ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 20.09.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесети септември                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 967 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

         Жалбоподателите К.Г.Х., А.Г.Х. и Й.А.Х. - редовно уведомени,  се представляват от адв. З.  – представя пълномощно.

         За ответника Главен архитект на Община Поморие - редовно уведомен се явява адв. А. – представя пълномощно.

         За заинтересованите страни Б.Г.Х., М.Г.Х. и Е.Г.Х. - редовно уведомени, се явява адв. Т. с пълномощно.

 

         Адв. Т.: Производството е недопустимо по съображенията представени по т. І от представеното в писмен вид становище, ведно с копие за ответната страна. Спорът е правен и е възможно съдът да се произнесе с крайния си съдебен акт или впоследствие. Правим възражение за недопустимост на жалбата. Моля съдът да се произнесе.

 

         Адв. А.: Присъединявам се към изразеното становище на процесуалния представител на заинтересованите страни и изразявам и моето становище: предмет на обжалване е скица-виза № 152/2016г. на главния архитект, където е записано, че същата се издава на основание чл.140, ал. 1 ЗУТ. Тя не се явява административен акт, който може да бъде обжалван, тъй като скицата-виза е един етап от административния процес, който завършва с издаване на строително разрешение и то подлежи на обжалване. В разпоредбата на чл. 140 ЗУТ е визирано, че визата за проектиране представлява копие–извадка от действия ПУП с означение на съответните реквизити, които съдържа този план. Това изявление е във връзка с твърдението ни, че тази скица-виза не е индивидуален акт, който е обжалваем.

 

         По направените възражения за допустимост на жалбата, съдът ще се произнесе с изричен акт в закрито заседание или с крайния си съдебен акт.

         Затова съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА жалбата на К.Х., А.Х. и Й.Х. против скица-виза № 152 от 11.04.2016 г. на Главния архитект на Община Поморие. Докладва и доказателствените искания /л.7/.

 

         Адв. З.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка.  Считам, че издадената виза не отговоря на изискванията на чл.140, ал. 2 ЗУТ и моля да допуснете съдебно-техническа експертиза  с  въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, която представям.  Скицата-виза е задължителна с оглед задължителните реквизитите на издадения административен акт.

 

         Адв. А.: Издадената скица-виза за проектиране е законосъобразен етап от административния процес по издаване на строителното разрешение. Главният архитект е посочил, че проектът следва да бъде одобрен, съгласно изискванията на разпоредбите на ЗУТ и е издадено съгласно чл. 140 ЗУТ, тоест представлява копие-извадка от действащия план.

         По доказателственото искане, по отношение на първа точка от задачата, считам, че въпросът е правен, а не технически, за който да е необходим отговор на вещо лице. Задачата по т. 4, която е свързана със задачата по т. 1, така както е формулирана, относно данни по чл.140, ал. 2 ЗУТ, какво се има предвид?

 

         Адв. Т.: Оспорваме жалбата по съществото на материално правните възражения. Поддържаме доводите, изложени в писменото ни становище, представено в днешното съдебно заседание. Във връзка с възражението по т. 4 и доколкото в текста на чл.140 ЗУТ е посочено, че визата трябва да съдържа данни за техническите параметри на ЗУТ, но не е казано как да бъдат обективирани тези данни - дали в графичен или в текстови вид, моля, да допуснете съдебно-техническа експертиза, извършена  от вещо лице с проектантска правоспособност, което след като се запознае с материалите по съдебната преписка да извърши справки в общината за да установи действието към датата на скицата ПУП-ПРЗ и съобрази съдържанието на действащата скица-виза. Моля вещото лице да отговори на следните въпроси:

 

1.     Съответства ли съдържанието на скицата към действащия ПУП-ПРЗ към датата на неговото съдържание?

2.     Като се съобрази не само текстовото, но и с графичното съдържание на скицата, вещото лице да отговори на въпроса: действащата скица-виза съдържа ли независимо дали в текстов или в графичен вид данни за параметрите на ПУП-ПРЗ, които следва да бъдат обективирани в нея по реда на чл.140 ЗУТ?

         Моля при отговорите на тези въпроси вещото лице да се съобрази практиката при проектиране и издаване на инвестиционни проекти въз основа на скица-виза.

         От името на всички мои упълномощители заинтересовани страни, моля, същите да бъдат призовавани и всички книжа да бъдат връчвани на съдебния адрес на моята кантора в гр. Бургас, ул. „Сливница” № 31, ет. 1, който адрес соча като адрес на връчване. Моля оттук нататък призоваването да се извършва на съдебния адрес.

 

         РЕПЛИКА на адв. З.: Уточнявам по първия поставен в молбата ни въпрос: същият да се извърши от вещо лице, което ще наложи действителния и одобрен ПУП, за да отговори на въпроса дали това действително представлява извадка от същия, което е залегнало като изискване в разпоредбата на чл.140 ЗУТ. Относно данните, които следва да бъдат описани в скицата - плътност на застрояване, интензитет и т.н., те са посочени в ал. 2 на чл.140 ЗУТ.

         Моля всички съдебни книжа от този момент нататък да бъдат изпращани на моя съдебен адрес:***, пл. „Баба Ганка” № 4, ет. 3.

 

         По направените изявления съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка по делото, както и доказателствата представени от жалбоподателите по описа на л.7 от делото.

 

         ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза с въпросите формулирани от адв. З., в молба, представена в днешното съдебно заседание и въпросите, съдържащи се в изявлението на адв. Т. в днешното съдебно заседание

         НАЗНАЧАВА вещо лице арх. В. А..

 

         ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице, в общ размер 500,00 лева, от които 250,00 лв. вносими от жалбоподателите К.Х., А.Х. и Й.Х. и 250,00 лева, вносими от заинтересованите страни Б.Г.Х., М.Г.Х. и Е.Г.Х., в 14-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

УКАЗВА на издателя на скицата–виза да представи доказателства за компетентността си.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.11.2016 година от 13,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

а