглед дадените указания, депозирам молба за допускане и назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с копие за ответната страна. Освен поисканата съдебно-счетоводна експертиза, след нейното приключване, моля, да бъде назначена и съдебно-техническа експертиза,  която с оглед на направените констатации за броя на работещите към момента лица, да даде отговор дали същите са били във физическа възможност за времето, в което са работили, да извършват описаните строителни работи.

         Моля, да бъдат допуснати до разпит при довеждане двама свидетели, които ще установяват технологията и начина по който се извършвани актуваните и описани работи, защото на обекта в процесния период от 11.10. до 31.12.2006 г. на обекта са работили освен служителите на подизпълнител на „Евростроежи” и служителите на фирмата– жалбоподател и са извършвали определени видове работи в определена технологична последователност и за достигне до обективната истина, моля да се ангажират гласни доказателства.

 

Юк. Ж.: По искането на експертиза Върховен административен съд е върнал делото с указание да се провери не само колко работника са работили, но кои са били в платен отпуск. Установено е, че голяма част от работниците, които са работили на процесния обект са били в платен отпуск и има доказателства приложени по делото от самия жалбоподател. Второ, по отношение искането за допускане на свидетелски показания се противопоставям. Ако след счетоводната експертиза се назначи съдебно-техническа експертиза, вещото лице ще установи съответния обем работа и съответно познанията си ще вземе  предвид технологичния обем на работа по строително-монтажните работи. 

 

РЕПЛИКА НА АДВ. Х.: В молбата, с която искам експертиза е използвана думата „работили”, а не тези, които са били в отпуск или някаква друга форма на отклонението на полагането на работна сила.

 

Предвид изявленията на страните, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА съдебно-счетоводната експертиза със задачите формулирани от адв. Х. с нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание, при уточнението направено от него непосредствено преди постановяване на настоящото определение.

НАЗНАЧАВА вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 350 лева, вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 

Вещото лице да бъде уведомено за започване на изпълнението на задачата, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

         По искането за допускане до разпит на свидетели, съдът счита, че обстоятелствата, които ще се изясняват със свидетелите могат да бъдат изяснени и с друго доказателствено средство, а именно съдебно-техническа експертиза. Процесуалният представител на жалбоподателя направи изявление за готовност да поиска извършването на такава експертиза, след изслушване на съдебно-счетоводната експертиза, а съдът счита, че извършването на съдебно-техническа експертиза е наложително и ще отговори на поставените въпроси, относно механизма на извършване на строително-монтажни работи и необходимото количество работници за това.

 

По изложените съображения, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане до разпит на двама свидетели, относно обстоятелствата свързани с начина и технологията на полагането на тръбите, извършването на всички строително-монтажни работи, предмет на спор по настоящото производство.

 

         СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.11.2013 година от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: