ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети януари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Й.Б.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 967 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.Г.Х., А.Г.Х. и Й.А.Х. - редовно уведомени, не се явяват,  представляват се от адвокат З.,  с представено пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА Главен архитект на Община Поморие - редовно уведомен, се явява адвокат А., с представено пълномощно.

         За ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Б.Г.Х., М.Г.Х. и Е.Г.Х. - редовно уведомени, не се явяват, за тях адвокат Т., с пълномощно.

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх. А.-Д..

 

АДВОКАТ З.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

Съдът пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

  В. В. А.-Д. на години, българка, българска гражданка, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ З.: Тъй като въпрос №4, който сме задали, казвате, че в скицата-виза липсват показатели за застрояване,  височина, плътност и интензивност, а в отговор на въпрос 6, просто за мен е неясно, казвате че съдържат данни за параметри на застрояването, които са част от изброените в текста. Означава ли че тези посочени по горе не се съдържат в графичната част.

        

         АДВОКАТ Т.: Пояснявам въпросът, получава се някакво вътрешно противоречие при отговор на въпроси 4 и 6, като при отговор на въпрос 4 се казва, че скицата-виза не съдържа всички показатели, защото в ПУП-а не са отразени, а по -долу пише при отговор на въпрос 6, че се съдържат всички показатели по ЗУТ и ако може вещото лице да изясни този въпрос?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Данните касаещи застрояването за УПИ ІІІ-586, кв. 59 по плана на гр. Поморие отразени в издадената процесна скица с виза за  застрояване, касаят застроителното петно отразено със задължителни линии за застрояване и с етажност, отразена с буквени и цифрени символи по реда на ЗТСУ, отменен с настоящо действащия ЗУТ. По настоящия действащ ЗУТ параметрите касаещи характера на застрояване, т.е. височината на възможното застрояване, е редно да се отразят с цифри за височина в метри, а по реда отменения ЗТСУ, височината се отразяваше с цифри касаещи броя на етажите. Във визата отразените със задължителни линии на застрояване контури на застроителните петна, изясняват и начина на застрояване, който е свързан между УПИ ІІІ-586 и съседните му от изток и запад УПИ ІV- 589 и УПИ ІІ-583. Това се съдържа във визата. Показателите за плътност, интензивност и минимално озелена площ се изискват по настоящия ЗУТ и те не са отразени, тъй като планът от който е извадка визата  е процедиран и одобрен по предходния ЗТСУ.

 

АДВОКАТ З.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ Т.: Казвате, че не са отразени изрично, но казвате 

че графично застроителното петно е точно отразено. В този смисъл по графичното съдържание на тази скица-виза, може ли да се определят параметрите на застрояване без значение по ЗТСУ или ЗУТ и това ще е достатъчно ли да се изпълни строителство и проектиране по ЗУТ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Лично за мен данните отразени във визата са недостатъчни относно височината като пределно допустими параметри на застроителното петно предмет на проектиране. Аргументите ми са, че вече реализираното застрояване в УПИ ІІІ-586 и застрояванията реализирани в двете съседни УПИ-та реално са надхвърлили като височина първоначалните параметри заложени по ПУП, процедиран по ЗТСУ. Сградата в УПИ ІІІ-586 отразена в ПУП като „Г+ 2“ , т.е гаражен етаж и два жилищни“, практически в момента е 4 етажна. Същото се отнася и в сградата  на съседното на изток УПИ ІV-589 отразена в ПУП като „Г+ плюс 2“, а на място е реализирана като 4 етажна сграда. По този начин изясняването на максимално или пределно допустимата височина в метри за вътрешното застроително петно е трудно да се определи само с извадката от ПУП, така или иначе  при свързано застрояване се обява инвенстиционния проект.

 

АДВОКАТ Т.:  При отговора на въпроса на колегата, обяснихте, че височината в ЗТСУ се дава по етажи, как тогава се проектира, след като по ЗУТ е в метри и не можете да кажете каква е височината, как тогава се е проектирало по ЗТСУ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Лично аз като проектант в такива случаи задължително искам процедиране на РУП, с който се дават застрояване в разстояния  и височина на имота и на съседните,  за да се знае това „Г+2“ до 10,50метра или 11 метра може да бъде. Ако гаражният етаж е нисък може да се събере и до 8,50м. Ако застрояването беше свободно, т.е на отстояние от страничните регулационни линии, то тогава не би имало проблем да се реализира проекта, без да се изисква уточнение за височината, но тъй  като касае свързано застрояване и съсобственост в УПИ-то, лично за мен един РУП би решил неизяснените моменти между ЗТСУ и ЗУТ за имота.

 

АДВОКАТ Т.: РУП не е ли отделно. Каква връзка има със скицата-виза, която е извадка от действащия план, а старият е много стар и няма данни за височина. Ако проектната иска да работи по тази виза, той не може ли да ползва РУП отделно извън визата. Може ли без  РУП  да се извърши проектиране?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Може без РУП, но на края инвестиционният проект обявявайки се на заинтересованите страни, ако нямат възражения и засягане на техните интереси, няма да има проблем, но ако имат трябва да се уточнят тези показатели.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към вещото лице: В представената административната преписка има заявление на л.50 от делото, с което е инициирано административното производство, може ли от това заявление или от материалите по преписката да се установи какви са параметрите на инвестиционното намерение на заявителя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, тъй като тук  видът на бъдещото застрояване е коментирано само като къща - ново строителство. От това заявление не може да се съди за параметрите като застроена площ, разгъната застроена площ и брой етажи на бъдещото строителство.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към вещото лице: Може ли от представената административна преписка да се установи с подаденото заявление променя ли се характера на застрояването в това УПИ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От административната преписка не може да се установи дали се променя характера на застрояването в това УПИ.

 

Предвид изявленията на страните, Съдът

        

О П Р Е Д Е Л И:

        

           ПРИЕМА заключението на вещото лице.

          ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит, л.82 – 250 лв., л.84-250лв./

 

АДВОКАТ З.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ А.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи  събирането на доказателства.

 

         Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна, затова

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         АДВОКАТ З.: Уважаеми г-н председател, от името на доверителите ми, ще Ви моля да отмените обжалваната скица-виза за проектиране. Същата е издадена при неспазване на изискванията на разпоредбите на ЗУТ. Считам, че от приетото по делото заключение се установи, че в същата липсват изискуемите реквизити с оглед на бъдещо проектиране на имота и невъзможността тези данни да бъдат извлечени от административната преписка. Предвид това считам, че жалбата е основателна и моля да я уважите, като отмените издадената скица-виза и присъдите на доверителите ми направените по делото разноски, представляващи само адвокатски хонорар и депозит за вещо лице. В случай, че оставите без уважение жалбата и уважите искането на ответната страна, считам че хонорара е завишен, с оглед фактическата и правна сложност на делото.

 

АДВОКАТ А.:***, моля да  прекратите производството по делото, тъй като продължаваме да поддържаме становището ни, изразено още в първото съдебно заседание, че жалбата е недопустима, с оглед на това, че предмет на обжалване не е административен акт.  В случая се касае за скица-виза, която е издадена на основание чл.140, ал.1 от ЗУТ и това се явява един етап в административното производство по издаване на строително разрешение и не подлежи на самостоятелно обжалване. С извършената съдебно-техническа експертиза се установи безспорно, че се касае за извадка, скица - виза на главния  архитект на основание чл.140, ал. 1 от ЗУТ и тя не може да има съответните параметри, както се твърди, че е следва да има такива съгласно действащите разпоредби на ЗУТ, тъй като той е действал на отменената законова разпоредба.

Моля да оставите без уважение жалбата.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да постановите решение, с което да приемете производството за недопустимо, като съобразите обстоятелството, че в конкретния случай се касае за такова проектиране и такова инвестиционно намерение за което ЗУТ не предвижда задължително издаване на скица-виза. Оттук Ви моля да съобразите и практиката на Върховен административен съд, че  подобни случаи тази скица не представлява самостоятелен административен акт подлежащ на отделно обжалване, а контролна на нейната законосъобразност се извършва в рамките на контролна на крайния административен акт, а именно  разрешението за строеж. Това беше потвърдено и от Вас днес и от вещото лице, което заяви, че няма пречка да се извърши проектиране по данни на стария ПУП, по данни на ЗРП което съгласно ПЗР на ЗУТ запазва действието си независимо, че не съдържа всички реквизити каквито трябва са съдържа един съвременен ПУП. При това положение административният орган дори в случай, че прецени че не следва да издаде скица, няма как да издаде и друга скица различна от ПУП-а. Доколко, с каква височина, дали това застрояване ще изпълни изискванията за плътност и коефициент на  интензивност на застрояване, следва да се преценят от главният архитект към момента на одобряване на строителното разрешение. По всички други аргументи  вещноправни такива, моля са съобразите доводите ни подробно изложени в представеното по делото писмено становище. Моля да присъдите на доверителите ми направените по делото разноски. По повод  прекомерността на адвокатския хонорар, моля да съобразите, както фактическата сложност на делото, свързано с изясняване и съпоставка на параметрите по ЗРП и ПУП, така и правната сложност, както правни възражения и такива от граждански характер.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:41 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: