ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Бургас, №  867/18.04.2018г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на осемнадесети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ:  ДИАНА ГАНЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ганева адм.д. №967 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството по делото е по чл. 250 от АПК.

Образувано е по искане на Х.Н.С. ***, с ЕГН *********, чрез пълномощника –адв. Р.Д., с  искане да се задължи началника на Митница Бургас да прекрати неоснователно задържане на следните вещи: мъжки пръстени -7 бр. с тегло 30.90 грама, дамски пръстени 11 бр. с тегло 42.30 грама, синджирчета -6 броя с тегло 11.20 грама, гривни -3 броя с тегло 30.68 грама, синджири -7 броя  с тегло 118.80 грама, обеци -1 комплект от две обеци с тегло 2.30 грама, общо нетно тегло 236.18 грама.

С оглед изясняване на делото и в изпълнение на разпоредбата на чл. 252, ал.3 от АПК с Разпореждане съдът е изискал пълната административна преписка, която е постъпила по делото.

При така установената фактическа обстановка, настоящият състав прави следните правни изводи:

Според разпоредбата на  чл. 250, ал.1 от АПК, всеки, който има правен интерес, може да поиска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, когато не се основават на административен акт или на закона. От редакцията на нормата следва извода, че съдебна защита по реда на  чл. 250, ал. 1 от АПК може да се поиска при наличието на няколко кумулативно дадени предпоставки: 1. това може да се извърши срещу всякакви фактически действия; 2. действията следва да са извършвани от административен орган или длъжностно лице от администрацията на административния орган или от лица, които не са длъжностни, но действат от името на административния орган; 3. с тези фактически действия да се засягат права, свободи или законни интереси на частноправни субекти, без оглед на техния характер - имуществен или неимуществен, и 4. действията да не са административни актове и да не се извършват в изпълнение на административен акт или на закона.

Съдът намира, че не е налице хипотезата на  чл. 250, ал.1 от АПК, а именно не са налице извършени действия от страна на административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или закона.

В конкретния случай е налице писмен отговор от 17.04.2018г. от Началник на Митница Бургас, от който се установява, че описаните по –горе вещи, подлежат на връщане, тъй като е налице влязло в сила съдебно решение №410/06.03.2018г., постановено по КНАХД №34030/2017г. по описа на Административен съд –Бургас, приложено по делото.. В цитирания писмен отговор изрично е посочено, че за да бъде разрешено вдигането на стоките под режим допускане до свободно обръщение, възникнало на основание чл.77, пар.1,б.а от Регламент (ЕС) №952/2013г., митническото задължение следва да бъде платено.

По изложените съображения съдът намира искането е неоснователно, тъй като задържането на посочените по-горе изделия, посочени в молбата, не е неоснователно и незаконосъобразно. Задържането на посочените в искането вещи се основава на закона –връщане на изделията е след погасяване на митническо задължение и изключва защитата по реда, предвиден в чл. 250 от АПК.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 253, ал.2 от АПК, съдът

 

                                                      ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на Х.Н.С. ***, с ЕГН *********, чрез пълномощника –адв. Р.Д., да се задължи началника на Митница Бургас да прекрати неоснователно задържане на следните вещи: мъжки пръстени -7 бр. с тегло 30.90 грама, дамски пръстени 11 бр. с тегло 42.30 грама, синджирчета -6 броя с тегло 11.20 грама, гривни -3 броя с тегло 30.68 грама, синджири -7 броя  с тегло 118.80 грама, обеци -1 комплект от две обеци с тегло 2.30 грама, общо нетно тегло 236.18 грама.

    Определението може да се обжалва с частна жалба в 3/три/ дневен срок от издаването му пред Върховния административен съд.

 .

                                                                                          СЪДИЯ: